7

Pơtao Pơhaih Haman Khŏm Djai

1Tui anŭn, pơtao laih anŭn Haman nao ƀơ̆ng huă hrŏm hăng hơbia HʼEster. 2Tơdang ƀing gơñu hlak dŏ mơñum tơpai ƀơi hrơi tal dua anŭn, pơtao tơña kơ HʼEster dơ̆ng tui anai, “Ơ hơbia HʼEster hơi, hơget tơlơi ih kiăng rơkâo mơ̆ng kâo lĕ? Kâo či pha brơi kơ ih hơget tơlơi ih kiăng yơh. Hơget tơlơi ih kiăng kơ kâo pha brơi kơ ih lĕ? Tơdah ih rơkâo truh kơ sămkrah dêh čar kâo anai, kâo ăt či pha brơi kơ ih mơ̆n.”
3Giŏng anŭn, hơbia HʼEster laĭ glaĭ kơ pơtao tui anai, “Ơ pơtao ăh, tơdah ih mơak hăng kâo laih anŭn tơdah ih kiăng pha brơi tơlơi kâo kwưh rơkâo, rơkâo kơ ih anăm pơrai hĭ ôh tơlơi hơdip kâo wơ̆t hăng tơlơi hơdip ƀing kơnung djuai kâo mơ̆n. Anŭn yơh jing tơlơi kâo rơkâo mơ̆ng ih. 4Yuakơ hơmâo mơnuih hơmâo pơblư̆ hĭ laih kâo wơ̆t hăng ƀing kơnung djuai kâo mơ̆n, tui anŭn arăng či pơrai hĭ hăng pơdjai hĭ abih bang ƀing gơmơi laih anŭn ƀu pioh hlơi pô amăng ƀing gơmơi hơdip ôh. Tơdah pô rŏh anŭn kơnơ̆ng sĭ hĭ ƀing gơmơi, đah rơkơi laih anŭn đah kơmơi, jing ƀing hlŭn mơnă, kâo ƀu či pơhiăp tơlơi hơget gĕt ôh, yuakơ tơlơi anŭn ƀu či yom pơphan djơ̆ tơpă biă mă ôh kiăng kơ ih ƀlơ̆ng pơmĭn brơi.”
5Tơdang pơtao prŏng Ahaswerus hơmư̆ tơlơi anŭn, ñu tơña kơ hơbia HʼEster, “Hlơi pô khĭn pơhiăp pơtă kiăng ngă tơlơi anŭn lĕ? Tă anai pơpă pô anŭn lĕ?”
6HʼEster laĭ glaĭ kơ pơtao, “Pô rŏh ayăt jing pô kiăng pơrai hĭ ƀing gơmơi, pô sat ƀai anŭn jing Haman anai yơh.”
 Tơdang HʼEster pơhiăp kơ tơlơi anŭn, Haman huĭ bra̱l biă mă ƀơi anăp pơtao laih anŭn hơbia.
7Laih kơ pơtao hơmư̆ tơlơi HʼEster pơhiăp, ñu hil biă mă. Ñu tơgŭ mơ̆ng anih ƀơ̆ng huă, lui hĭ tơpai ñu hlak mơñum laih anŭn tơbiă nao gah rơngiao amăng đang sang pơtao. Haman thâo krăn yơh pơtao hơmâo khưp kiăng pơdjai hĭ ñu laih, tui anŭn ñu dŏ glaĭ kwưh rơkâo kơ hơbia HʼEster kiăng kơ pơklaih hĭ tơlơi hơdip ñu pô.
8Hlak anai hơbia HʼEster hlak dŏ ƀơi grê đih. Haman bon kơkuh ñu pô jĕ ƀơi hơbia kiăng rơkâo kơ gơ̆ pap brơi kơ ñu. Ƀơi mông anŭn pơtao wơ̆t glaĭ mơ̆ng anih đang sang pơtao anŭn hăng wơ̆t glaĭ pơ anih ƀơ̆ng huă anŭn.
 Tơdang pơtao ƀuh Haman dŏ bon jĕ ƀơi hơbia HʼEster, ñu pơhiăp kraih tui anai, “Čơkơi anai či gŏ̱ hĭ hơbia mơ̆n hă tơdang kâo ăt dŏ amăng sang pơtao anai hrŏm hăng hơbia?”
 Giŏng kơ pơtao pơhiăp laih tơlơi anŭn, ƀing ding kơna pơtao mă khăn go̱m hĭ ƀô̆ mơta Haman kiăng kơ pơrơđah Haman či djai yơh.
9Giŏng anŭn, Harbona, jing sa čô amăng ƀing khua moa pơtao hlak dŏ hăng pơtao mông anŭn, laĭ tui anai, “Ơ pơtao ăh, hơmâo sa ƀĕ tơmĕh kơyâo yol glông rơmapluh haih jĕ ƀơi sang Haman. Haman pô yơh pơkra kơyâo yol anŭn kiăng yol pơdjai hĭ Mordekai, jing pô hơmâo pơklaih laih tơlơi hơdip ih.”
 Tui anŭn, pơtao pơđar tui anai, “Yol hĭ bĕ Haman ƀơi kơyâo anŭn!”
10Giŏng anŭn, ƀing gơñu yol pơdjai hĭ Haman ƀơi tơmĕh kơyâo yol anŭn, jing ƀơi kơyâo Haman pô yơh hơmâo pơkra laih kiăng kơ pơdjai hĭ Mordekai. Tơdơi kơ anŭn, pơtao abih ƀrŭk hil yơh.