11

Klei Ƀuah kơ Phung Khua Jhat

1Mngăt Myang pŭ kâo kơ dlông, leh anăn atăt ba kâo kơ ƀăng jang ngŏ sang yang Yêhôwa, ƀăng jang anăn phă ngŏ. Nĕ anei, ti ƀăng bhă ƀăng jang anăn mâo dua pluh êma čô êkei, jing phung khua ƀuôn sang, leh anăn kâo ƀuh ti krah diñu Y-Jasania anak êkei Y-Asur, leh anăn Y-Pêlatia anak êkei Y-Bênaya. 2Yêhôwa lač kơ kâo, “Ơ anak mnuih, anei jing phung êkei mkra hdră ngă klei wê leh anăn kčĕ klei ƀai hlăm ƀuôn anei. 3Diñu lač, ‘Ka truh ênuk ôh lŏ mdơ̆ng sang; ƀuôn anei jing gŏ ƀŭng, leh anăn drei jing kđeh čĭm.’ 4Kyuanăn hưn êlâo bĕ bi kdơ̆ng hŏng diñu, hưn êlâo bĕ, Ơ anak mnuih.”
5Mngăt Myang Yêhôwa trŭn ti kâo leh anăn ñu lač kơ kâo, “Lač bĕ, Snei klei Yêhôwa lač: Diih mĭn snăn, Ơ sang Israel, kyuadah kâo thâo klei truh hlăm klei mĭn diih. 6Diih bi mdjiê leh lu mnuih hlăm ƀuôn anei, leh anăn diih bi bŏ leh êlan dơ̆ng gơ̆ hŏng atâo mnuih djiê. 7Kyuanăn snei Yêhôwa Aê Diê lač: Mnuih djiê diih dưm leh ti krah ƀuôn anei jing kđeh čĭm, leh anăn ƀuôn anei jing gŏ ƀŭng; ƀiădah kâo srăng suôt diih kbiă mơ̆ng ƀuôn anei. 8Diih huĭ leh kơ đao gưm, leh anăn kâo srăng bi truh đao gưm kơ diih, Yêhôwa Aê Diê lač. 9Kâo srăng suôt diih kbiă mơ̆ng ƀuôn anei, leh anăn jao diih kơ kngan phung tue, leh anăn bi truh klei bi kmhal kơ diih. 10Diih srăng êbuh hŏng đao gưm; kâo srăng phat kđi diih ti knông lăn čar Israel, leh anăn diih srăng thâo kơ kâo jing Yêhôwa. 11Ƀuôn anei amâo srăng jing gŏ ƀŭng kơ diih ôh, kăn diih srăng jing kđeh čĭm ti krah ñu rei; kâo srăng phat kđi diih ti knông lăn čar Israel. 12Leh anăn diih srăng thâo kơ kâo jing Yêhôwa; kyuadah diih amâo êbat tui hlue klei kâo mtă ôh, kăn gưt kơ klei bhiăn kâo rei, ƀiădah ngă leh tui si klei bhiăn phung găp djuê mnuih dôk jŭm dar diih.”
13Êjai kâo dôk hưn êlâo, Y-Pêlatia anak êkei Y-Bênaya djiê. Snăn kâo buôn kŭp ƀô̆ ti lăn leh anăn ur hŏng asăp kraih ktang, lač, “Ơ Yêhôwa Aê Diê! Ih srăng bi rai jih mơ̆ phung Israel ăt dôk?”
14Yêhôwa blŭ kơ kâo: 15“Ơ anak mnuih, phung ayŏng adei ih, phung ayŏng adei ih pô, phung găp ih arăng suôt leh mơ̆ng čar, jih sang Israel, jih jang digơ̆, djŏ kơ phung anăn phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem lač, ‘Diñu đuĕ kbưi leh mơ̆ng Yêhôwa; arăng brei leh čar anei bha drei.’ 16Kyuanăn lač bĕ, ‘Snei Yêhôwa Aê Diê lač: Wăt tơdah kâo suôt diñu kbưi ti krah phung găp djuê mnuih mkăn, leh anăn wăt tơdah kâo bi bra diñu ti krah phung čar mkăn, ƀiădah ăt kâo jing leh anôk doh jăk kơ diñu êjai dôk hlăm čar diñu đuĕ nao leh.’ 17Kyuanăn lač bĕ, ‘Snei Yêhôwa lač: Kâo srăng bi kƀĭn phung diih mơ̆ng phung ƀuôn sang, leh anăn bi kƀĭn diih mơ̆ng čar kâo bi bra leh diih, leh anăn kâo srăng lŏ brei kơ diih čar Israel.’ 18Tơdah diñu lŏ wĭt tinăn, diñu srăng hwiê hĕ mơ̆ng čar Israel jih jang mnơ̆ng čhŏ mrŏ leh anăn jih jang mnơ̆ng kâo bi êmut kheh. 19 Kâo srăng brei kơ diñu sa ai tiê mrâo, leh anăn dưm hlăm diñu sa klei mĭn mrâo; kâo srăng mă hĕ sa ai tiê boh tâo khăng diñu leh anăn brei kơ diñu sa ai tiê kđeh, 20leh anăn kơh diñu srăng êbat tui hlue klei kâo mtă, djă pioh leh anăn gưt klei bhiăn kâo; snăn kơh diñu srăng jing phung ƀuôn sang kâo, leh anăn kâo srăng jing Aê Diê diñu. 21Ƀiădah bi kơ phung mâo ai tiê tui hlue mnơ̆ng čhŏ mrŏ diñu leh anăn rup yang diñu bi êmut kheh, kâo srăng bi lĕ klei diñu ngă ti dlông boh kŏ diñu pô, Yêhôwa Aê Diê lač.”
22 Leh klei anăn phung čêrubim mblang siap diñu phiơr mbĭt hŏng pông ti djiêu diñu; leh anăn klei guh kơang Aê Diê Israel dôk ti dlông diñu. 23Klei guh kơang Yêhôwa đĭ phă dlông mơ̆ng krah ƀuôn, leh anăn dôk ti dlông čư̆ tĭng ngŏ ƀuôn. 24Hlăm klei bi ƀuh Mngăt Myang pŭ kâo kơ dlông leh anăn atăt kâo truh kơ čar Kaldê, truh kơ phung arăng suôt leh mơ̆ng čar. Leh anăn klei bi ƀuh kâo ƀuh leh đuĕ mơ̆ng kâo. 25Kâo hưn kơ phung arăng suôt mơ̆ng čar jih jang klei Yêhôwa bi êdah leh kơ kâo.