13

Jaav Douc Waac Mienh Zuqc Dingc Zuiz

1Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 2“Baamh mienh aah! Meih oix zuqc douc waac gorngv I^saa^laa^en nyei douc waac mienh. Oix zuqc douc waac mbuox dongh ziux ganh nyei hnyouv hnamv cuotv waac gorngv wuov deix, ‘Muangx Ziouv nyei waac maah! 3Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Ninh mbuo hngongx haic nyei douc waac mienh oix zuqc kouv aqv. Ninh mbuo ei ganh nyei hnyouv douc waac mv baac maiv duqv buatc haaix nyungc hinc yaangh nyei sic. 4I^saa^laa^en Mienh aah! Meih mbuo nyei douc waac mienh hnangv yiem mbaang waaic nyei dorngx nyei hieh juv. 5Zingh laatc tong nyei dorngx meih mbuo maiv duqv faaux mingh zorc, yaac maiv duqv weic I^saa^laa^en nyei zeiv-fun ceix zingh laatc, bun ninh mbuo taux Ziouv nyei hnoi mborqv jaax nyei ziangh hoc haih yiem duqv wuonv. 6Ninh mbuo buatc hinc yaangh nyei sic jaav nyei. Ninh mbuo mbouv guaax benx gorngv-baeqc nyei waac hnangv. Ninh mbuo gorngv, ‘Se Ziouv gorngv,’ mv baac maiv zeiz Ziouv paaiv ninh mbuo. Maiv gunv hnangv naaic, ninh mbuo corc funx ninh oix ei ninh mbuo gorngv nyei waac zoux ziangx. 7Meih mbuo haaix zanc gorngv, ‘Ziouv gorngv,’ maiv gunv yie maiv duqv gorngv, meih mbuo duqv buatc hinc yaangh nyei sic jaav nyei yaac mbouv guaax gorngv-baeqc nyei waac.”
8“ ‘Weic naaiv Ziouv Tin-Hungh gorngv, “Weic zuqc meih mbuo douc waac mienh gorngv waac jaav yaac buatc hinc yaangh nyei sic se gorngv-baeqc hnangv, yie ziouc caux meih mbuo doix-dekc.” Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac. 9“Yie nyei buoz oix zoux bun buatc hinc yaangh nyei sic jaav nyei caux mbouv guaax gorngv gorngv-baeqc nyei waac wuov deix douc waac mienh. Ninh mbuo ziouc maiv duqv yiem yie nyei baeqc fingx nyei wuic gu'nyuoz yaac maiv maaih ninh mbuo nyei mbuox yiem I^saa^laa^en nyei zeiv-fun nyei mienh houz daan, yaac maiv duqv bieqc I^saa^laa^en Deic-Bung. Meih mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv Tin-Hungh.
10“ ‘+“Naaiv deix douc waac mienh nduov yie nyei baeqc fingx. Ninh mbuo gorngv, ‘Baengh orn’ mv baac maiv maaih yietc deix baengh orn. Baeqc fingx ceix zingh laatc nyei ziangh hoc, naaiv deix douc waac mienh longc hui-baeqc nzaatv jienv. 11Weic naaiv oix zuqc mbuox longc hui-baeqc nzaatv zingh laatc wuov deix mienh, laatc oix mbaang aqv. Oix duih domh mbiungc njiec, duih domh borqc yaac borngz domh nziaaux. 12Zingh laatc mbaang nyei ziangh hoc, mienh ziouc naaic, ‘Meih mbuo nzaatv zingh laatc wuov deix hui-baeqc yiem haaix?’+”
13“ ‘Weic naaiv Ziouv Tin-Hungh gorngv, “Yie oix qiex jiez jienv nyei bun domh nziaaux buonc, nouz jienv bun duih domh mbiungc, yaac qiex jiez jienv bun duih domh borqc mietc naaiv norm zingh laatc. 14Yie oix caeqv meih mbuo nzaatv hui-baeqc nyei zingh laatc njiec, yaac caeqv njiec taux ndau bun gorn-ndoqv cuotv daaih. Zingh laatc mbaang njiec nyei ziangh hoc meih mbuo ziouc yiem naaic mbu'ndongx zuqc mietc. Meih mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv. 15Yie oix bun yie nyei ga'qiex biuih cuotv nzengc, zoux bun naaiv norm zingh laatc caux nzaatv hui zingh laatc nyei mienh. Yie ziouc gorngv mbuox meih mbuo, ‘Zingh laatc maiv maaih aqv. Longc hui-baeqc nzaatv zingh laatc nyei mienh yaac maiv maaih aqv. 16Se maiv maaih I^saa^laa^en nyei douc waac mienh, dongh douc waac gorngv taux Ye^lu^saa^lem yaac buatc hinc yaangh nyei sic gorngv baengh orn nyei jauv doix maiv maaih baengh orn nyei ziangh hoc.’+” Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac.’

Gorngv Douc Waac Mienh M'sieqv Dorn

17“Baamh mienh aah! Meih oix zuqc huin hmien doix meih nyei baeqc fingx nyei sieqv, se ei ganh nyei hnyouv hnamv cuotv daaih douc waac wuov deix. Meih oix zuqc douc waac gorngv ninh mbuo. 18Oix zuqc gorngv, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv. “Meih mbuo m'sieqv dorn oix zuqc kouv aqv. Meih mbuo lunh maaih faatv nyei buoz-kou yaac zoux mbiorngz m'nqorngv ndie puix mienh hlang mienh aiv, weic zorqv yie nyei baeqc fingx nyei maengc. Meih mbuo oix maaih hatc maaz gunv yie nyei baeqc fingx, bun ninh mbuo nangh fai daic, weic douh ganh duqv longx fai? 19Meih mbuo weic i ziex nyau mbiauh mbaali caux diqv dien njuov bun yie yiem yie nyei baeqc fingx mbu'ndongx zuqc mienh mangc piex. Meih mbuo gorngv-baeqc nduov baeqc fingx muangx meih gorngv-baeqc nduov nyei waac. Maiv horpc zuqc daic nyei mienh, meih mbuo bun ninh zuqc daic mi'aqv. Maiv horpc zuqc maaih maengc ziangh wuov deix, meih mbuo yaac liouh ninh nyei maengc.
20“ ‘Weic naaiv Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Mangc maah! Yie oix zoux bun meih maaih faatv nyei buoz-kou, dongh meih mbuo longc gunv mienh nyei maengc hnangv hlopv norqc nor. Yie oix hlutv naaiv deix buoz-kou cuotv meih nyei buoz. Yie oix bungx dongh meih mbuo zorqv wuov deix mienh nyei maengc hnangv bungx norqc nor. 21Yie yaac oix ciev guangc meih mbuo mbiorngz m'nqorngv nyei ndie, njoux yie nyei baeqc fingx biaux ndutv meih mbuo nyei buoz-ndiev. Yiem naaiv mingh ninh mbuo maiv yiem meih mbuo nyei buoz-ndiev benx zuqc zorqv nyei ga'naaiv. Meih mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv. 22Yie maiv bun kuv mienh hnyouv mun mv baac meih mbuo longc gorngv-baeqc nyei waac bun ninh mbuo hnyouv namx. Meih mbuo yaac tengx jienv orqv mienh, maiv bun ninh huin nqaang nzuonx, leih nqoi orqv sic, njoux ninh nyei maengc. 23Weic naaiv meih maiv duqv aengx buatc jaav hinc yaangh nyei sic yaac maiv duqv aengx mbouv guaax. Yie oix njoux yie nyei baeqc fingx biaux ndutv meih mbuo nyei buoz-ndiev. Meih mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv. ”+’+”