4

Mordekai Rơkâo Kơ HʼEster Nao Bưp Pơtao

1Tơdang Mordekai hơmư̆ abih bang tơlơi hơmâo truh laih, ñu rơngot biă mă. Tui anŭn, ñu hek hĭ ao ñu, hơô mă ao tâo laih anŭn mă hơbâo tơpur pruai ƀơi akŏ ñu pô. Giŏng anŭn, ñu tơbiă nao amăng plei laih anŭn pơkrao hia kraih biă mă. 2Samơ̆ ñu rơbat nao kơnơ̆ng truh pơ anăp amăng ja̱ng sang pơtao đôč, yuakơ hlơi pô čut hơô ao tâo ƀu dưi mŭt ôh amăng anih sang pơtao. 3Amăng rĭm kwar čar, pơpă ƀing ding kơna jing ƀing ba hră hiăp pơtă pơtao truh, pơ anih anŭn yơh ƀing Yudah rŭng răng prŏng. Ƀing gơñu kŏm ƀơ̆ng huă, čŏk hia laih anŭn pơkrao rơngot hơning biă mă. Yuakơ tơlơi rơngot hơning anŭn yơh, hơmâo lu mơnuih đih amăng ao tâo laih anŭn dŏ amăng hơbâo tơpur.
4Tơdang ƀing ding kơna đah kơmơi HʼEster laih anŭn ƀing khua moa mă bruă kơ HʼEster rai ruai glaĭ kơ HʼEster kơ tơlơi Mordekai hlak ngă, ñu bơngơ̆t bơngañ biă mă. Ñu pơkiaŏ nao ƀing ding kơna ñu ba khul ao hiam kơ Mordekai kiăng kơ buh pơala kơ ao tâo, samơ̆ Mordekai ƀu kiăng tŭ mă ôh. 5Tơdang hơmư̆ kơ tơlơi anŭn, HʼEster brơi iâu rai Hathak; Hathak jing sa čô amăng ƀing khua moa pơtao hơmâo ruah mă laih kiăng kơ mă bruă djru kơ HʼEster. Ñu pơkiaŏ pô khua anŭn nao pơ Mordekai kiăng tơña kơ gơ̆ hơget tơlơi hơmâo truh laih kơ gơ̆ laih anŭn yua hơget gơ̆ rơngot hơning kar hăng anŭn.
6Tui anŭn, Hathak tơbiă nao pơ Mordekai hăng ƀuh gơ̆ hlak dŏ pơ anih gah rơngiao jĕ ƀơi anăp amăng ja̱ng sang pơtao. 7Mordekai ră ruai glaĭ kơ pô khua anŭn abih bang tơlơi hơmâo truh laih, wơ̆t hăng nua prăk Haman hơmâo ƀuăn laih kiăng pioh amăng sang gơnam pơtao tơdah pơtao brơi ƀing arăng pơrai hĭ abih bang ƀing Yudah. 8Ñu ăt brơi kơ pô khua anŭn hră pơgru mơ̆ng hră pơtă ƀing ding kơna pơtao hơmâo đŏk laih kơ ƀing ană plei amăng plei phŭn Susa kiăng pơtă kơ ƀing gơñu khŏm pơdjai hĭ ƀing Yudah. Mordekai ăt pơtă kơ pô khua anŭn nao pơrơđah laih anŭn pơblang glaĭ hră pơtă anŭn kơ HʼEster laih anŭn Mordekai ăt pơtă kơ pô khua anŭn pơtrŭt HʼEster mŭt nao bưp pơtao, kiăng kwưh rơkâo pơtao hơmâo tơlơi pap kơ ƀing Yudah, ăt jing kơnung djuai HʼEster pô mơ̆n.
9Tui anŭn, Hathak wơ̆t glaĭ ră ruai hăng HʼEster tơlơi Mordekai hơmâo pơtă laih. 10Giŏng anŭn, HʼEster pơtă kơ pô khua anai kiăng wơ̆t glaĭ laĭ kơ Mordekai tui anai, 11“Abih bang ƀing khua moa pơtao laih anŭn ƀing mơnuih amăng dêh čar pơtao anai thâo soh sel kơ tơlơi phiăn anai: Tơdah hlơi pô đah rơkơi ƀôdah đah kơmơi nao pơ anih gah lăm sang pơtao kiăng bưp pơtao, samơ̆ pơtao ƀu jak iâu rai pô anŭn kiăng kơ bưp ôh, pơtao či brơi ƀing ding kơna ñu pơdjai hĭ pô anŭn yơh. Kơnơ̆ng sa tơlơi đôč dưi klaih hĭ mơ̆ng tơlơi djai anŭn; anŭn jing tơdah pô anŭn mŭt rai bưp pơtao laih anŭn pơtao yơr tơbiă gai hơnuăt pơtao mah ñu kơ pô anŭn, tui anŭn pô anŭn ƀu či djai hĭ ôh. Bơ kơ kâo, truh kơ ră anai hơmâo klâopluh hrơi rơgao laih, pơtao ƀu iâu kâo mŭt nao pơ ñu ôh.”
12Tơdang Hathak ruai glaĭ kơ Mordekai hơdôm tơlơi HʼEster hơmâo pơhiăp laih, 13Mordekai pơtă glaĭ tơlơi laĭ glaĭ anai kơ gơ̆, “Ơ HʼEster, tơdang ƀing arăng pơdjai hĭ abih ƀing Yudah, anăm pơmĭn ôh ih dưi klaih hĭ mơ̆ng tơlơi djai yuakơ ih dŏ amăng sang pơtao. 14Tơdah ih hơngah ƀu kiăng nao kwưh rơkâo ôh kơ pơtao mông anai kiăng pơklaih hĭ ƀing Yudah, pô pơkŏn yơh či pơklaih hĭ ƀing Yudah. Samơ̆ ih laih anŭn sang anŏ kơnung djuai ih či răm rai yơh. Năng ai tơhơnal tơlơi ih jing hĭ hơbia anŭn kiăng kơ pơgăn hĭ tơlơi truh sat kar hăng anai yơh.”
15Tơdang HʼEster hơmư̆ tơlơi anŭn, ñu mơit rai tơlơi pơtă anai kơ Mordekai, 16“Nao iâu pơƀut glaĭ bĕ abih bang ƀing Yudah, jing ƀing dŏ hơdip amăng plei phŭn Susa anai. Giŏng anŭn, abih bang ƀing gih khŏm kŏm ƀơ̆ng huă bĕ brơi kơ kâo. Anăm ƀơ̆ng huă ôh laih anŭn kŏn mơñum lơi amăng klâo hrơi klâo mlam. Kâo laih anŭn ƀing ding kơna đah kơmơi kâo ăt kŏm ƀơ̆ng huă hrup hăng ƀing gih mơ̆n. Tơdơi kơ anŭn, kâo či nao bưp pơtao yơh wơ̆t tơdah kâo ƀu ngă tui hăng tơlơi phiăn ñu ôh. Tơdah ñu brơi ƀing ding kơna ñu pơdjai hĭ kâo, kâo či mă tŭ tơlơi djai anŭn yơh.”
17Tui anŭn, Mordekai tơbiă đuaĭ mơ̆ng amăng ja̱ng sang pơtao laih anŭn ngă tui abih bang tơlơi HʼEster hơmâo pơtă laih kơ ñu.