3

Klei Y-Haman Trông Čhai Čiăng Bi Rai Phung Yuđa

1Leh klei anăn, Mtao Asuêrus bi mđĭ Y-Haman êkei Agak, anak êkei Y-Hamêdatha, leh anăn brei ñu dôk ti anôk dlông hĭn kơ jih jang phung khua mbĭt hŏng ñu. 2Jih jang phung dĭng buăl mtao dôk ti ƀăng jang mtao buôn leh anăn kkuh kơ Y-Haman, kyuadah mtao mtă leh snăn klei djŏ kơ ñu. Ƀiădah Y-Môrdêkai amâo buôn amâodah kkuh ôh. 3Phung dĭng buăl mtao dôk ti ƀăng jang mtao lač kơ Y-Môrdêkai, “Si ngă ih gao klei mtao mtă?” 4Tơdah diñu blŭ grăp hruê kơ gơ̆, leh anăn gơ̆ amâo hmư̆ diñu ôh, diñu hưn kơ Y-Haman čiăng ƀuh thâodah klei Y-Môrdêkai blŭ srăng dưi mâo klei pap brei; kyuadah gơ̆ hưn leh kơ diñu gơ̆ jing sa čô Yuđa. 5Tơdah Y-Haman ƀuh Y-Môrdêkai amâo buôn amâodah kkuh kơ ñu ôh, Y-Haman bŏ hŏng klei ngêñ. 6Ƀiădah ñu amâo čiăng ôh bi mdjiê hjăn kơ Y-Môrdêkai. Snăn kyuadah arăng hưn leh kơ ñu hlei phung găp djuê Y-Môrdêkai jing, Y-Haman duah bi rai jih jang phung Yuđa, phung găp djuê Y-Môrdêkai, dôk tar ƀar ƀuôn ala mtao Asuêrus.
7Hlăm mlan tal sa, jing mlan Nisan, hlăm thŭn tal pluh dua Mtao Asuêrus, diñu ngă klei mđăo Pur ti anăp Y-Haman čiăng thâo hruê mlan. Klei mđăo djŏ kơ hruê tal pluh tlâo mlan tal pluh dua, jing mlan Adar. 8Y-Haman lač kơ Mtao Asuêrus, “Mâo sa phung ƀuôn sang bra dôk tar ƀar leh anăn dôk mbĭt hŏng phung ƀuôn sang hlăm jih jang čar ƀuôn ala mtao ih. Klei bhiăn diñu mdê hŏng klei bhiăn jih jang phung ƀuôn sang mkăn, leh anăn diñu amâo djă pioh ôh klei bhiăn mtao, tơl amâo jing jăk ôh kơ mtao tŭ diñu ngă snăn. 9Tơdah mtao mĭn jăk, brei arăng čih klei mtă bi rai hĕ diñu, leh anăn kâo srăng mưn pluh êbâo talăng prăk kơ kngan phung kiă kriê bruă mtao, čiăng diñu dưi dưm prăk anăn hlăm sang ngăn mtao.” 10Snăn mtao toh hĕ krah ñu kđăm mơ̆ng kngan ñu leh anăn brei gơ̆ kơ Y-Haman êkei Agak anak êkei Y-Hadadatha, pô roh hŏng phung Yuđa. 11Mtao lač kơ Y-Haman, “Prăk anăn arăng brei leh kơ ih, wăt phung ƀuôn sang msĕ mơh, čiăng kơ ih ngă hŏng phung diñu tui si ih mĭn jăk.”
12Snăn arăng iêu phung khua čih hră kơ mtao hlăm hruê tal pluh tlâo mlan tal sa, leh anăn arăng čih klei bhiăn tui si jih jang klei Y-Haman mtă leh kơ phung khua dĭng ktang mtao leh anăn kơ phung khua jih jang čar, leh anăn kơ phung khua hlăm jih jang phung ƀuôn sang, kơ grăp boh čar hŏng klei čih čar anăn leh anăn kơ grăp phung ƀuôn sang tui si klei blŭ digơ̆ pô. Arăng čih klei anăn hŏng anăn Mtao Asuêrus, leh anăn kđăm hŏng krah mtao. 13Arăng mơĭt hră hŏng phung djă ba kơ jih jang čar mtao, čiăng bi rai, bi mdjiê, leh anăn bi luč jih jang phung Yuđa, hlăk ai wăt mduôn, mniê wăt hđeh, hlăm sa hruê, hruê pluh tlâo mlan pluh dua, jing mlan Adar, leh anăn čiăng plah mă dŏ dô digơ̆. 14Sa pŏk hră tui čih klei mtă anăn arăng mơĭt kơ grăp boh čar jing klei hưn mthâo kơ jih jang phung ƀuôn sang brei arăng mkra kơ hruê anăn. 15Phung djă ba hră nao hŏng klei ruăt tui si klei mtao mtă, leh anăn klei mtă anăn arăng ngă hlăm ƀuôn Susa ƀuôn akŏ. Mtao leh anăn Y-Haman dôk gŭ čiăng mnăm; ƀiădah ƀuôn Susa mâo klei kdjăt huĭ.