6

Pơtao Pơpŭ Kơ Mordekai

1Amăng mlam anŭn mơ̆n, pơtao ƀu thâo pĭt ôh, tui anŭn ñu pơđar ƀing ding kơna ñu ba rai laih anŭn đŏk brơi kơ ñu hơmư̆ hră ruai bruă mơnuă pơtao, jing hră arăng hơmâo čih pioh laih abih bang tơlơi yom pơphan hơmâo truh laih amăng dêh čar ñu čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi ñu jing pơtao. 2Ƀing gơñu đŏk truh kơ tơlơi ră ruai kơ dua čô khua Bigthana hăng Teres, jing ƀing gak wai sang pơtao. Ƀing gơñu hơmâo črong sai laih hơdră sat hơgŏm kiăng pơdjai hĭ pơtao prŏng Ahaswerus, samơ̆ Mordekai hơmâo ruai glaĭ laih hơdră sat ƀing dua čô khua adih hăng pơtao.
3Tơlơi anŭn pơhơdơr kơ pơtao tơlơi hơmâo truh laih, tui anŭn ñu tơña, “Hơget gơnam bơni ƀing ta brơi laih kơ Mordekai kơ tơlơi ñu hơmâo ngă laih lĕ? Hiư̆m pă ƀing ta ngă kiăng kơ pơpŭ kơ ñu lĕ?”
 Ƀing ding kơna ñu laĭ glaĭ tui anai, “Ƀing ta ƀu hơmâo ngă hơget gĕt ôh kơ gơ̆.”
4Hlak anŭn tơdang mơguah laih, pơtao tơña tui anai, “Hlơi pô hlak dŏ amăng anih wăl tơdron sang pơtao lĕ?” Hlak mông anŭn, Haman phrâo mŭt rai amăng wăl tơdron sang pơtao samơ̆ gah rơngiao kơ anih anơ̆m pơtao dŏ. Ñu rai kiăng rơkâo kơ pơtao brơi arăng yol đĭ Mordekai kiăng pơdjai hĭ gơ̆ ƀơi tơmĕh kơyâo yol ñu hơmâo pơkra laih kơ gơ̆.
5Ƀing ding kơna ñu laĭ glaĭ tui anai, “Haman yơh hlak dŏ tơguan amăng anih anŭn.”
 Pơtao pơđar kơ ƀing gơñu tui anai, “Brơi kơ ñu mŭt rai bĕ.”
6Tơdang Haman mŭt rai, pơtao tơña kơ ñu, “Hơmâo sa čô mơnuih kâo kiăng pơyom kơ ñu, hiư̆m pă kâo khŏm ngă kơ ñu lĕ?” Mông anŭn Haman pơmĭn amăng pran jua ñu tui anai, “Hơmâo hlơi pô pơkŏn dơ̆ng pơtao či pơpŭ pơyom lĕ? Sĭt kâo yơh jing pô ñu kiăng pơyom anŭn.” 7Tui anŭn, ñu laĭ glaĭ hăng pơtao tui anai, “Ơ pơtao ăh, tơdah ih kiăng pơpŭ kơ pô anŭn, anai yơh jing tơlơi ih năng ngă: 8Brơi bĕ ƀing ding kơna ih ba rai sa blah ao phyung ih, jing sa blah ao ih hơmâo buh laih. Giŏng anŭn, brơi bĕ ƀing gơñu ba rai sa drơi mơ̆ng tơpul aseh ih, jing aseh ih hơmâo đĭ laih; brơi gơñu troă sa boh đoăn pơtao ƀơi akŏ aseh anŭn. 9Tơdơi kơ anŭn, jao brơi bĕ ao phyung laih anŭn aseh ih anŭn kơ pô khua moa prŏng hloh, jing pô khua mă bruă kơ ih. Brơi bĕ pô khua anŭn buh brơi ao phyung kơ pô ih kiăng kơ pơpŭ anŭn, giŏng anŭn brơi gơ̆ đĭ ƀơi aseh anŭn laih anŭn ba hyu gơ̆ ƀơi rĭm anih gah rơngiao kơ amăng ja̱ng sang pơtao anai. Tơdang gơñu rơbat amăng anih anŭn, brơi bĕ pô khua prŏng hloh anŭn pơhiăp kraih tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi pơtao hlak ngă brơi kơ mơnuih anai yuakơ pơtao kiăng kơ pơyom kơ gơ̆ yơh!’ ”
10Giŏng anŭn, pơtao pơđar Haman tui anai, “Nao tañ tă anai bĕ mă ao phyung laih anŭn aseh. Ngă bĕ abih bang tơlơi ih hơmâo pơphŭn laih kiăng ngă brơi kơ Mordekai mơnuih Yudah anŭn. Ih či ƀuh ñu dŏ ƀơi jĕ amăng ja̱ng mŭt pơ sang pơtao anŭn yơh. Anăm hơngah lui hĭ ôh djŏp mơta tơlơi ih hơmâo pơphŭn laih hăng kâo.”
11Tui anŭn, Haman nao mă ao phyung laih anŭn aseh anŭn. Ñu buh brơi kơ Mordekai ao phyung, brơi gơ̆ đĭ ƀơi rŏng aseh laih anŭn dui ba gơ̆ djŏp anih gah rơngiao kơ sang pơtao. Tơdang gơñu rơbat amăng rĭm anih anŭn, Haman pơhiăp kraih tui anai, “Anai yơh jing tơlơi pơtao hlak ngă brơi kơ pô ñu pơyom yuakơ pơtao kiăng pơpŭ kơ ñu!”
12Tơdơi kơ anŭn, Mordekai wơ̆t glaĭ pơ anih ñu mă bruă kơ pơtao jĕ amăng ja̱ng mŭt pơ sang pơtao. Samơ̆ Haman mlâo hyâo go̱m hĭ akŏ ñu laih anŭn đuaĭ glaĭ tañ pơ sang. 13Ñu ruai glaĭ hăng bơnai ñu HʼZeres wơ̆t hăng ƀing gơyut gơyâo ñu abih bang tơlơi hơmâo truh laih kơ ñu pô amăng hrơi anŭn.
 Ƀing gơyut gơyâo ñu anŭn wơ̆t hăng bơnai ñu HʼZeres laĭ kơ ñu tui anai, “Ih čơdơ̆ng thuơ hĭ laih kơ Mordekai. Ñu jing mơnuih Yudah, hơnŭn yơh ih ƀu či dưi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu ôh. Sĭt ñu či dưi hĭ kơ ih yơh!”
14Tơdang ƀing gơñu hlak dŏ pơhiăp hăng Haman tui anŭn, ƀing khua moa pơtao truh, pơječ Haman tañ nao pơ tơlơi ƀơ̆ng huă HʼEster hơmâo prap rơmet laih.