2

Klei Mjing H'Êsther Mtao Mniê

1Êdei kơ klei anăn, tơdah klei Mtao Asuêrus ngêñ hlao leh, ñu hdơr kơ H'Wasti kơ klei gơ̆ ngă leh, leh anăn klei ñu mtă leh djŏ kơ gơ̆. 2Phung dĭng buăl mtao kăp đru ñu lač, “Brei arăng duah kơ mtao phung mniê êra hrông siam. 3Leh anăn brei mtao mdưm phung khua hlăm jih jang čar ƀuôn ala mtao ñu čiăng bi kƀĭn jih jang phung mniê êra hrông siam kơ sang pioh phung mô̆ hjŭng ñu hlăm ƀuôn Susa buôn mtao, ti gŭ klei Y-Hêgai dĭng buăl kriâo kơ mtao răng kriê, pô răng kriê phung mniê. Leh anăn brei arăng bi mbha djăp mta mnơ̆ng pioh bi msiam digơ̆. 4Brei mniê êra pô mtao khăp hĭn kơ jih jang jing mtao mniê hrô H'Wasti.” Klei anăn bi mơak kơ mtao, leh anăn ñu ngă snăn.
5Mâo sa čô Yuđa hlăm ƀuôn Susa, anăn gơ̆ Y-Môrdêkai, anak êkei Y-Jar, čô Y-Simei, čĕ Y-Kis, sa čô Benjamin, 6 pô arăng atăt mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem mbĭt hŏng phung mnă arăng atăt ba mbĭt hŏng Y-Jêkônia mtao Yuđa, pô Y-Nebukatnetsar mtao Ƀaƀilôn atăt ba leh. 7Y-Môrdêkai rông ba leh H'Hadasa, lŏ bi anăn H'Êsther, anak mniê amiêt ñu, kyuadah H'Êsther amâo mâo ama, kăn mâo amĭ rei. Mniê êra anăn siam leh anăn kƀăt. Tơdah amĭ ama gơ̆ djiê leh, Y-Môrdêkai rông ba gơ̆ jing kơ anak mniê ñu pô. 8Snăn tơdah arăng hưn klei mtao mtă leh anăn klei bhiăn anăn, leh anăn tơdah mâo lu phung mniê êra bi kƀĭn leh ti ƀuôn Susa ƀuôn akŏ ti gŭ klei Y-Hêgai răng kriê, arăng mă ba msĕ mơh H'Êsther kơ sang mtao brei Y-Hêgai răng kriê gơ̆, pô mâo bruă răng kriê phung mniê. 9Mniê êra anăn bi mơak kơ Y-Hêgai leh anăn mâo klei pap ti anăp ală ñu. Ñu brei djăl mtam êa mñak leh anăn mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ gơ̆, wăt kjuh čô dĭng buăl mniê jăk hĭn mơ̆ng sang mtao, leh anăn brei gơ̆ leh anăn phung dĭng buăl mniê gơ̆ đĭ kơ anôk jăk hĭn hlăm sang phung mniê. 10H'Êsther amâo brei arăng thâo ôh phung ƀuôn sang amâodah găp djuê ñu, kyuadah Y-Môrdêkai mtă leh kơ gơ̆ đăm brei arăng thâo klei anăn ôh. 11Grăp hruê Y-Môrdêkai êbat ti anăp hlăm wăl sang phung mniê, čiăng thâo klei truh kơ H'Êsther.
12Tơdah truh wir kơ grăp čô mniê êra nao kơ Mtao Asuêrus tơdah ruê̆ leh pluh dua mlan ngă klei mprăp kơ phung mniê, kyuadah anăn jing yan pioh kơ klei bi siam, năm mlan hŏng êa mñak mir leh anăn năm mlan hŏng mnơ̆ng ƀâo mngưi leh anăn hŏng êa mñak pioh kơ phung mniê — 13tơdah mniê êra mŭt ti anăp mtao tui si klei bhiăn anei, arăng brei kơ ñu ya mnơ̆ng ñu čiăng djă ba mbĭt hŏng ñu mơ̆ng sang phung mniê truh kơ sang mtao. 14Ti tlam ñu nao, leh anăn ti aguah ñu wĭt kơ sang phung mniê tal dua ti gŭ klei kiă kriê Y-Sasgas dĭng buăl kriâo kơ mtao, pô răng kriê phung mô̆ hjŭng. Ñu amâo lŏ mŭt ti anăp mtao ôh, knŏng tơdah mtao mơak hŏng ñu leh anăn iêu hŏng anăn ñu pô.
15Tơdah truh wir H'Êsther anak mniê Y-Abihêl amiêt Y-Môrdêkai, pô rông ba ñu msĕ si anak mniê gơ̆ pô, mŭt nao ti anăp mtao, ñu amâo akâo sa mnơ̆ng ôh knŏng mnơ̆ng Y-Hêgai dĭng buăl kriâo mtao, pô răng kriê kơ phung mniê, kčĕ brei kơ ñu. H'Êsther mâo klei pap ti anăp ală jih jang mnuih ƀuh ñu. 16Tơdah arăng atăt ba H'Êsther kơ mtao Asuêrus hlăm sang mtao ñu ti mlan pluh, jing mlan Têbet, hlăm thŭn tal kjuh ñu kiă kriê, 17mtao khăp kơ H'Êsther lu hĭn kơ jih jang phung mniê mkăn. Ñu mâo klei pap leh anăn klei jăk ti anăp ală mtao lu hĭn kơ jih jang phung mniê êra hrông mkăn. Snăn ñu mđua đuôn mtao ti dlông boh kŏ gơ̆, mjing gơ̆ mtao mniê hrô H'Wasti. 18Leh anăn mtao mkra sa klei huă mnăm prŏng kơ jih jang phung khua ñu, leh anăn kơ phung dĭng buăl ñu, jing klei huă mnăm prŏng kơ H'Êsther. Msĕ mơh ñu brei hruê mdei kơ jih jang boh čar, leh anăn brei mnơ̆ng myơr hŏng klei kmah năng kơ mtao.

Y-Môrdêkai Ƀi Êdah Sa Klei Arăng Duah Ngă kơ Mtao

19Tơdah phung mniê êra bi kƀĭn mbĭt tal dua, Y-Môrdêkai dôk gŭ ti ƀăng jang mtao. 20H'Êsther amâo brei arăng thâo ôh găp djuê ñu leh anăn phung ƀuôn sang ñu, tui si klei Y-Môrdêkai mtă leh kơ ñu; kyuadah H'Êsther gưt kơ Y-Môrdêkai msĕ si ênuk gơ̆ rông ba ñu. 21Hlăm ênuk anăn êjai Y-Môrdêkai dôk gŭ ti ƀăng jang mtao, Y-Bikthan leh anăn Y-Têres, dua čô dĭng buăl mtao, phung gak ƀăng bhă, mâo klei ăl leh anăn duah êlan čiăng bi mdjiê Mtao Asuêrus. 22Y-Môrdêkai thâo klei anăn leh anăn ñu hưn klei anăn kơ mtao mniê H'Êsther, leh anăn H'Êsther yăl dliê kơ mtao klei anăn hlăm anăn Y-Môrdêkai. 23Tơdah arăng ksiêm êmuh leh anăn ƀuh klei anăn jing sĭt, arăng ruôt hĕ dua čô anăn. Arăng čih klei anăn hlăm hdruôm hră Klei Yăl Dliê kơ Bruă Mtao ti anăp mtao.