2

Tsaa Exathaw ua puj vaaj

1Dhau tej xwm txheej nuav lawd, thaus vaajntxwv Ahaxu‑ela txujkev npau tawg nqeg lawm, nwg ncu txug Vasati hab tej kws Vasati tau ua hab tej lug tawv kws tshaaj tawm has txug Vasati. 2Cov tub teg tub taw kws ua koom rua vaajntxwv txawm has tas, “Ca le nrhav tej hluas nkauj dawb huv kws zoo nkauj lug rua vaajntxwv. 3Hab ca vaajntxwv tsaa cov num tswv huv txhua lub xeev kws nwg kaav kuas coj cov hluas nkauj dawb huv kws zoo nkauj hov suavdawg lug rua huv lub tsev quaspuj huv lub nroog Xuxa. Hab muab cob rua vaajntxwv tug nraug saam Hekai kws saib cov quaspuj saib tej ntxhais hov. Hab muab tshuaj rua cov ntxhais hov pleev. 4Yog tug ntxhais twg txaus vaajntxwv lub sab, ca tug hov ua puj vaaj nyob Vasati chaw.” Qhov nuav hum vaajntxwv lub sab, vaajntxwv txhad ua le ntawd.
5Muaj ib tug Yutai nyob huv lub nroog Xuxa npe hu ua Mauntekhai. Nwg txwv yog Ya‑i, nwg yawm yog Sime‑i, nwg yawm koob yog Khij, yog xeem Npeeyamee, 6yog cov kws vaajntxwv Nenpukhanexa huv Npanpiloo kuav nrug Yuta tug vaajntxwv Yekhauniya tawm huv Yeluxalee lug. 7Mauntekhai tu Hantaxa, kws yog Exathaw, yog nwg le ntxhais kwvtij, tsua qhov nwg tsw muaj nam txwv lawm. Tug ntxhais nuav lub cev ntaaj ntsug zoo nkauj, mas thaus nwg nam txwv tuag lawd, Mauntekhai coj nwg lug tu ua ntxhais. 8Mas thaus vaajntxwv tej lug hab nwg txuj kevcai tshaaj tawm lawm, hab thaus puab coj tej ntxhais hluas coob lug rua huv lub nroog Xuxa muab cob rua Hekai saib, Exathaw kuj raug coj lug rua huv vaajntxwv lub tsev hab muab cob rua Hekai kws saib cov quaspuj hab. 9Tug ntxhais hov txaus Hekai lub sab hab ntxwm hlub, Hekai txhad maaj nroog muab tshuaj rua Exathaw pleev hab tu tej zaub mov zoo rua nwg noj hab pub xyaa tug nkauj qhev kws xaiv huv vaajntxwv lub tsev rua nwg hab muab nwg hab nwg cov nkauj qhev tshais moog nyob lub chaw kws zoo kawg nkaus huv lub tsev quaspuj. 10Exathaw tsw qha tas nwg yog haiv tuabneeg twg hab yog leejtwg tsev tuabneeg, vem yog Mauntekhai txwv tsw kheev nwg qha rua leejtwg paub. 11Mauntekhai naj nub hlaa tuaj moog nrau lub tshaav puam ntawm lub tsev quaspuj, noog xuv saib Exathaw zoo le caag hab muaj daabtsw tshwm rua nwg.
12Cov hluas nkauj txhua tug yuav tsum nyob lawv le tej kevcai kws teem ca rua cov quaspuj kaum ob lub hlis tsaiv le moog cuag tau vaajntxwv Ahaxu‑ela. Nuav yog lub swjhawm kws teem ca rua puab tu cev kuas zoo nkauj, muab rau lub hli pleev roj tsw qaab hab rau lub hli pleev txum lom hab tshuaj tsw qaab. 13Thaus tug hluas nkauj moog cuag vaajntxwv le nuav nwg xaav coj daabtsw ntawm vaajntxwv lub tsev quaspuj moog puab kuj muab rua nwg coj. 14Nwg moog cuag vaajntxwv thaus mo, mas thaus taagkig nwg rov lug rua huv lub tsev quaspuj kws ob muab cob rua vaajntxwv tug nraug saam Sa‑aka saib, yog tug kws saib cov hluas nkauj kws vaajntxwv kaav. Nwg tsw tau rov lug cuag vaajntxwv dua le lawm yuav yog vaajntxwv txaus sab rua nwg hab hu nwg lub npe nwg txhad tau lug.
15Thaus txug lub swjhawm kws Anpiha‑i tug ntxhais Exathaw kws Anpiha‑i tug kwvtij Mauntekhai sau lug ua ntxhais moog cuag vaajntxwv, Exathaw tsw thov ib yaam daabtsw tsuas yog tej kws vaajntxwv tug nraug saam Hekai kws saib cov quaspuj qha nwg xwb. Txhua tug kws pum Exathaw kuj txaus sab rua nwg. 16Thaus puab coj Exathaw moog cuag vaajntxwv Ahaxu‑ela rua huv vaajntxwv lub tsev yog xyoo xyaa kws nwg ua vaajntxwv lub kaum hli kws yog lub hli Thenpe.
17Vaajntxwv nyam Exathaw heev dua tej quaspuj huvsw hab Exathaw tau vaajntxwv txujkev hlub txujkev txaus sab heev dua lwm tug hluas nkauj dawb huv huvsw, nwg txhad muab lub mom puj vaaj rua Exathaw ntoo sau taubhau hab tsaa nwg ua puj vaaj nyob Vasati chaw. 18Mas vaajntxwv paam noj haus luj rua nwg cov thawj hab nwg cov tub teg tub taw suavdawg, yog noj Exathaw rooj mov. Vaajntxwv kuj su tsw sau se ntawm txhua lub xeev ib ntus, hab nwg ua sab daav pub tshaav ntuj lawv le kws tswm nyog vaajntxwv pub.

Mauntekhai cawm vaajntxwv

19Thaus sau cov hluas nkauj dawb huv rov tuaj zag ob, Mauntekhai nyob tsawg ntawm vaajntxwv lub rooj loog. 20Exathaw tsw tau qha nwg tsev tuabneeg hab nwg haiv tuabneeg rua leejtwg paub, lawv le Mauntekhai txwv nwg ca, tsua qhov Exathaw noog Mauntekhai lug ib yaam nkaus le thaus Mauntekhai tu nwg. 21Lub swjhawm ntawd Mauntekhai pheej nyob tsawg ntawm vaajntxwv lub rooj loog, mas Npitha hab Thele kws yog vaajntxwv ob tug nraug saam kws zuv qhov rooj txawm chim hab nrhav kev yuav txuv vaajntxwv Ahaxu‑ela. 22Mas Mauntekhai nov zaaj nuav, nwg txhad qha rua puj vaaj Exathaw, Exathaw txhad tuav txug Mauntekhai lub npe qha rua vaajntxwv. 23Thaus muab zaaj nuav tshuaj saib mas pum tas muaj tseeb, tes ob tug hov txawm raug muab dai cej daab tuag lawm. Luas tub muab zaaj nuav sau ca rua huv phoo ntawv keeb kwm taab meeg vaajntxwv.