14

Vajtswv Rau Txim rau Cov Neeg Pe Mlom

1Cov Yixalayees cov thawjcoj qee leej tuaj nug kuv saib tus TSWV nyiam li cas. 2Ces tus TSWV hais rau kuv hais tias, 3“Tub noobneej, cov neeg no twb muab lawv lub siab fij rau tej mlom thiab cia tej mlom ntawd coj lawv mus ua txhaum. Lawv xav hais tias kuv yuav teb lawv thiab no los?
4“Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam kom kuv hais rau lawv li no: Txhua tus Yixalayees uas cia tej mlom kav lawv lub siab thiab coj lawv mus ua txhaum tseem tuaj cuag tus cev Vajtswv lus kom nrog tuavxam, kuv yog tus uas yuav teb lawv tej lus xav tau thiab teb tej lus kom tsimnyog tej uas lawv tej mlom xa tau. 5Tej mlom ntawd ua rau cov Yixalayees txav deb ntawm kuv lawm, tiamsis kuv cia siab hais tias kuv cov lus teb yuav coj tau cov Yixalayees rov los muab lub siab npuab kuv.
6“Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam kom kuv hais rau cov Yixalayees li no: Nej cia li tso plhuav nej tej mlom uas phem qias tseg thiab tig rov los cuag kuv.
7“Thaum cov Yixalayees ib tug twg lossis cov neeg txawv tebchaws ib tug twg uas nrog nej cov Yixalayees nyob khiav tawm ntawm kuv mus pe mlom thiab tseem tuaj cuag tus cev Vajtswv lus kom nrog tuavxam, mas kuv uas yog tus TSWV yuav teb nws. 8Kuv yuav tawmtsam nws. Kuv yuav muab nws ua qauv hais. Kuv yuav tshem nws tawm hauv kuv haivneeg mus, nej thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV.
9“Yog ib tug cev Vajtswv lus twg raug dag ntxias kom teb tej lus cuav, qhov uas ua li ntawd twb yog kuv uas yog tus TSWV dag ntxias nws. Kuv yuav tshem nws tawm hauv haivneeg Yixalayees mus. 10Tus cev Vajtswv lus thiab tus uas tuaj thov kom cev Vajtswv lus yuav raug txim hnyav ib yam nkaus. 11Kuv yuav ua li no kom cov Yixalayees thiaj tsis tso kuv tseg mus ua tej kev txhaum uas ua rau lawv tsis huv. Lawv yuav yog kuv haivneeg thiab kuv yuav yog lawv tus Vajtswv.” Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tej lus no.

Nau-es, Daniyees, thiab Yauj

12Tus TSWV hais rau kuv hais tias, 13“Tub noobneej, yog ib lub tebchaws twg ua txhaum thiab tsis muab siab npuab kuv, ces kuv yuav rhuav tsis pub kom muaj kev noj kev haus rau lub tebchaws ntawd. Kuv yuav tso kev tshaib kev nqhis los raug cov neeg thiab tej tsiaj kom tuag tas huv tibsi. 14Txawm yog thaum Nau-es, Daniyees thiab Yauj, lawv peb leeg ntawd ua neej nyob los lawv tej kev ncaj ncees tsuas cawm tau lawv txojsia nkaus xwb.” Tus TSWV uas kav ib puas yam hais tej lus no.
15“Lossis kuv yuav tso tej tsiaj nyaum los tom tej neeg thoob tebchaws kom tas thiab ua rau lub tebchaws nyob qhuav nquas cia, kom tsis muaj leejtwg tau luag taug kev hla lub tebchaws ntawd; 16kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam thiab yog Vajtswv tus uas muaj sia nyob hais tias txawm yog Nau-es, Daniyees thiab Yauj nyob ntawd los lawv yeej cawm tsis tau lawv cov menyuam kom dim. Lawv tsuas cawm tau lawv xwb, lub tebchaws yuav ua suabpuam tas.
17“Lossis kuv yuav tso kev tsov kev rog tuaj tua lub tebchaws thiab siv ntaj tua cov neeg thiab tej tsiaj kom tuag tas huv tibsi; 18kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam thiab yog tus Vajtswv uas muaj sia nyob hais tias txawm yog Nau-es, Daniyees thiab Yauj nyob ntawd los lawv yeej cawm tsis tau lawv cov menyuam kom dim, lawv tsuas cawm tau lawv xwb.
19“Yog hais tias kuv chim, kuv tso sub tawg sub ntsha los raug lub tebchaws kom cov neeg thiab tej tsiaj tuag tas huv tibsi; 20kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam thiab yog tus Vajtswv uas muaj sia nyob hais tias, txawm yog Nau-es, Daniyees thiab Yauj nyob ntawd los lawv yeej cawm tsis tau lawv cov menyuam kom dim. Lawv txojkev ncaj ncees tsuas cawm tau lawv xwb.”
21Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Kuv yuav tso kuv plaub yam kev rau txim uas hnyav heev los rau lub nroog Yeluxalees xwsli: Kev tsov kev rog, kev tshaib kev nqhis, kev mob kev nkeeg, thiab tej tsiaj nyaum los rhuav kom cov neeg thiab tej tsiaj tuag tas huv tibsi. 22Yog muaj leejtwg seem tuag thiab coj tau nws cov menyuam los cuag nej, nej yuav pom hais tias lawv ua phem ua qias kawg li, ces nej yuav paub hais tias kuv rau txim ncaj ncees rau lub nroog Yeluxalees; 23nej thiaj yuav paub hais tias txhua yam uas kuv ua tas los yeej tsimnyog lawm.” Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd.