14

Klei Phat Kđi kơ Phung Kkuh Rup Yang

1Mâo đa đa phung khua mduôn Israel hriê kơ kâo leh anăn dôk gŭ ti anăp kâo. 2Yêhôwa blŭ kơ kâo: 3“Ơ anak mnuih, phung anei pioh rup yang hlăm ai tiê diñu, leh anăn dưm leh klei wê diñu bi têč hnêč ti anăp ƀô̆ mta diñu; jing djŏ mơ̆ kâo brei diñu ăt kwưh akâo kơ kâo? 4Snăn blŭ bĕ kơ diñu leh anăn lač, ‘Snei Yêhôwa Aê Diê lač: “Hlei pô hlăm sang Israel pioh rup yang hlăm ai tiê ñu leh anăn dưm klei wê bi têč hnêč ti anăp ƀô̆ mta ñu, leh anăn ăt hriê kơ khua pô hưn êlâo, kâo pô Yêhôwa srăng lŏ wĭt lač kơ ñu kyuadah rup yang ñu lu êdimi, 5čiăng kơ kâo dưi lŏ mă wĭt ai tiê sang Israel, phung klah đuĕ leh mơ̆ng kâo kyua rup yang diñu.”’
6Kyuanăn lač bĕ kơ sang Israel, ‘Snei Yêhôwa Aê Diê lač: “Kmhal bĕ leh anăn lui hĕ rup yang diih; leh anăn wir hĕ ƀô̆ mta diih mơ̆ng jih jang klei jhat kâo bi êmut kheh diih ngă leh. 7Kyuadah tơdah hlei pô hlăm sang Israel amâodah hlăm phung tue dôk jưh bhiâo hlăm čar Israel, pô bi ktlah ñu pô mơ̆ng kâo, pioh rup yang ñu hlăm ai tiê ñu leh anăn dưm klei wê ñu bi têč hnêč ti anăp ƀô̆ mta ñu, ƀiădah ăt hriê kơ sa čô khua pô hưn êlâo čiăng êmuh klei ñu kơ kâo, kâo pô Yêhôwa srăng lŏ wĭt lač kơ ñu. 8Leh anăn kâo srăng bi kdơ̆ng hŏng pô anăn, kâo srăng brei ñu jing sa mnơ̆ng bi knăl leh anăn sa mnơ̆ng arăng djă djik djak leh anăn bi luč hĕ ñu mơ̆ng ti krah phung ƀuôn sang kâo; leh anăn diih srăng thâo kơ kâo jing Yêhôwa. 9Tơdah khua pô hưn êlâo mâo klei mplư leh anăn blŭ sa klei hưn êlâo, kâo pô Yêhôwa mplư leh khua pô hưn êlâo anăn, leh anăn kâo srăng yơr kngan kâo ngă kơ ñu, leh anăn srăng bi luč hĕ ñu mơ̆ng ti krah phung ƀuôn sang kâo Israel. 10Diñu srăng tŭ klei bi kmhal kơ diñu pô — klei bi kmhal kơ khua pô hưn êlâo leh anăn klei bi kmhal kơ pô duah êmuh srăng jing msĕ — 11čiăng kơ sang Israel amâo srăng lŏ klah đuĕ mơ̆ng kâo ôh, kăn lŏ bi čhŏ diñu pô rei hŏng jih jang klei diñu gao klei bhiăn, ƀiădah čiăng kơ diñu dưi jing phung ƀuôn sang kâo leh anăn kâo dưi jing Aê Diê diñu,”’ Yêhôwa Aê Diê lač.”

Klei Yêhôwa Bi Kmhal Ƀuôn Yêrusalem Jing Djŏ

12Yêhôwa blŭ kơ kâo: 13“Ơ anak mnuih, tơdah sa boh čar ngă soh hŏng kâo êjai ngă klei amâo sĭt suôr ôh, leh anăn kâo yơr kngan kâo ngă kơ čar anăn, leh anăn bi jih hĕ mnơ̆ng ƀơ̆ng huă leh anăn mơĭt klei ư̆ êpa kơ čar anăn, leh anăn bi luč hĕ mnuih leh anăn hlô dliê mơ̆ng čar anăn, 14wăt tơdah tlâo čô êkei anei, Y-Nôê, Y-Đaniel, leh anăn Y-Yôp, dôk hlăm čar anăn, digơ̆ dưi bi mtlaih knŏng digơ̆ pô kyua klei kpă ênô digơ̆, Yêhôwa Aê Diê lač. 15Tơdah kâo brei phung hlô dliê jhŏng găn čar leh anăn bi rai čar, leh anăn brei čar jing ênguôl tơl amâo mâo mnuih dưi găn čar anăn ôh kyua hlô dliê anăn, 16wăt tơdah tlâo čô êkei anei dôk hlăm čar anăn, tui si kâo dôk hdĭp Yêhôwa Aê Diê lač, digơ̆ amâo dưi bi mtlaih phung anak êkei amâodah anak mniê digơ̆ ôh, knŏng hjăn digơ̆ yơh srăng tlaih, ƀiădah čar srăng jing ênguôl. 17Amâodah tơdah kâo bi truh klei bi blah kơ čar anăn, leh anăn lač, ‘Brei mâo klei bi blah găn čar;’ leh anăn kâo bi luč hĕ mơ̆ng čar anăn mnuih leh anăn hlô mnơ̆ng; 18wăt tơdah tlâo čô êkei anei dôk hlăm čar anăn, tui si kâo dôk hdĭp Yêhôwa Aê Diê lač, digơ̆ amâo dưi bi mtlaih phung anak êkei amâodah anak mniê digơ̆ ôh, ƀiădah knŏng hjăn digơ̆ tlaih. 19Amâodah tơdah kâo mơĭt klei ruă bi mdjiê truh kơ čar anăn, leh anăn tuh klei kâo ngêñ ti dlông čar anăn hŏng klei tuh êrah, čiăng bi luč hĕ mơ̆ng čar anăn mnuih leh anăn hlô mnơ̆ng; 20wăt tơdah Y-Nôê, Y-Đaniel, leh anăn Y-Yôp dôk hlăm čar anăn, tui si kâo dôk hdĭp Yêhôwa Aê Diê lač, digơ̆ amâo dưi bi mtlaih sa čô anak êkei amâodah sa čô anak mniê ôh; digơ̆ dưi bi mtlaih knŏng hjăn digơ̆ pô kyua klei kpă ênô digơ̆.
21 Kyuadah snei Yêhôwa Aê Diê lač: ‘Kdlưn hĭn mơh tơdah kâo mơĭt kơ ƀuôn Yêrusalem pă mta klei phat kđi kjham, klei bi blah, klei ư̆ êpa, hlô dliê jhat, leh anăn klei ruă bi mdjiê, čiăng bi luč hĕ mnuih leh anăn hlô mnơ̆ng mơ̆ng čar! 22Ƀiădah ăt srăng mâo phung tlaih hlăm čar ăt dôk hdĭp, phung anak êkei leh anăn anak mniê kbiă mơ̆ng čar. Diñu srăng hriê kơ diih, leh anăn tơdah diih ƀuh klei diñu dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă leh anăn klei diñu ngă, diih srăng mâo klei bi juh kyua klei jhat kâo bi truh leh kơ ƀuôn anăn. 23Diñu srăng bi juh diih tơdah diih ƀuh klei diñu dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă leh anăn klei diñu ngă; leh anăn diih srăng thâo kâo amâo ngă ôh jih jang klei anăn hlăm ƀuôn Yêrusalem tơdah amâo mâo klei,’ ” Yêhôwa Aê Diê lač.