12

E^se^ken Zoux Nyungc Zeiv Bun Cing Yu^ndaa Mienh Oix Zuqc Guaatv Mingh

1Yie duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 2“Baamh mienh aah! Meih yiem hnyouv ngaengc nyei zeiv-fun mbu'ndongx. Ninh mbuo maaih m'zing mangc yaac mangc maiv buatc, maaih m'normh muangx yaac muangx maiv haiz, weic zuqc ninh mbuo benx hnyouv ngaengc nyei zeiv-fun.
3“Baamh mienh aah! Weic naaiv meih oix zuqc mbenc puix zuqc guaatv mingh nyei mienh longc nyei ga'naaiv yaac yiem lungh hnoi zanc dorng jienv ninh mbuo nyei nza'hmien zoux hnangv zuqc guaatv mingh nyei mienh. Meih oix zuqc yiem meih ganh yiem nyei dorngx zoux hnangv zuqc guaatv mingh nyei mienh, dorng jienv ninh mbuo mingh yiem ganh norm dorngx. Maiv gunv ninh mbuo se hnyouv ngaengc nyei zeiv-fun, nziex ninh mbuo haih hnamv duqv tong. 4Lungh hnoi zanc oix zuqc dorng jienv ninh mbuo dorh mbenc daaih nyei ga'naaiv cuotv, se zuqc guaatv mingh nyei mienh qiemx longc nyei ga'naaiv. Lungh maanz-hmuangx meih oix zuqc dorng jienv ninh mbuo cuotv mingh, hnangv zuqc guaatv mingh nyei mienh mingh nor. 5Meih oix zuqc dorng jienv ninh mbuo wetv tong njongc ziouc gan wetv tong nyei kuotv dorh ga'naaiv cuotv. 6Nziemx-yaangh nyei ziangh hoc oix zuqc dorng jienv ninh mbuo zorqv ga'naaiv an mba'dauh ndaam jienv cuotv mingh. Meih oix zuqc buang jienv hmien bun meih mangc maiv buatc ndau, weic zuqc yie bun meih zoux norm jangx-hoc weic I^saa^laa^en Mienh.”
7Yie ziouc ziux Ziouv paaiv nyei waac zoux. Lungh hnoi zanc yie dorh yie nyei ga'naaiv cuotv, hnangv zuqc guaatv mingh nyei mienh longc nyei ga'naaiv. Lungh maanz-hmuangx yie longc ganh nyei buoz wetv tong biauv nyei njongc. Nziemx-yaangh nyei ziangh hoc yie dorng jienv ninh mbuo zorqv yie nyei ga'naaiv an mba'dauh ndaam jienv mingh aqv.
8Da'nyeic ndorm yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 9“Baamh mienh aah! I^saa^laa^en nyei zeiv-fun, se hnyouv ngaengc nyei zeiv-fun, zungv naaic meih, ‘Meih zoux haaix nyungc?’
10“Meih oix zuqc mbuox ninh mbuo, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Naaiv deix waac gorngv zuqc Ye^lu^saa^lem wuov dauh domh jien caux yiem zingh gu'nyuoz nyei I^saa^laa^en Mienh nyei yietc zungv zeiv-fun.” ’ 11Oix zuqc mbuox ninh mbuo, ‘Yie ganh weic meih mbuo benx norm jangx-hoc. Yie hnangv haaix nor zoux, ninh mbuo yaac hnangv wuov nor oix zuqc mienh zoux bun ninh mbuo. Ninh mbuo zungv oix zuqc guaatv mingh.
12“Yiem ninh mbuo mbu'ndongx wuov dauh domh jien lungh muonz zanc nyei ziangh hoc oix zorqv ninh nyei ga'naaiv an jienv mba'dauh dorh jienv cuotv mingh. Ninh oix wetv tong njongc yangh tong nyei dorngx cuotv mingh, yaac oix buang jienv ninh nyei hmien weic bun ninh ganh nyei m'zing mangc maiv buatc ndau. 13Yie oix zorqv yie nyei mungz zaaux jienv ninh, ninh ziouc zuqc yiem yie nyei mungz gu'nyuoz. Yie ziouc dorh ninh mingh taux Mbaa^mbi^lon, se Ken^ndie Mienh nyei deic-bung. Maiv gunv hnangv naaic, ninh maiv duqv buatc wuov norm deic-bung. Ninh yaac oix zuqc yiem wuov daic. 14Weih gormx ninh nyei yietc zungv mienh, liemh ninh nyei borng-buoz mienh caux zuangx baeng-guanh, yie oix bun nzaanx mingh taux biei bung yaac oix baeng nzuqc ndaauv zunc ninh mbuo.
15“Yie zorqv ninh mbuo bun nzaanx mingh yiem ziex fingx mienh, ziex norm guoqv mbu'ndongx wuov zanc, ninh mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv. 16Mv baac yie oix liouh njiec dauh baav biaux ndutv nzuqc ndaauv caux ngorc hnaangx caux wuon-baengc, weic bun ninh mbuo mingh yiem norm-norm guoqv nyei mienh mbu'ndongx nyiemc ninh mbuo zoux yietc zungv gamh nziev nyei sic, yaac hiuv duqv yie se Ziouv. ”

E^se^ken Sin Zinx Nyei Jangx-Hoc

17Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 18“Baamh mienh aah! Meih oix zuqc sin zinx jienv nyanc hnaangx, yaac gamh nziex jienv nyanh nyanh nyei hopv wuom. 19Meih oix zuqc gorngv mbuox naaiv norm deic-bung nyei baeqc fingx, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv nor gorngv taux I^saa^laa^en Deic-Bung, Ye^lu^saa^lem Zingh nyei mienh. Ninh mbuo oix sin zinx jienv nyei nyanc hnaangx, hnyouv huaang jienv nyei hopv wuom, weic zuqc yiem ninh mbuo nyei deic-bung gu'nyuoz nyungc-nyungc ga'naaiv oix zuqc caangv mingh, laaix yiem naaic nyei zuangx mienh zoux doqc nyei sic. 20Maaih mienh yiem nyei zingh ziouc benx zingh huaang. Ziangh norm deic-bung yaac benx baaic huaang nyei dorngx. Meih mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv. ’+”

Mienh A'hneiv Nyei Waac-Ormv Caux Mienh Maiv A'hneiv Muangx Nyei Fienx

21Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 22“Baamh mienh aah! Meih mbuo maaih waac-ormv gorngv taux I^saa^laa^en Deic-Bung maiv zeiz? Meih mbuo gorngv, ‘Yietc hnoi jiex yietc hnoi, nyungc-nyungc hinc yaangh nyei sic ziang naaic baac mi'aqv.’ 23Meih oix zuqc mbuox ninh mbuo, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv. Yie oix bun naaiv diuh waac-beiv dangx mi'aqv. Yiem I^saa^laa^en Deic-Bung yangh naaiv jiex ninh mbuo maiv duqv longc zoux waac-beiv aqv.’ Oix zuqc mbuox ninh mbuo, ‘Ziangh hoc taux fatv, nyungc-nyungc laauc yaangh nyei sic oix cuotv daaih zien. 24Weic zuqc yiem naaiv mingh yiem I^saa^laa^en nyei zeiv-fun mbu'ndongx maiv maaih jaav hinc yaangh nyei sic fai douc jaav waac ceng mienh. 25Mv baac yie, Ziouv, oix gorngv dongh yie oix gorngv nyei waac. Ziux yie gorngv nyei waac za'gengh oix cuotv daaih yaac maiv ngaih. O hnyouv ngaengc nyei zeiv-fun aah! Yiem meih mbuo ziangh nyei hnoi nyieqc yie oix gorngv cuotv waac yaac ei jienv zoux. Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac.’+”
26Yie duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 27“Baamh mienh aah! Mangc maah! I^saa^laa^en Mienh nyei zeiv-fun gorngv, ‘Ninh buatc wuov deix hinc yaangh nyei sic gorngv zuqc nqa'haav hingv nyei hnoi-nyieqc. Ninh yaac douc waac gorngv taux corc yiem go nyei ziangh hoc.’
28“Weic naaiv meih oix zuqc gorngv mbuox ninh mbuo, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv nor gorngv. Yiem naaiv mingh yie nyei waac maiv maaih yietc joux ngaih. Yie gorngv nyei waac za'gengh oix cuotv daaih. Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac.’+”