8

Qhia Cov Yudais Tig Tawmtsam Lawv Cov Yeebncuab

1Hnub ntawd, Vajntxwv Xawxes muab Hamas uas yog cov Yudais tus yeebncuab lub tsev thiab tej cuabtxhiaj cuabtam pub huv tibsi rau niam Vajntxwv Exethaws. Exethaws thiaj hais qhia rau vajntxwv hais tias Maudekhais yog nws neejtsa uas txheeb heev. Txij thaum ntawd los vajntxwv thiaj pub Maudekhais mus cuag tau vajntxwv. 2Vajntxwv thiaj hle nws ntiv nplhaib uas yog nws lub homthawj (uas nws muab ntawm Hamas rov los) thiab muab rau Maudekhais. Exethaws muab Maudekhais tsa ua tus saib tagnrho Hamas tej qubtxeeg qubteg.
3Ces Exethaws rov qab mus thov vajntxwv dua ib zaug ntxiv; nws qhau cev hlo ntawm vajntxwv kotaw thov thiab quaj ua kua muag poob dawb vog. Nws thov kom vajntxwv muab Hamas uas yog Ankas, tus xeebntxwv tej kev npaj siab uas yuav muab cov Yudais tua kom puastsuaj tu noob ntawd txwv tseg. 4Ces vajntxwv thiaj cev nws tus cwj kub rau Exethaws, ces Exethaws txawm sawv tsees thiab hais tias, 5“Yog vajntxwv hlub kuv thiab tej lus uas kuv thov ntawd haum vajntxwv siab, thov vajntxwv hais kom muab tsab ntawv uas Hamedathas tus tub Hamas uas yog Ankas tus xeebntxwv sau xa tawm mus hais kom muab cov neeg Yudais uas nyob rau hauv lub tebchaws uas vajntxwv kav tua povtseg huv tibsi ntawd rhuav povtseg. 6Kuv yuav ua li cas nyiaj taus saib kuv haivneeg raug kev puastsuaj thiab cia kuv cov neejtsa raug tua tuag tas?”
7Vajntxwv Xawxes thiaj hais rau niam Vajntxwv Exethaws thiab Maudekhais uas yog neeg Yudais hais tias, “Kuv twb muab Hamas lub tsev thiab tej cuabtxhiaj cuabtam cob rau Exethaws, thiab kuv twb hais kom lawv muab Hamas dai cajdab tuag lawm, vim nws tuav tswvyim muab cov Yudais tua povtseg ntawd. 8Neb cia li sau ib tsab ntawv raws li neb siab nyiam, ua vajntxwv npe thiab muab kuv lub nplhaib homthawj nias rau tsab ntawv ntawd, xa mus thoob plaws rau cov Yudais. Rau qhov tsab ntawv uas Hamas sau kuv lub npe thiab muab kuv lub homthawj nias rau ntawd lawm, mas yeej thim tsis tau rov qab li lawm.”
9Ces thaum uas txog lub peb hlis ntuj uas yog hli Xivas hnub nees nkaum peb, Maudekhais thiaj hu cov nomtswv uas ua ntaub ntawv tuaj cuag nws, thiab nws hais kom lawv cov tub sau ntawv sau raws li uas nws hais rau cov Yudais, thiab coj cov nomtswv loj uas nyob hauv txhua lub xeev thiab txhua tus nomtswv hauv ib puas nees nkaum xya lub xeev uas vajntxwv ua tus kav. Yog suav txij ntua ntawm tebchaws Eedias mus txog ntua tebchaws Sudas. Lawv sau ua txhua yam lus raws li yam lus uas luag siv nyob hauv lub tebchaws ntawd. Thiab lawv sau ua cov Yudais tej lus rau cov neeg Yudais. 10Maudekhais thiaj sau tsab ntawv ntawd ua Vajntxwv Xawxes npe, muab vajntxwv lub nplhaib homthawj nias rau, thiab muab cov ntawv ntawd rau cov tub xa ntawv uas caij nees khiav ceev heev, caij vajntxwv cov nees xa tsab ntawv ntawd mus.
11Cov lus uas sau rau hauv tsab ntawv no vajntxwv tso ncauj rau cov Yudais uas nyob rau txhua lub nroog kom cia li sib sau ua ke, thiab tiv thaiv lawv txojsia. Yog txhua haivneeg uas nyob hauv txhua lub xeev tso tubrog tuaj tua cov Yudais thiab lawv tej pojniam lossis menyuam; kom cov Yudais cia li tig tua thiab rhuav tshem cov yeebncuab ntawd kom tuag tu noob nrho tsis pub seem ib tug li, thiab txeeb lawv tej cuabtxhiaj cuabtam mus huv tibsi. 12Hnub uas cov Yudais yuav tawm tsam lawv cov yeebncuab nyob thoob plaws rau hauv tebchaws Pawxias, yog lub kaum ob hlis uas yog lub hli Adas hnub kaum peb. Hnub ntawd yog hnub uas Hamas teem cia tua cov neeg Yudais kom tuag tu noob. 13Thiaj muab tsab ntawv ntawd ua ib txoj kevcai tshaj tawm mus thoob plaws rau txhua tus pejxeem uas nyob rau hauv txhua lub xeev kom hnub ntawd cov Yudais thiaj npaj tau txhij tig rov tawm tsam lawv cov yeebncuab. 14Vajntxwv thiaj samhwm kom cov xa ntawv caij vajntxwv cov nees khiav ceev heev xa tsab ntawv ntawd mus rau txhua qhov txhia chaw. Thiab kavtsij muab tsab ntawv ntawd nyeem rau cov pejxeem sawvdaws uas nyob hauv lub tuamceeb nroog Susas paub.
15Thaum uas Maudekhais tawm hauv vajntxwv lub loog mus, nws hnav cev tsoos tsho vajntxwv txaij xiav thiab txaij dawb, ntoo lub kausmom kub thiab hnav lub tsho ntev uas yog ntaubmag xiav. Ces cov neeg uas nyob hauv lub nroog Susas qw zoo siab heev. 16Ces cov Yudais thiaj tau nyob kaj siab lug, tso siab plhuav thiab xyivfab hlo, vim lawv yeej lawm tiag. 17Txhua lub xeev thiab txhua lub nroog uas muab vajntxwv tsab ntawv mus nyeem rau hnov, mas cov Yudais zoo siab heev. Thiab lawv npaj muaj rooj noj rooj haus loj rau hnub uas muaj kev zoo siab ntawd. Thiab muaj neeg coob heev cia li kiav xeem los ua neeg Yudais, rau qhov lawv ntshai cov neeg Yudais heev.