12

Tus Cev Vajtswv Lus uas Raug Ntes

1Tus TSWV hais rau kuv hais tias, 2“Tub noobneej, koj nrog cov neeg ntxeev siab nyob. Lawv muaj qhovmuag, tiamsis lawv tsis pom dabtsi; lawv muaj qhovntsej, tiamsis lawv tsis hnov lus, rau qhov lawv yog cov neeg ntxeev siab.
3“Tub noobneej, cia li sawbsim koj tej khoom thiab tawm mus ib yam li koj yog tus neeg poob tebchaws thiab cia li mus rau lwm qhov thaum nruab hnub nrig tabmeeg sawvdaws. Tej zaum qhov uas koj tawm mus li ntawd yuav ua rau lawv pom hais tias lawv yog neeg ntxeev siab. 4Cia li nqa koj pob khoom thiab sawv kev mus rau lwm qhov thaum nruab hnub nrig ib yam li tus neeg poob tebchaws kom txhua tus pom thiab saib ntsoov koj mus. 5Thaum lawv ntsia ntsoov koj, koj cia li tho ib lub qhov ntawm sab phabntsa thiab nqa koj pob khoom tawm ntawm lub qhov ntawd mus. 6Cia lawv ntsia ntsoov koj tsaws koj pob khoom rau saum xubpwg thiab tawm mus rau sab nraud tsaus ntuj nti, pos nkaus koj qhovmuag kom koj tsis pom kev thiab tsis paub xyov yuav mus rau qhov twg. Qhov uas koj ua ntawd, yog ua lub cim qhia rau cov Yixalayees paub.”
7Kuv ua raws li tus TSWV qhia rau kuv. Hnub ntawd kuv txawm sawbsim tau ib pob khoom ib yam li tus neeg poob tebchaws, thiab hnub ntawd thaum yuav tsaus ntuj kuv txawm muab tes tho ib lub qhov ntawm sab phabntsa thiab tawm mus rau sab nraud. Lawv ntsia ntsoov kuv tsaws pob khoom rau saum xubpwg thiab sawv kev mus lawm.
8Tagkis tom qab tus TSWV rov los hais rau kuv hais tias, 9“Tub noobneej, nimno cov Yixalayees uas ntxeev siab nug hais tias koj ua dabtsi li ntawd; 10koj teb rau lawv raws li tus TSWV uas kav ib puas tsav yam kom koj hais. Cov lus no yog hais rau tus nom uas kav lub nroog Yeluxalees thiab cov pejxeem uas nyob hauv lub nroog ntawd. 11Koj hais rau lawv tias qhov uas koj ua li ntawd, yog ib lub cim qhia rau lawv paub hais tias lawv yuav raug luag ntes coj mus ua neeg poob tebchaws. 12Tus nom uas kav lawv los yuav tsaws hlo nws pob khoom rau saum xubpwg thiab tawm khiav ntawm lub qhov uas luag tho rau nws ntawm sab phabntsa mus tsaus ntuj nti. Nws pos nkaus qhovmuag thiab tsis paub xyov yuav mus rau qhov twg. 13Tiamsis kuv yuav nthuav kuv lub vas khwb nkaus nws cia. Ces kuv yuav coj nws mus rau hauv lub nroog Npanpiloos uas yog qhov chaw nws yuav tuag tsis pom lub nroog ntawd. 14Kuv yuav ntiab nws cov nomtswv, cov tuavxam thiab cov tub fajxwm kom tawm khiav mus rau txhua txojkev, ces luag yuav nrhiav lawv tua povtseg.
15“Thaum kuv ntiab lawv tawm mus nyob xyaw lwm haivneeg rau lwm lub tebchaws, lawv yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV. 16Kuv yuav tseg lawv cov ntawd ibtxhia dim hniav ntaj hniav riam, dim kev tshaib kev nqhis thiab dim kev mob kev nkeeg kom thaum lawv nrog lwm haivneeg nyob, lawv yuav lees paub hais tias lawv tau ua phem ua qias loj kawg nkaus, thiab lawv yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV.”

Lub Cim Uas Tus Cev Vajtswv Lus Tshee

17Tus TSWV hais rau kuv hais tias, 18“Tub noobneej, koj yuav noj mov ua ibce tshee hnyo thiab koj haus dej ntshai ua ibce tshee laimdais. 19Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam kom kuv hais rau cov neeg hauv lub nroog Yeluxalees uas seem nyob hauv lawv lub tebchaws li no: Lawv yuav noj mov ua ibce tshee hnyo thiab haus dej ntshai ua ibce tshee laimdais. Lawv lub tebchaws yuav raug luag lwg kom nyob qhuav qhuas cia, rau qhov cov neeg uas nyob hauv lub tebchaws ntawd tsis ua raws li kuv tej kevcai. 20Tej nroog uas nimno muaj neeg nyob puv nkaus yuav puastsuaj, thiab lub tebchaws yuav ua suabpuam tas. Ces lawv thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV.”

Zaj Pajlug Nto Npe thiab Zaj Lus Tsis Nto Npe

21Tus TSWV hais rau kuv hais tias, 22“Tub noobneej, vim li cas cov Yixalayees pheej hais zaj pajlug no: ‘Lub sijhawm dhau zuj zus lawm, thiab tej lus qhia tshwm tsis muaj dabtsi tshwm li’? 23Nimno koj cia li qhia tus TSWV uas kav ib puas tsav yam tej lus rau lawv. Kuv yuav ua kom lawv tej pajlug tsis muaj tas. Lawv yuav tsis hais txog zaj pajlug ntawd hauv lub tebchaws Yixalayees ntxiv li lawm. Koj qhia rau lawv li no: Twb txog lub sijhawm lawm, thiab tej lus qhia tshwm yuav tshwm muaj tseeb!
24“Yuav tsis muaj tej zaj yogtoog cuav lossis tsis muaj cov cevlus dag kom neeg yuam kev nyob hauv cov Yixalayees ntxiv lawm. 25Kuv yog tus TSWV, kuv hais li cas yeej yuav muaj li ntawd. Kuv yuav tsis ncua sijhawm, vim nej tau ntxeev siab tas nej tiamneej li. Yog li ntawd, kuv yuav ua raws li kuv tau hais rau nej lawm. Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd.”
26Tus TSWV hais rau kuv hais tias, 27“Tub noobneej, cov Yixalayees xav hais tias tej uas koj ua yogtoog pom thiab tej lus qhia tshwm tseem tshuav ntev mam li tshwm los. 28Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam kom kuv hais rau lawv li no: Kuv yuav tsis ncua sijhawm lawm, yuav muaj tseeb li tej lus uas kuv hais. Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd.”