2

Pơtao Ruah Hơbia Phrâo

1Tơdơi kơ anŭn ƀiă, tơdang pơtao prŏng Ahaswerus abih hil laih, ñu hơdơr glaĭ kơ hơbia HʼWasti. Ñu pơmĭn kơ hơget tơlơi hơbia anŭn hơmâo ngă laih, wơ̆t hăng tơlơi ñu hơmâo čih pơtă laih kơ gơ̆ mơ̆n. 2Giŏng anŭn, đơđa ƀing khua ding kơna, jing ƀing mă bruă kơ pơtao pô, pơphŭn brơi tơlơi anai kơ ñu, “Ơ pơtao ăh, brơi bĕ đơđa ƀing khua moa ih nao hơduah sem ƀing đah kơmơi dra hơči̱h laih anŭn ba rai ƀing dra anŭn pơ ih. 3Rơkâo kơ ih ruah mă bĕ ƀing khua moa amăng djŏp tring čar gơñu pô kiăng kơ nao hơduah sem brơi abih bang ƀing dra hiam anŭn laih anŭn ba rai abih bang ƀing gơ̆ pơ sang ƀing bơnai ih amăng plei phŭn Susa anai. Giŏng anŭn, jao brơi bĕ kơ Hegai, jing khua moa yom pơpŭ pơtao, răk wai ƀing dra hiam anŭn yuakơ ñu yơh jing pô wai lăng abih bang bơnai ih laih anŭn ăt brơi kơ ñu khŏm pha brơi bĕ kơ ƀing dra anŭn khul jrao pơkra hiam rô̆. 4Tơdơi kơ anŭn rơkâo kơ ih ruah mă bĕ dra hơči̱h pă ih khăp hloh, brơi bĕ pô anŭn jing hĭ hơbia pơala kơ hơbia HʼWasti.” Pơtao prŏng Ahaswerus khăp kơ tơlơi djru pơmĭn anai, tui anŭn ñu ngă tui tơlơi pơphŭn brơi anŭn yơh.
5Amăng rơnŭk anŭn, hơmâo sa čô mơnuih Yudah mơ̆ng kơnung djuai Benyamin, anăn ñu Mordekai jing ană đah rơkơi Yair, tơčô Simei, tơčĕ Khis. 6Đưm hlâo adih, tơdang pơtao prŏng Nebukhadnezzar, jing pơtao čar Babilon, hơmâo blah juă hĭ laih lŏn čar Yudah laih anŭn mă hĭ laih pơtao Yehôyakhin jing pơtao čar Yudah ngă hlŭn mơnă wơ̆t hăng lu mơnuih pơkŏn mơ̆n mơ̆ng plei prŏng Yerusalaim. Pô mơnuih anăn Khis anŭn ăt jing amăng ƀing mơnă pơtao čar Babilon mă hăng ba nao hơdip pơ čar pơkŏn. 7Hlak anai Mordekai hơmâo sa čô adơi, jing ană met wa ñu. Anăn gơ̆ amăng tơlơi Hêbrơ jing HʼHadassah, samơ̆ tơdơi kơ anŭn arăng iâu gơ̆ HʼEster. Ñu jing sa čô dra hơči̱h hiam hơdjă djo̱ng biă mă. Tơdang amĭ ama gơ̆ rơngiă laih, Mordekai mă tŭ răk rong ba gơ̆ kar hăng ană đah kơmơi ñu pô.
8Tơdơi kơ pơtao hơmâo pơtă laih anŭn ƀing khua moa hơmâo pơhaih laih djŏp djang anih amăng dêh čar pơtao, ƀing khua moa pơtao ba rai lu ƀing dra pơ sang pơtao amăng plei phŭn Susa laih anŭn jao brơi ƀing gơ̆ kơ Hegai, kiăng kơ wai lăng brơi abih bang ƀing gơ̆. HʼEster ăt amăng ƀing dra anŭn mơ̆n laih anŭn arăng ăt jao gơ̆ wơ̆t hăng abih bang ƀing dra anŭn kơ khua wai lăng Hegai, yuakơ bruă khua Hegai anŭn jing bruă răk wai brơi ƀing bơnai pơtao. 9HʼEster pơmơak pran jua pô khua anai laih anŭn khua anai kiăng djru kơ gơ̆ yơh. Tui anŭn, ƀơi mông anŭn mơtam, pô khua anai pha brơi kơ HʼEster khul jrao pơkra hiam rô̆ wơ̆t hăng gơnam ƀơ̆ng yom hơjăn mơ̆n. Ñu ăt ruah mă tơjuh čô hlŭn đah kơmơi pơtao mơ̆n kiăng djru brơi HʼEster; giŏng anŭn ñu brơi HʼEster hăng abih bang ƀing ding kơna anŭn nao dŏ pơ anih hiam hloh amăng sang bơnai pơtao.
10Wơ̆t tơdah tui anŭn, HʼEster ƀu hơmâo ră ruai hăng hlơi pô ôh kơ tơlơi ñu jing mơnuih Yudah ƀôdah ñu rai mơ̆ng sang anŏ pă, yuakơ hlâo kơ anŭn Mordekai hơmâo pơkơđiăng gơ̆ laih ƀu brơi ruai tơlơi anŭn hăng arăng ôh. 11Rĭm hrơi tơdang HʼEster hlak dŏ amăng sang bơnai pơtao, Mordekai rơbat nao rai jum dar jĕ wăl tơdron sang anŭn kiăng kơ thâo krăn hiư̆m pă laih HʼEster pơ anih anŭn laih anŭn hơget tơlơi hlak truh kơ gơ̆.
12Hlâo kơ rĭm čô dra đŏm mlam hơjăn hăng pơtao prŏng Ahaswerus, rĭm čô amăng gơñu khŏm dŏ sa thŭn amăng sang bơnai pơtao kiăng kơ yua djŏp mơta jrao pơkra hiam rô̆ kiăng kơ pơkra kơ ñu pô hiam rô̆ hloh yơh. Amăng năm blan, rĭm čô khŏm yua rơmuă ôliwơ lŭk hăng jrao phĭ̱ mưr ƀâo hiam. Laih anŭn amăng năm blan dơ̆ng, rĭm čô khŏm yua ia ƀâo mơngưi laih anŭn jrao ƀâo hiam pơkŏn. 13Tui anŭn, anai yơh jing tơlơi rĭm čô nao bưp pơtao: Tơdang truh mơmŏt dra anŭn tơbiă mơ̆ng sang bơnai pơtao kiăng nao pơ anih pơtao dŏ, ñu dưi djă̱ ba hrŏm hăng ñu hơget gơnam hiam ñu kiăng yơh. 14Mlam anŭn dra anŭn či nao pơ pơtao laih anŭn truh mơguah, ñu či tơbiă mơ̆ng anih pơtao dŏ anŭn hăng wơ̆t glaĭ pơ sang bơnai pơtao yơh, samơ̆ anih anai jing anih phara hăng anih hlâo anŭn. Amăng anih dŏ anai, pô khua moa pơpŭ pơyom Saasgaz yơh jing pô răk wai brơi ƀing bơnai pơtao. Tui hăng tơlơi phiăn pơ anai, pô dra anŭn ƀu či wơ̆t glaĭ pơ pơtao dơ̆ng tah, samơ̆ tơdah pơtao mơak khăp kơ gơ̆, ñu či iâu rai gơ̆ hăng anăn gơ̆ pô yơh.
15Tal anai jing truh mông HʼEster yơh či nao pơ pơtao. HʼEster anai jing ană Abihail; tơdơi kơ Abihail jing met wa Mordekai rơngiă laih, Mordekai yơh rong ba gơ̆. Tơdang HʼEster nao bưp pơtao, ñu kơnơ̆ng rơkâo djă̱ ba hơget gơnam hiam Hegai pơphŭn brơi kơ ñu djă̱ đôč. Hegai yơh jing pô khua răk wai abih bang ƀing dra či nao bưp pơtao. Tơdang rĭm čô amăng anih anŭn ƀuh HʼEster, gơñu le̱ng kơ mơak pran jua hăng gơ̆ soh sel. 16Giŏng anŭn, ƀing khua ding kơna pơtao ba HʼEster nao pơ pơtao amăng sang pơtao. Anŭn jing blan tal pluh, jing blan Tebet, amăng thŭn tal tơjuh yơh jing hlak pơtao prŏng Ahaswerus wai lăng.
17Tơdang HʼEster mŭt nao pơ pơtao, pơtao ƀuh gơ̆ jing dra hơči̱h hiam rô̆ hloh kơ ƀing dra pơkŏn hơmâo rai đŏm mlam laih hăng ñu hlâo kơ anŭn. HʼEster pơmơak kơ pơtao tui anŭn pơtao khăp kơ ñu hloh kơ abih bang ƀing dra hơči̱h pơkŏn. Tui anŭn, pơtao troă brơi sa đoăn pơtao ƀơi akŏ gơ̆ laih anŭn brơi kơ gơ̆ jing hơbia pơala kơ hơbia HʼWasti. 18Kiăng kơ djă̱ hơdơr kơ tơlơi anai, pơtao pŏk tơlơi ƀơ̆ng huă prŏng kiăng pơyom kơ HʼEster laih anŭn ñu jak iâu rai abih bang ƀing khua moa yom pơpŭ ñu wơ̆t hăng ƀing yom pơpŭ ñu pơkŏn mơ̆n. Ñu ăt pơhaih kơ abih bang ană plei amăng dêh čar ñu dưi pơdơi mơ̆ng bruă mơnuă gơñu, kiăng djă̱ hơdơr pơmơak hăng HʼEster jing hơbia. Ñu ăt pơtă kơ ƀing khua ding kơna ñu pha brơi gơnam brơi pơyơr kơ abih bang mơnuih kiăng pơrơđah kơ tơlơi čơmah ñu.

Mordekai Hơmư̆ Sŭ Hơdră Arăng Kiăng Ngă Sat Kơ Pơtao

19Tơdơi kơ anŭn ƀiă, ƀing khua moa pơtao pơƀut glaĭ ƀing dra hơči̱h hiam dơ̆ng. Hlak anai Mordekai jing sa čô amăng ƀing khua moa mă bruă kơ pơtao. 20Samơ̆ truh kơ mông anai, HʼEster ăt dŏ pơdŏp hơgŏm ƀu ră ruai hăng arăng ôh mơ̆ng sang anŏ pă ƀôdah kơnung djuai pă ñu tơbiă rai, yuakơ ñu ngă tui hăng tơlơi Mordekai hơmâo pơkơđiăng laih kơ ñu kiăng kơ ngă. HʼEster ăt tui gưt kơ Mordekai pơtă kar hăng ñu hơmâo ngă laih tơdang Mordekai hơmâo răk rong ba gơ̆ laih.
21Hơmâo sa hrơi tơdang Mordekai hlak dŏ mă bruă ñu jĕ ƀơi amăng ja̱ng sang pơtao, dua čô khua moa pơtao Bigthana laih anŭn Teres, jing ƀing khua dŏ gak wai sang pơtao, črong sai kiăng pơdjai hĭ pơtao prŏng Ahaswerus, yuakơ ƀing gơñu hil biă mă kơ gơ̆. 22Samơ̆ Mordekai hơmư̆ sŭ kơ hơdră hơgŏm anŭn, tui anŭn ñu ruai glaĭ kơ hơbia HʼEster. Tơdang HʼEster hơmư̆ kơ tơlơi anai, ñu brơi arăng nao ruai glaĭ hăng pơtao laih anŭn pơtă tui anai: Mordekai yơh jing pô thâo krăn kơ hơdră ngă sat hơgŏm anŭn. 23Tui anŭn, pơtao pơkiaŏ đơđa ƀing khua moa ñu nao ep kơsem kơ tơlơi anŭn laih anŭn ƀing gơñu hơduah ƀuh djơ̆ biă mă mơ̆n. Giŏng anŭn, pơtao pơđar gơñu mă dua čô khua sat ƀai anŭn hăng hret hĭ tơkuai gơñu ƀơi tơpơ̆ng kơyâo, tui anŭn gơñu djai hĭ yơh. Tui anŭn, pơtao brơi sa čô amăng ƀing khua čih hră ñu čih pioh ƀơi anăp ñu tơlơi truh anai amăng hră ruai bruă mơnuă ƀing pơtao.