11

Yeluxalees Raug Txim

1Vajtswv tus ntsujplig los nqa hlo kuv mus rau ntawm lub roojvag uas nyob ntawm lub Tuamtsev sab hnubtuaj. Muaj nees nkaum tsib leeg txivneej nyob ze ntawm lub roojvag, muaj Axules tus tub Yaxaniyas thiab Npenayas tus tub Pelatiyas uas yog ob tug thawjcoj ntawm lawv haivneeg nrog lawv nyob ntawd.
2Vajtswv hais rau kuv hais tias, “Tub noobneej, cov txivneej uas koj pom ntawd tuavhauv ua phem ua qias thiab qhia cov neeg hauv lub nroog no ua txhaum. 3Lawv hais tias, ‘Tsis ntev peb yuav tau ua tsev dua. Lub nroog no zoo ib yam li lub laujkaub uas nyob hauv qhovcub, thiab peb zoo ib yam li cov nqaij uas hau hauv lub laujkaub ntawd, tiamsis txawm li cas los lub laujkaub tseem thaiv peb ntawm cov nplaim taws.’ 4Tub noobneej, koj cia li cev tej lus cem cov neeg ntawd tamsim no.”
5Vajtswv tus ntsujplig los kav hlo kuv, thiab tus TSWV qhia kom kuv hais cov lus no rau cov neeg ntawd hais tias, “Cov Yixalayees, kuv paub tej uas nej hais thiab tej uas nej tuavhauv ua lawm. 6Nej tua neeg coob leej hauv lub nroog no thiaj muaj neeg tuag pawglug rau txhua txojkev.
7“Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li no rau nej. Lub nroog no yog lub laujkaub uas tabtom nyob hauv qhovcub, tiamsis dabtsi yog cov nqaij uas hau rau hauv? Twb yog cov neeg tuag uas nej tua ntag! Nej yuav tsis tau nyob hauv lub nroog no lawm, kuv yuav muab nej tshem rau sab nraum ntug nroog! 8Nej puas ntshai tej hniav ntaj? Kuv yuav txib ib pab neeg nqa ntaj tuaj tua nej. Tus TSWV uas yog Vajtswv hais li ntawd. 9Kuv yuav coj nej tawm mus rau nraum ntug nroog thiab muab nej cob rau cov neeg txawv tebchaws. Kuv twb txiav txim rau nej lawm, 10nej yuav raug tua tuag rau hauv nej lub tebchaws. Ces txhua tus thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV. 11Lub nroog no yuav tsis tiv thaiv nej li lub laujkaub tiv thaiv cov nqaij; txawm yog nej yuav nyob hauv lub tebchaws Yixalayees no qhov twg los kuv yuav rau txim rau nej. 12Nej yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV uas rau txim rau nej, vim nej coj lwm haivneeg tej kevcai; nej ua li ntawd yog nej rhuav kuv tej kevcai thiab kuv tej lus samhwm!”
13Thaum kuv tseem cev Vajtswv lus, Pelatiyas cia li vau hlo tuag lawm. Kuv txhos caug ntua ua ntsejmuag ti nkaus hauv av thiab thov hais tias, “Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam, thov tsis txhob ua li ko! Koj txawm yuav muab cov neeg uas seem hauv tebchaws Yixalayees tua kom tuag tas li los?”

Vajtswv Coglus Rau Cov Raug Ntes Mus

14Tus TSWV hais rau kuv hais tias, 15“Tub noobneej, cov neeg uas nyob hauv Yeluxalees sib tham txog koj thiab koj cov kwvtij Yixalayees uas raug ntes mus rau lwm tebchaws. Lawv hais tias, ‘Cov neeg uas raug ntes mus ntawd nyob nrug deb lub tebchaws uas muaj kev pehawm tus TSWV. Tus TSWV twb muab lub tebchaws no cob rau peb ua peb tug lawm.’
16“Koj hais rau koj cov kwvtij uas raug ntes mus rau lwm tebchaws raws li kuv cov lus no: Kuv yog tus TSWV uas ntiab lawv mus nyob rau tej tebchaws uas deb thiab ua kom lawv tawg mus nyob xyaw ntau haivneeg. Tiamsis, txawm li ntawd los kuv yuav nrog lawv nyob hauv cov tebchaws ntawd.
17“Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam, koj hais kuv tej lus no rau lawv hais tias kuv yuav sau lawv hauv cov tebchaws uas lawv mus nyob ntawd rov qab los thiab yuav muab lub tebchaws Yixalayees rov rau lawv. 18Thaum lawv rov los lawv yuav tsum tso txhua yam kev phem kev qias thiab tej mlom uas lawv muaj tseg huv tibsi! 19Kuv yuav pub lub siab tshiab thiab txojkev xav tshiab rau lawv. Kuv yuav rho lawv lub siab uas tawv li pobzeb povtseg thiab muab lub siab uas mloog lus rau lawv. 20Ces lawv yuav ua raws li kuv tej kevcai thiab muab siab npuab kuv tej lus samhwm. Lawv yuav yog kuv haivneeg thiab kuv yuav yog lawv tus Vajtswv. 21Tiamsis kuv yuav rau txim rau cov neeg uas ua kev phem kev qias thiab pe mlom. Kuv yuav rau txim rau lawv, vim tej uas lawv tau ua tas los lawm.” Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tej lus no.

Vajtswv Lub Tshwjchim Tawm Hauv Yeluxalees Mus Lawm

22Cov qhelunpees pib ya tawm thiab cov log los txawm nrog cov qhelunpees mus lawm. Cov Yixalayees tus Vajtswv lub tshwjchim uas ci ntsa iab los roos nkaus lawv. 23Lub tshwjchim txawm ncaim lub nroog thiab mus rau tim lub roob uas nyob ntawm lub nroog sab hnubtuaj lawm. 24Nyob rau hauv zaj yogtoog ntawd, Vajtswv tus ntsujplig nqa hlo kuv thiab coj kuv rov mus rau tim tebchaws Npanpiloos uas peb raug ntes mus nyob, ces zaj yogtoog txawm ploj lawm. 25Kuv thiaj piav txhua yam uas tus TSWV ua rau kuv pom rau cov neeg uas raug ntes mus ntawd mloog.