7

1Ces vajntxwv thiab Hamas nkawd thiaj rov ua ke mus nrog niam Vajntxwv Exethaws noj mov 2zaum ob. Thaum nkawd tabtom haus cawv txiv hmab, vajntxwv rov nug Exethaws dua ntxiv hais tias, “Niam Vajntxwv Exethaws, koj xav yuav dabtsi? Qhia rau kuv, kuv yuav muab pub rau koj. Txawm yog koj xav yuav lub tebchaws uas kuv kav no ib nrab los kuv yeej yuav muab rau koj.”
3Niam Vajntxwv Exethaws teb hais tias, “Vajntxwv, yog koj txaus siab rau kuv thiab txaus siab yuav pub rau kuv tiag, mas thov tseg kuv txojsia thiab tseg kuv haivneeg txojsia. 4Vim kuv thiab kuv haivneeg twb raug muab muag coj mus tua povtseg kom puastsuaj tu noob nrho li lawm. Yog hais tias peb raug muag mus ua tub qhe thiab ntxhais qhev xwb, ces kuv yeej ua twjywm thiab tsis tuaj tabkaum koj txog tej ntawd hlo li, tiamsis twb yog peb yuav raug tua kom puastsuaj tas, kuv thiaj li muab hais qhia rau koj paub!”
5Ces Vajntxwv Xawxes nug niam Vajntxwv Exethaws hais tias, “Leejtwg yog tus yuav ua li ntawd? Thiab tus ntawd nyob qhov twg?”
6Exethaws teb hais tias, “Peb tus yeebncuab thiab tus neeg uas tsimtxom peb, yog tus nyuag Hamas uas siab phem no ntag!”
 Ces Hamas ntshai vajntxwv thiab niam vajntxwv kawg nkaus li.
7Ces vajntxwv txawm sawv tsees ntawm rooj mov npautaws vog tawm plaws mus rau nraum vajntxwv lub vaj lawm; tiamsis Hamas tseem nyob ntawd thov kom niam Vajntxwv Exethaws tseg nws txojsia, vim Hamas paub hais tias vajntxwv yeej yuav rau txim rau nws txog zaj no xwb. 8Thaum uas vajntxwv rov qab nram lub vaj los rau hauv chav tsev uas lawv haus cawv, nws pom Hamas tseem pe khwb rwg ntxis rau saum lub rooj uas Exethaws nyob thov kev hlub. Thaum vajntxwv pom Hamas ua li ntawd, vajntxwv thiaj li qw hais tias, “Tus nyuag neeg no tseem yuav muab niam vajntxwv yuam tabmeeg rau kuv pom hauv kuv lub loog no thiab los?”
 Thaum vajntxwv hais li ntawd tagnrho xwb, vajntxwv cov nraug sam twb muab ntaub qhwv nkaus Hamas taubhau.
9Ces lawv cov ntawd, tus uas npe hu ua Hanpaunas txawm hais tias, “Hamas txhos tau ib tug ncej dai neeg siab tsib caug tshim rau ntawm nws tog tsev yuav cia dai Maudekhais tus uas tau cawm vajntxwv txojsia.”
 Vajntxwv thiaj hais tias, “Cia li coj Hamas mus dai rau ntawm tus ncej ntawd ntag.”
10Yog li ntawd, Hamas thiaj raug coj mus dai rau saum tus ncej uas nws txhos cia dai Maudekhais. Ces vajntxwv txojkev chim thiaj nqig lawm.