10

Mauntekhai tau ua luj

1Vaajntxwv Ahaxu‑ela yuam kuas thoob plawg lub tebchaws hab tej tebchaws ntawm ntug havtxwv them se. 2Txhua yaam num kws vaajntxwv tug zug hab tug fwjchim ua, hab Mauntekhai lub meej mom sab kws vaajntxwv pub rua nwg tub muab sau ca rua huv phoo ntawv keeb kwm kws has txug Mintia hab Pawxia tej vaajntxwv. 3Mauntekhai kws yog tuabneeg Yutai nyob lub rooj kws qeg ntawm vaajntxwv Ahaxu‑ela xwb, hab nwg ua luj rua huv cov Yutai hab nwg ua tau hum nwg ib tsoom kwvtij kws coob kawg lub sab, tsua qhov nwg nrhav kev noj qaab nyob zoo rua nwg haiv tuabneeg hab txawj has kuas nwg haiv tuabneeg suavdawg tau nyob kaaj sab lug.