4

H'Êsther Ton Kơl Mbơh Sơm Ma Phung Ƀon Lan Păng

1Tơlah Y-Môrdêkai gĭt jêh ma lĕ nau tât nây, păng nkhêk bok ao păng jêh ri nsoh ƀau, sui buh, jêh ri luh hăn ta nklang ƀon, nter huy jêh ri nhĭm rngot ngăn. 2Păng hăn tât ta ntŭk lăp mpông pêr hađăch; yorlah nsoh ƀau mâu geh huê nuyh dơi lăp mpông pêr hađăch. 3Tâm ăp n'gor ta ntŭk nau hađăch ntăm jêh ri sămƀŭt ntrŭnh lĕ tât jêh, pôri tâm phung Yuda geh nau nhĭm nhhiăng toyh, ât sông sa, nhĭm vơl jêh ri rngot rvê, âk đŏng bunuyh phung khân păng sŏk ƀau ntâk bêch jêh ri sui buh tâm sưng khân păng.
4Phung oh mon bu ur H'Êsther jêh ri phung oh mon char ndrel păng văch nkoch lĕ nau nây ma păng; hađăch bu ur rngot rvê ngăn. Păng njuăl bok ao ma Y-Môrdêkai gay ma ôbăl doh lơi ƀau păng, ƀiălah păng mâu dơn ôh ao nây. 5Rnôk nây H'Êsther kuăl Y-Hathach, du huê oh mon char hađăch, nơm bu dơm jêh ăn kơl păng, jêh nây đă ôbăl hăn tât Y-Môrdêkai gay gĭt moh nau geh, jêh ri mâm dĭng geh nau nây. 6Y-Hathach dâk hăn tât Y-Môrdêkai ta ntŭk nkual toyh tâm ƀon ta năp mpông pêr hađăch; 7jêh ri Y-Môrdêkai nkoch tay ma păng lĕ rngôch nau tât ma ôbăl, jêh ri lĕ rnoh prăk Y-Haman ton tuh tâm jay prăp hađăch gay geh nau dơi nau ŭch ƀư rai phung Yuda. 8Tâm ban lĕ Y-Môrdêkai ăn ma păng du pŏk sămƀŭt kơt chih nau ntĭnh luh tă tâm ƀon Susa gay ƀư rai lơi lĕ phung Yuda, gay oh mon char mpơl sămƀŭt nây ma H'Êsther, jêh ri rblang sămƀŭt nây ma ôbăl, jêh ri ntrôl ôbăl hăn ma hađăch, vơh vơl ta năp hađăch yô̆ an jêh ri dăn ma hađăch yor phung ƀon lan păng nơm. 9Y-Hathach plơ̆ sĭt nkoch đŏng ma H'Êsther lĕ rngôch nau Y-Môrdêkai lah jêh. 10Rnôk nây H'Êsther ngơi ma Y-Hathach, jêh ri mprơh bunuyh hăn mbơh đŏng ma Y-Môrdêkai, pô aơ: 11"Lĕ rngôch phung n'hat na (a) jêh ri phung ƀon lan tâm bri hađăch dơi gĭt dadê mbu nơm, mâu gĭt bu ur mâu lah buklâu, lăp hăn ma hađăch nkual tâm trôm mâu geh ôh nau jă kuăt, geh kanŏng du nau vay hŏ ntrŭnh: Bu mra nkhĭt lĕ rngôch, kanŏng ma mbu nơm hađăch yơr mâng hađăch ma miah, nơm nây dơi hôm rêh; ƀiălah hŏ geh pe jê̆t nar ma aơ gâp mâu dơi ăn lăp tâm trôm nkual ngih hađăch."
12Bu nkoch ma Y-Môrdêkai lĕ nau ngơi bơh H'Êsther. 13Y-Môrdêkai ntĭnh ma khân păng plơ̆ sĭt lah ma H'Êsther pô aơ: "Lơi ay mĭn ôh tâm ngih hađăch ay mra klaih tâm lĕ rngôch phung Yuda êng; 14Yorlah tơlah ay gŭ khưm tâm dôl aơ aƀaơ ri, phung Yuda mra dơi geh nau kơl jêh ri nau tâm rklaih tă bơh ntŭk êng, ƀiălah ay jêh ri ngih mbơ̆ ay mra rai lôch; ƀiălah mbu gĭt gĭt lah ay tât yor mông dôl aƀaơ aơ ay dơi jêng hađăch bu ur nây?' 15H'Êsther ăn khân păng plơ̆ sĭt lah ma Y-Môrdêkai, 16"Hăn hom, tâm rgum lĕ rngôch phung Yuda gŭ ta ƀon Susa, jêh ri yor ma gâp tâm ban lĕ, ât sông sa pe năng pe nar, jêh ri mâu dơi sông sa, mâu lĕ dơi nhêt; gâp jêh ri phung oh mon bu ur gâp, ât sông sa nâm bu khân may lĕ. Jêh ri mơ gâp hăn ma hađăch, nđâp tơlah rlau nau vay kađôi lĕ, jêh ri tơlah gâp khĭt ăn gâp khĭt yơh." 17Pôri Y-Môrdêkai dâk hăn jêh ri ƀư lĕ nau H'Êsther ntĭnh jêh ma păng.