3

Haman Chuaq Ngê Ễ Cachĩt Tỗp Cũai Yuda

1Toâq máh ranáq ki khoiq moâm chơ, puo Sê-sêt achỗn chớc yỗn Haman cỡt sốt toâr clữi nheq tễ cũai sốt canŏ́h. Haman la con samiang Hamê-datha, tŏ́ng toiq tỗp Acac. 2Puo atỡng nheq tữh cũai sốt yỗn alới sacốh racớl pũp crap cucốh Haman. Chơ dũ náq cũai táq puai ngkíq. Ma bữn ống muoi noaq Mô-dacai sâng tỡ bữn táq puai santoiq ki.
3Ngkíq cũai sốt canŏ́h toâq blớh Mô-dacai neq: “Nŏ́q mới tỡ bữn tamứng santoiq puo atỡng?”
4Dũ rangái alới ki toâq radững níc án yỗn trĩh parnai puo, ma án tỡ bữn pruam táq. Cớp án pai níc neq: “Cứq la cũai Yuda. Cứq tỡ têq cucốh Haman mŏ.”
 Ngkíq alới pỡq atỡng yỗn Haman dáng tễ ranáq nâi, yoc ễ dáng Haman rơi chĩuq ma tỡ bữn tễ ranáq Mô-dacai táq ngkíq.
5Toâq Haman dáng tễ Mô-dacai tỡ ễq cucốh yám noap án, ngkíq án sâng cutâu lứq tâng mứt án. 6Cớp toâq án dáng tễ Mô-dacai la cũai Yuda, ki án tỡ bữn sâng ũan noâng ống Mô-dacai sâng, ma án ũan cớp nheq tữh cũai Yuda. Cớp án chuaq ngê yoc ễ cachĩt nheq tữh cũai Yuda tâng dũ ntốq chũop cruang Pơ-sia.
7Tâng casâi muoi (casâi Ni-san), cumo muoi chít la bar puo Sê-sêt cỡt puo, Haman ớn noau ĩt crơng noau dốq séng. (Crơng ki noau amứh ‘purim’.) Án chuaq tangái casâi o ễ cachĩt máh cũai Yuda. Chơ raclũoq pĩeiq tâng tangái muoi chít la pái, casâi muoi chít la bar (casâi Adar).
8Chơ Haman atỡng puo neq: “Bữn muoi tỗp cũai ca ỡt pláh dũ ntốq tâng cruang puo cỡt sốt. Rit alới sang la mpha tễ cũai canŏ́h sang. Ma clữi tễ nâi ễn, tỗp alới tỡ bữn yám noap phễp rit puo hỡ. Ngkíq tỡ bữn cỡt kia ntrớu yỗn puo ót níc cớp tỗp nâi. 9Cucốh puo ơi! Khân anhia sâng bũi, ki sễq anhia aloŏh parnai ớn yỗn noau cachĩt chíq tỗp cũai nâi. Khân anhia pruam táq máh hếq pai nâi, ki hếq ễ chiau práq ntâng 340,000 ki-lô amut tâng hỗp parỗm práq puo, khễ ĩt yỗn cóng cũai táq ranáq nâi yỗn puo.”
10Chơ puo pũot aloŏh sambễt tễ ndễm atĩ án, chơ avơi yỗn Haman con samiang Hamê-datha, tŏ́ng toiq Acac, án kêt lứq cũai Yuda. Sambễt ki, án dốq catếh táq tếc chớc puo. 11Puo Sê-sêt pai cớp Haman neq: “Máh cũai ki cớp práq yễng alới la cỡt khong mới. Cớp tam mới sâng yoc ễ táq ntrớu chóq alới, la mới tíng táq.”
12Tâng tangái muoi chít la pái, casâi muoi, Haman arô nheq tữh cũai dốq chĩc saráq yỗn puo. Chơ án ớn alới chĩc máh santoiq án atỡng yỗn dũ cruang puo Sê-sêt ndỡm. Alới chĩc parlong tâng dũ parnai cớp dũ thữ chữq noau chĩc tâng máh cruang. Cớp án yỗn dũ náq cũai sốt, cũai ayững atĩ, cớp máh tỗp arieih dáng parnai tâng choâiq nâi bữn ramứh puo Sê-sêt cớp catếh táq tếc chóq sambễt án. 13Noau ớn cũai asuoi choâiq nâi pỡ dũ cruang puo Sê-sêt ndỡm. Tâng choâiq nâi chĩc pau neq: “Tâng tangái muoi chít la pái, casâi muoi chít la bar (casâi Adar), cóq cachĩt chíq cũai Yuda dũ náq cũai póng tỡ la cũai thâu, carnễn tỡ la carsai, tỡ têq khlâiq aléq noâng. Cớp cóq ĩt nheq máh crơng crớu alới.”
14Ŏ́c pau ki cỡt pláh dũ cruang cũai yỗn dũ náq cũai thrũan dŏq tangái ki ễ toâq.
15Máh cũai ca asuoi parnai pau ki, alới pỡq atỡng nhũang lứq tâng vil Susa. Puo Sê-sêt cớp Haman ỡt nguaiq cha bũi óh lứq, ma máh cũai tâng vil Susa ki, alới sâng dớt lứq tễ ranáq nâi.