6

Tể tướng bị nhục

1Đêm ấy vua trằn trọc khó ngủ, nên truyền hầu cận đem sách lịch sử nước nhà ra đọc cho vua nghe. 2Khi đọc đến đoạn Mạc-đốc phát giác âm mưu Bích-than và Tê-rết hai thái giám gác cổng hoàng cung toan ám hại vua A-suê-ru, 3vua hỏi: "Về việc này, Mạc-đốc có được vinh dự hay chức tước gì không?" Các hầu cận đáp: "Tâu không có gì hết!"
4Vua hỏi: "Ai đang làm việc nơi ngoại điện?" Lúc ấy Ha-man vừa đến ngoại điện hoàng cung để xin vua treo Mạc-đốc lên giá treo cổ ông vừa dựng - 5Các hầu cận tâu: "Ha-man đang ở ngoài đó." Vua bảo: "Gọi vào đây." 6Ha-man bước vào. Vua hỏi: "Nên ban vinh dự gì cho người làm hài lòng ta?" Ha-man nghĩ thầm: "Ngoài ta, ai là người đáng được vua ban vinh dự" 7nên ông tâu: "Người vua ban vinh dự 8phải được mặc vương bào, cỡi vương mã và đội vương miện. 9Vị đại thần cao cấp nhất sẽ nhận áo bào và ngựa vua, rồi mặc vương bào cho người ấy, nâng người lên lưng ngựa dẫn đi khắp các đường phố kinh thành và hô lớn: "Đây là vinh dự hoàng đế ban cho bầy tôi trung thành."
10Vua liền bảo Ha-man: "Hãy mau mau lấy áo và ngựa của ta trao cho Mạc-đốc, người Do-thái đang ngồi tại cổng hoàng cung, và làm đúng theo mọi điều ngươi vừa nói, không bỏ sót chi tiết nào." 11Vậy Ha-man lấy vương bào mặc cho Mạc-đốc, dắt ngựa vua cho Mạc-đốc lên cỡi rồi dẫn đi khắp các đường phố, hô lớn: "Đây là vinh dự vua ban cho bầy tôi trung thành."
12Sau đó, Mạc-đốc trở lại cổng hoàng cung, còn Ha-man vội vàng quay về nhà, âu sầu nhục nhã vô cùng. 13Ha-man kể cho Xê-rết, vợ ông và các bạn nghe chuyện vừa xảy ra. Họ nói: "Đối với Mạc-đốc, ông bắt đầu thất thế rồi. Nếu nó đúng là người Do-thái, ông chẳng bao giờ thắng được nó đâu, nhưng chắc chắn sẽ bị thảm bại."
14Khi họ còn đang nói, các thái giám đã đến, gấp rút đưa Ha-man đi dự tiệc do hoàng hậu E-xơ-thê khoản đãi.