4

H'Êsther Ƀuăn Đru Phung Ƀuôn Sang Ñu

1Tơdah Y-Môrdêkai thâo leh kơ jih klei truh anăn, ñu hiêk čhiăm ao ñu, hơô klŭng, ƀui hbâo, kbiă nao ti krah ƀuôn, ur kraih leh anăn hia ênguôt snăk. 2Truh ti anôk mŭt ƀăng jang mtao ñu dôk dơ̆ng tinăn, kyuadah amâo mâo sa čô ôh hơô klŭng dưi mŭt ƀăng jang mtao. 3Hlăm grăp boh čar ti anôk klei mtao mtă leh anăn hră truh, ti krah phung Yuđa mâo klei ênguôt hnĭng prŏng, hŏng klei kăm ƀơ̆ng huă, čŏk hia, kơŭ kyăm, lu hĭn hlăm phung diñu đih hơô klŭng leh anăn ƀui hbâo.
4Tơdah phung dĭng buăl mniê H'Êsther leh anăn phung dĭng buăl kriâo ñu hriê hưn kơ ñu, mtao mniê rŭng răng snăk. Ñu mơĭt čhiăm ao kơ Y-Môrdêkai čiăng kơ gơ̆ dưi toh hĕ klŭng gơ̆, ƀiădah gơ̆ amâo tŭ ôh čhiăm ao anăn. 5H'Êsther iêu Y-Hathač, sa čô hlăm phung dĭng buăl kriâo mtao, pô arăng dưm leh brei đru ñu, leh anăn mtă kơ gơ̆ brei nao kơ Y-Môrdêkai čiăng thâo ya klei anăn jing, leh anăn si ngă mâo klei anăn. 6Y-Hathač kbiă nao kơ Y-Môrdêkai ti anôk wăl prŏng hlăm ƀuôn ti anăp ƀăng jang mtao, 7leh anăn Y-Môrdêkai hưn kơ ñu jih klei truh leh kơ gơ̆, leh anăn dŭm ênoh prăk Y-Haman ƀuăn tuh kơ sang ngăn mtao kyua klei čiăng bi rai phung Yuđa. 8Msĕ mơh Y-Môrdêkai brei kơ ñu sa pŏk hră tui čih klei mtă kbiă leh hlăm ƀuôn Susa brei bi rai digơ̆, čiăng kơ ñu dưi ƀi êdah hră anăn kơ H'Êsther, leh anăn mblang hră anăn kơ gơ̆, leh anăn mtrŭt gơ̆ nao kơ mtao kwưh leh anăn akâo kơ mtao kyua phung ƀuôn sang gơ̆. 9Y-Hathač nao hưn kơ H'Êsther klei Y-Môrdêkai lač leh. 10H'Êsther blŭ kơ Y-Hathač leh anăn brei ñu ba asăp kơ Y-Môrdêkai, lač, 11“Jih jang phung dĭng buăl mtao leh anăn phung ƀuôn sang hlăm čar mtao thâo tơdah mâo sa čô êkei amâodah mniê nao kơ mtao hlăm wăl ti lam amâo mâo ôh klei iêu, mâo knŏng sa klei bhiăn: arăng srăng bi mdjiê jih jang, knŏng kơ hlei pô mtao yơr giê mtao mah, pô anăn dưi dôk hdĭp. Kâo amâo mâo klei iêu nao kơ mtao ôh êjai tlâo pluh hruê anei.” 12Diñu hưn kơ Y-Môrdêkai klei H'Êsther blŭ. 13Y-Môrdêkai mtă kơ diñu brei lŏ wĭt lač kơ H'Êsther snei: “Đăm ih mĭn ôh hlăm sang mtao knŏng ih srăng tlaih hlăm jih jang phung Yuđa. 14Kyuadah tơdah ih dôk ñăt ti mông msĕ snei, klei đru leh anăn klei bi mtlaih srăng truh kơ phung Yuđa mơ̆ng anôk mkăn, ƀiădah ih leh anăn sang ama ih srăng rai tuč. Leh anăn hlei thâo, thâodah ih truh kơ klei jing mtao mniê kyua ênuk msĕ snei?” 15H'Êsther brei diñu lŏ wĭt lač kơ Y-Môrdêkai, 16“Nao bĕ, bi kƀĭn jih jang phung Yuđa dôk hlăm ƀuôn Susa, kăm ƀơ̆ng huă kyua kâo, leh anăn đăm ƀơ̆ng huă kăn mnăm rei êjai tlâo hruê, hruê amâodah mlam. Msĕ mơh kâo leh anăn phung dĭng buăl mniê kâo srăng kăm ƀơ̆ng huă msĕ si diih. Leh anăn kơh kâo srăng nao kơ mtao, wăt tơdah gao klei bhiăn dưn; leh anăn tơdah kâo djiê, kâo djiê yơh.” 17Snăn Y-Môrdêkai đuĕ nao leh anăn ngă jih klei H'Êsther mtă leh kơ ñu.