10

Mordekai Hơmâo Tơlơi Pơpŭ Pơyom Djŏp Djang

1Pơtao prŏng Ahaswerus brơi kơ abih bang mơnuih amăng djŏp djang anih amăng dêh čar ñu, jing ƀing dŏ amăng anih jĕ plei phŭn Susa laih anŭn ataih truh pơ akiăng ha̱ng ia rơsĭ, khŏm brơi jia kơ ñu. 2Ƀing khua čih hră kơ pơtao čih pioh abih bang bruă mơnuă prŏng kơtang pơtao prŏng Ahaswerus hơmâo ngă laih amăng rơnŭk ñu wai lăng, wơ̆t hăng abih bang tơlơi hing ang Mordekai hơmâo laih, yuakơ pơtao hơmâo pŭ̱ pơyom đĭ laih kơ ñu. Ƀing khua čih hră anŭn čih pioh abih bang tơlơi anŭn amăng hră čih pioh bruă mơnuă ƀing pơtao dêh čar Persia hăng Media hơmâo ngă laih. 3Mordekai mơnuih Yudah anŭn, jing pô khua moa prŏng hloh amăng dêh čar, tŏ tui pơtao prŏng Ahaswerus. Ñu jing pô khua djă̱ akŏ yom pơphan amăng ƀing Yudah laih anŭn ƀing Yudah pơpŭ kơ ñu biă mă, yuakơ ñu mă bruă djru kơ ƀing ană plei ñu jing ƀing Yudah kiăng kơ ƀing gơñu dưi dŏ hơdip hiam jơna̱p rơnŭk rơno̱m.