13

Klei Phat Kđi kơ Phung Khua Pô Hưn Êlâo Soh

1Yêhôwa blŭ kơ kâo: 2“Ơ anak mnuih, hưn êlâo bĕ bi kdơ̆ng hŏng phung khua pô hưn êlâo Israel, phung dôk hưn êlâo ară anei hĭn; leh anăn lač bĕ kơ phung hưn êlâo tui si diñu pô mĭn: ‘Hmư̆ bĕ klei Yêhôwa blŭ!’ 3Snei Yêhôwa Aê Diê lač, ‘Knap mñai yơh kơ phung khua pô hưn êlâo mluk tui hlue klei mĭn diñu pô, leh anăn amâo mâo sa mnơ̆ng bi ƀuh ôh! 4Ơ phung Israel, phung khua pô hưn êlâo diih jing msĕ si mja hlăm anôk kăm rai. 5Diih amâo tuôm mŭt dôk ti ƀăng hluh ôh, amâodah mdơ̆ng mnư̆ kơ sang Israel ôh, čiăng kơ mnư̆ anăn dưi dôk kjăp ti hruê bi blah hlăm hruê Yêhôwa. 6Klei diñu bi ƀuh amâo sĭt ôh leh anăn ngă leh klei mdian luar; diñu lač, “Yêhôwa lač,” wăt tơdah Yêhôwa amâo tuôm tiŏ nao diñu dưn; ƀiădah ăt diñu mĭn Yêhôwa srăng bi truh mơh klei diñu blŭ. 7Amâo djŏ hĕ diih amâo tuôm ƀuh klei bi ƀuh, leh anăn blŭ klei mdian, tơdah diih lač leh, “Yêhôwa lač,” wăt tơdah kâo amâo tuôm blŭ ôh klei anăn?’
8Snăn Yêhôwa Aê Diê lač snei: ‘Kyuadah diih blŭ leh klei mplư leh anăn ƀuh leh klei luar, kyuanăn nĕ anei, kâo bi kdơ̆ng hŏng diih,’ Yêhôwa Aê Diê lač. 9‘Kngan kâo srăng bi kdơ̆ng hŏng phung khua pô hưn êlâo phung bi ƀuh klei luar leh anăn blŭ klei mdian luar. Diñu amâo srăng dôk hlăm klei phung ƀuôn sang kâo bi kƀĭn ôh, kăn arăng čih anăn diñu rei hlăm hră čih anăn sang Israel, kăn diñu srăng mŭt hlăm čar Israel rei; leh anăn diih srăng thâo kơ kâo jing Yêhôwa Aê Diê. 10 Kyuadah sĭt nik diñu bi weh êlan kơ phung ƀuôn sang kâo êjai lač, “Klei êđăp ênang,” tơdah amâo mâo klei êđăp ênang ôh; leh anăn kyuadah tơdah phung ƀuôn sang mdơ̆ng sa mnư̆, phung khua pô hưn êlâo anei mia hŏng čŭr kô̆; 11lač bĕ kơ phung mia hŏng čŭr kô̆ kơ mnư̆ anăn srăng klưh! Srăng mâo êa hjan prŏng snăk, pliêr prŏng srăng lĕ, leh anăn angĭn êbŭ ktang srăng truh; 12leh anăn tơdah mnư̆ klưh, arăng amâo srăng lač hĕ kơ diih, “Ti čŭr kô̆ arăng mia leh ti mnư̆ anăn?” ’ 13Kyuanăn Yêhôwa Aê Diê lač snei: ‘Hŏng klei kâo ăl kâo srăng bi truh angĭn êbŭ; leh anăn srăng mâo hjan prŏng snăk êjai kâo ngêñ, leh anăn pliêr prŏng srăng lĕ bi rai mnư̆ anăn êjai kâo ngêñ. 14Kâo srăng bi klưh hĕ mnư̆ diih mia leh čŭr kô̆, leh anăn brei gơ̆ êbuh ti lăn, tơl tur gơ̆ bi êdah; tơdah gơ̆ klưh, diih srăng djiê hlăm mnư̆ găm diih; leh anăn diih srăng thâo kơ kâo jing Yêhôwa. 15Msĕ snăn kâo srăng tuh klei kâo ngêñ kơ mnư̆, leh anăn kơ phung mia čŭr kô̆ ti mnư̆ anăn;’ leh anăn kâo srăng lač kơ diih, ‘Amâo lŏ mâo mnư̆ ôh, kăn lŏ mâo phung mia čŭr kô̆ rei, 16phung khua pô hưn êlâo Israel hưn êlâo leh djŏ kơ ƀuôn Yêrusalem leh anăn mâo klei bi ƀuh kơ klei êđăp ênang kơ ƀuôn Yêrusalem ƀiădah amâo mâo klei êđăp ênang ôh, Yêhôwa Aê Diê lač.’
17Bi ih, Ơ anak mnuih, wir ƀô̆ ih phă phung anak mniê phung ƀuôn sang ih, phung tuôm hưn êlâo leh tui si klei diñu pô mĭn; hưn êlâo bĕ bi kdơ̆ng hŏng diñu 18leh anăn lač, ‘Snei Yêhôwa Aê Diê lač: Knap mñai yơh kơ phung mniê jhĭt mnal mdian buh ti kuê kngan diñu, leh anăn ngă čhiăm guôm boh kŏ djăp mta, čiăng duah mă mngăt mnuih! Diih srăng duah mă mngăt mnuih phung ƀuôn sang kâo, leh anăn pioh mngăt diih pô mơ̆? 19Diih bi hêñ kâo leh ti krah phung ƀuôn sang kâo čiăng mâo sa kpăt mdiê ôrgơ leh anăn čiăng mâo djah kpŭng. Hŏng klei diih luar kơ phung ƀuôn sang kâo, phung dôk hmư̆ klei diih luar. Diih bi mdjiê phung mnuih amâo năng djiê ôh leh anăn pioh hdĭp phung mnuih amâo năng hdĭp ôh.’
20Kyuanăn Yêhôwa Aê Diê lač snei: ‘Nĕ anei, kâo bi kdơ̆ng hŏng mnal mdian diih, hŏng dŏ anăn diih duah mă phung mnuih msĕ si duah mă čĭm, leh anăn kâo srăng hiêk dŏ anăn mơ̆ng kngan diih; leh anăn kâo srăng bi êngiê phung mnuih diih mă leh msĕ si mă čĭm. 21Msĕ mơh kâo srăng hiêk čhiăm diih guôm boh kŏ, leh anăn bi mtlaih phung ƀuôn sang kâo mơ̆ng kngan diih, leh anăn digơ̆ amâo srăng lŏ dôk hlăm kngan diih msĕ si mnơ̆ng arăng plah mă ôh; leh anăn diih srăng thâo kơ kâo jing Yêhôwa. 22Kyuadah diih bi êdu ai phung kpă ênô hŏng klei luar, wăt tơdah kâo amâo bi êdu ai digơ̆ ôh, leh anăn diih bi mđĭ ai phung ƀai, tơl diñu amâo weh ôh mơ̆ng êlan ƀai diñu čiăng bi mtlaih klei hdĭp diñu; 23kyuanăn diih amâo srăng lŏ ƀuh ôh klei bi ƀuh mplư, kăn lŏ ngă klei mdian rei; kâo srăng bi mtlaih phung ƀuôn sang kâo mơ̆ng kngan diih. Hlăk anăn diih srăng thâo kơ kâo jing Yêhôwa.’ ”