16

Yeluxalees Tsis Muab Siab Npuab Vajtswv

1Tus TSWV hais rau kuv ntxiv hais tias, 2“Tub noobneej, koj cia li qhia tej kev phem kev qias uas Yeluxalees tau ua lawm. 3Koj qhia tus TSWV uas kav ib puas tsav yam tej lus rau Yeluxalees hais tias,
 “Koj yug hauv lub tebchaws Kana-as. Koj txiv yog neeg Amaules thiab koj niam yog neeg Hitis.
4Thaum yug tau koj los tsis muaj leejtwg txiav koj txoj hlab ntaws lossis ntxuav koj, tsis muab ntsev txhuam lossis muab khaubncaws qhwv koj. 5Thaum yug tau koj los tsis muaj leejtwg hlub koj thiab mob siab ua tej uas hais tas los ntawd rau koj. Luag thiaj muab koj pov rau tom tiaj nrag.
6“Kuv dua kev tuaj pom koj tsau ntshav tsawv. Koj ibce lo ntshav tas, tiamsis kuv tsis cia koj tuag. 7Kuv ua rau koj hlob mos nyoos ib yam li tus ntsuag ntoo. Koj thiaj hlob tiav nkauj. Koj ob lub mis puv zoo thiab koj cov plaubhau ntev npws loo, tiamsis koj tseem liabqab.
8“Thaum kuv rov dua kev tuaj, kuv pom hais tias txog lub sijhawm uas koj nyiam hluas nraug lawm. Kuv thiaj muab kuv lub tsho loj qhwv koj lub cev uas liabqab. Kuv coglus yuav hlub koj thiab yuav koj ua kuv tus pojniam kom koj yog kuv tug.” Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd.
9“Kuv muab dej los ntxhuav tej ntshav ntawm koj lub cev, thiab muab roj tsw qab pleev koj. 10Kuv muab ib daim tiab uas taw suab yi rau koj hnav thiab muab ib nkawm khau tawv uas zoo heev rau koj rau; kuv muab phuam ntaubmag rau koj ntoo thiab muab tsho ntaub tshwbkab rau koj hnav. 11Kuv muab kauj toog npab thiab xauv rau koj coj. 12Kuv muab khawb khawm koj qhovntswg, muab qhwsntsej rau koj coj, thiab muab kausmom kub rau koj ntoo. 13Koj coj saw nyiaj saw kub thiab hnav tej ntaubmag thiab ntaub tshwbkab uas zoo heev. Koj tau noj tej ncuav uas yog muab cov tseem hmoov nplej puab, thiab koj muaj zib ntab thiab roj txiv ntoo noj. Koj cev zam zoo nkauj ci ntsa iab, koj thiaj tau los ua ib tug poj vajntxwv. 14Koj txojkev zoo nkauj ua rau koj muaj koob meej nto moo lug rau txhua haivneeg, rau qhov kuv muab koj tseev zam txaus nyiam thiab ntxim luag siab heev.” Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd.
15“Tiamsis koj cia li siv koj txojkev zoo nkauj thiab nto moo mus nrog txhua tus uas tuaj cuag koj ua kev nkauj kev nraug. 16Koj muab tej khaubncaws ibtxhia coj mus dai rau hauv koj tej chaw pe mlom thiab chaw ua niamntiav; ibtxwm yeej tsis muaj li no, thiab yuav tsis muaj ntxiv li lawm. 17Koj muab tej saw nyiaj saw kub uas kuv muab rau koj coj mus nchuav ua tej tus mlom txivneej thiab koj ua kev nkauj kev nraug nrog tej mlom ntawd. 18Koj muab kuv tej tiab taw suab yi uas kuv muab rau koj coj mus rau tej mlom hnav; koj muab roj txiv ntoo thiab tej hmoov tshuaj tsw qab uas kuv muab rau koj coj mus fij rau tej mlom. 19Kuv pub koj muaj tej zaub mov uas yog tej tseem hmoov nplej, tej roj txiv ntoo thiab zib ntab noj, tiamsis koj muab coj mus ua khoom fij rau tej mlom lawm.” Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd.
20“Koj muab tej tub tej ntxhais uas koj yug rau kuv coj mus tua fij rau tej mlom. Koj mus ua kev nkauj kev nraug los tseem tsis txaus koj siab, 21koj thiaj coj kuv cov menyuam ntawd mus tua fij rau tej mlom no los? 22Thaum koj mus ua kev phem kev qias uas yog ua niamntiav, koj yeej tsis nco qab txog thaum koj tseem yau uas liabqab tsuas thiab pw tsau ntshav tsawv ntawd lawm.”

Yeluxalees ua Li Tus Niamntiav

23Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Koj raug kev puastsuaj lawm! Raug puastsuaj lawm! Koj ua txhua yam kev phem kev qias thiab koj tseem 24mus ua tej chaw pe mlom rau ntawm tej ntug kev ua chaw ua niamntiav. 25Koj coj koj txojkev zoo nkauj mus da pas av. Koj muab koj lub cev rau txhua tus uas tuaj cuag koj, thiab koj niaj hnub ua niamntiav. 26Koj cia cov neeg Iziv uas yog phoojywg nruab ze tuaj nrog koj pw hauv koj txaj, thiab koj pheej ua niamntiav ua rau kuv chim heev.
27“Kuv thiaj tsa tes rau txim rau koj thiab tshem tej koob hmoov uas yog koj feem ntawm koj mus. Kuv muab koj cob rau koj cov yeebncuab uas yog neeg Filitees kom lawv ua rau koj raws li lawv siab nyiam; koj tej kev phem kev qias ua rau cov ntxhais Filitees poob ntsejmuag.
28“Vim koj tsis txaus siab rau tej kev phem kev qias uas koj ua nrog lwm cov neeg, koj thiaj raws cov Axilias qab. Koj yog lawv tus niamntiav, txawm li ntawd los tseem tsis txaus koj siab qees. 29Tsis tas li ntawd xwb koj tseem ua niamntiav rau cov Npanpiloos uas yog lub tebchaws uas muaj tej tub lag tub luam, tiamsis lawv cov ntawd los kuj tsis txaus koj siab li thiab.”
30Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Koj tau ua ib puas tsav yam ib yam li tus niamntiav uas tsis paub txajmuag li. 31Koj ua chaw pe mlom rau txhua txojkev thiab ua niamntiav rau hauv tej chaw ntawd. Tiamsis tsis yog koj ua niamntiav yuav nyiaj ib yam li tej niamntiav ibtxwm ua. 32Koj yog tus pojniam uas muaj txiv, tiamsis tsis hlub tus txiv thiaj mus ua kev kauj kev nraug. 33Tus niamntiav tiag mas luag them nyiaj rau nws, tiamsis koj tseem muab khoom pub thiab muab nyiaj ntiav hluas nraug tuaj txhua qhov tuaj nrog koj pw. 34Koj yog ib tug niamntiav uas txawv dua luag tej. Tsis muaj leejtwg yuam kom koj ua niamntiav. Luag tsis them nyiaj rau koj; koj them nyiaj rau luag! Koj yeej txawv dua lwm tus niamntiav tiag.”

Vajtswv Txiav Txim rau Yeluxalees

35Yeluxalees uas yog tus niamntiav! Koj cia li mloog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam tej lus.
36Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li no: “Koj hle koj tej ris tsho ib yam li tus niamntiav koj muab koj lub cev rau koj tej hluas nraug thiab rau koj tej mlom uas phem qias, thiab tua koj tej menyuam fij rau tej mlom ntawd. 37Vim li no kuv yuav coj tagnrho koj tej qub hluas nraug tuaj ua ke, tsis hais cov uas koj nyiam thiab cov uas koj ntxub huv tibsi. Kuv yuav coj lawv tuaj sawv puagncig koj, ces kuv yuav muab koj tej ris tsho hle kom lawv pom koj liabqab. 38Kuv yuav rau txim rau koj, vim koj ua kev nkauj kev nraug thiab tua neeg. Kuv chim thiab npautaws kuv thiaj rau txim kom koj tuag. 39Kuv yuav muab koj cob rau lawv tes, lawv yuav rhuav koj tej chaw ua niamntiav thiab pe mlom. Lawv yuav chua pesntia koj tej ris tsho thiab tej saw nyiaj saw kub cia kom koj nyob liabqab.
40“Lawv yuav sau nthwv tuaj muab pobzeb ntaus koj thiab muab ntaj txiav kom koj tu ua ob peb ya. 41Lawv yuav muab koj tej vajtse hlawv kom kub hnyiab tas thiab kuv yuav rau txim rau koj tabmeeg ibtsoom pojniam. Kuv yuav txwv kom koj tseg tsis txhob ua niamntiav thiab tseg tsis txhob muab khoom pub koj tej hluas nraug. 42Ces kuv txojkev chim thiaj yuav txias thiab kuv lub siab thiaj yuav tus. Kuv yuav tsis chim thiab tsis khib ntxiv lawm. 43Koj tsis nco txog thaum koj tseem yau uas kuv tu koj, koj thiaj li mus ua ib puas tsav yam rau kuv chim. Yog li ntawd, kuv thiaj ua pauj tej uas koj tau ua los lawm. Vim li cas koj ua kev nkauj kev nraug tsub rau tej kev pe mlom uas phem qias?” Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd.

Niam Zoo Li Cas Ntxhais Zoo Li Ntawd

44Tus TSWV hais tias, “Neeg yuav siv zaj pajlug no hais ntsig txog koj uas yog lub nroog Yeluxalees hais tias, ‘Leej niam zoo li cas, ces tus ntxhais zoo ib yam li ntawd.’ 45Koj yog koj niam tus ntxhais tiag. Koj niam ntxub nws tus txiv thiab nws tej menyuam. Koj zoo ib yam li koj cov vivncaus uas ntxub lawv cov txiv thiab cov menyuam. Koj thiab koj cov vivncaus leej niam yog neeg Hitis thiab nej txiv yog neeg Amaules.
46“Koj tus niamlaus yog lub nroog Xamalis uas nyob nrog nws tej zos sab qaumteb. Koj tus niamhluas yog lub nroog Xaudoos uas nyob nrog nws tej zos sab qabteb. 47Tsis yog koj ua li lawv ua xwb, tej kev phem kev qias uas lawv ua ntawd tseem tsis txaus koj siab. Tsis ntev koj yuav mus ua phem ua qias tshaj tej uas lawv ua thiab.”
48Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Kuv yog Vajtswv tus uas muaj sia nyob hais li no: Koj tus niamhluas uas yog lub nroog Xaudoos thiab nws tej zos twb tsis tau ua kev phem kev qias npaum li koj thiab koj tej zos ua. 49Ntawm no yog Xaudoos txojkev txhaum: Nws thiab nws cov ntxhais khavtheeb, rau qhov lawv muaj noj muaj haus nplua mias thiab nyob kaj siab lug, tiamsis lawv tsis hlub cov neeg txomnyem thiab cov neeg pluag. 50Lawv khavtheeb thiab tawvncauj kawg li. Thaum kuv pom lawv ua tej uas kuv ntxub, kuv thiaj rhuav kom lawv raug kev puastsuaj.
51“Xamalis tej kev txhaum twb tsis npaum li koj tej kev txhaum ib nrab. Koj tau ua kev phem kev qias ntau dua nws. Yog muab nws piv rau koj, mas koj tus niamlaus zoo li tus uas tsis muaj ib qho txhaum li. 52Nimno koj yuav tsum ris txojkev txajmuag. Koj tej kev txhaum ntau dua koj cov vivncaus; yog muab lawv piv rau koj, ces zoo li lawv nyob ib cag tsis tau ua txhaum li. Koj cia li tiv kev txob thuam thiab ris kev txajmuag, rau qhov koj ua rau koj cov vivncaus zoo li lawv tsis muaj txhaum.”

Yuav Txhim Kho Xaudoos thiab Xamalis Dua Tshiab

53Tus TSWV hais rau Yeluxalees hais tias, “Kuv yuav rov txhim kho lub nroog Xaudoos thiab nws tej zos lub nroog Xamalis thiab nws tej zos kom rov vammeej dua. Kuv yuav rov txhim kho kom koj vammeej ib yam nkaus. 54Koj yuav rov txajmuag rau tej kev phem kev qias uas koj tau ua lawm, thiab koj txojkev txhaum yuav ua rau koj cov vivncaus pom hais tias lawv zoo dua koj. 55Xamalis thiab Xaudoos yuav rov zoo li qub, koj thiab koj tej zos los yuav rov zoo li qub thiab. 56Thaum koj khavtheeb, koj muab koj tus niamhluas uas yog Xaudoos hais tsis zoo 57ua ntej uas koj tej kev phem kev qias raug nthuav tawm. Nimno koj zoo li nws; cov Edoos, cov Filitees thiab cov neeg uas nyob puagncig koj uas ntxub koj los hais koj plig tsis zoo. 58Koj yuav raug txim vim tej kev phem kev qias uas koj tau ua tas los.” Tus TSWV hais li ntawd.

Lus Cog Tseg uas Kav Ibtxhis

59Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Kuv yuav ua rau koj raws li koj tau ua lawm, rau qhov koj tsis ua li koj coglus, koj rhuav koj tej lus cog tseg. 60Txawm li ntawd los kuv yuav nco ntsoov kuv tej lus cog tseg rau koj thaum koj tseem yau, thiab kuv yuav coglus rau koj mus ibtxhis. 61Koj yuav rov nco txog tej kev phem uas koj tau ua tas los lawm; koj yuav txajmuag thaum koj coj koj tus niamhluas thiab niamlaus rov los. Kuv yuav cia nkawd zoo ib yam li yog koj ntxhais, tiamsis kuv tsis coglus rau nkawd li uas kuv coglus rau koj. 62Kuv yuav nrog koj coglus dua tshiab, koj thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV. 63Kuv yuav zam tej kev txhaum uas koj tau ua tas los, tiamsis koj yuav nco ntsoov tej ntawd thiab txajmuag heev tsis xav hais lus li.” Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam tau hais li ntawd.