16

Maiv Ziepc Zuoqv Nyei Ye^lu^saa^lem Mienh

1Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 2“Baamh mienh aah! Meih oix zuqc bun Ye^lu^saa^lem Zingh hiuv duqv ninh nyei gamh nziev haic nyei sic. 3Oix zuqc gorngv, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv mbuox Ye^lu^saa^lem, “Meih nyei gorn-buonv caux meih cuotv seix nyei dorngx se Kaa^naa^an Mienh nyei deic-bung. Meih nyei die se Aa^mo^lai Mienh, meih nyei maa Hitv^tai Mienh. 4Gorngv taux meih cuotv seix nyei jauv, dongh meih cuotv seix wuov hnoi maiv duqv japv meih nyei neuz, yaac maiv duqv longc wuom nzaaux meih nyei sin bun meih cing-nzengc, maiv duqv longc nzauv nzaatv sin yaac maiv duqv longc suangx beu. 5Maiv maaih haaix dauh nyei m'zing mangc duqv korv-lienh meih. Maiv maaih haaix dauh tengx meih zoux naaiv deix sic weic zuqc maiv maaih haaix dauh korv-lienh. Meih cuotv seix nyei hnoi meih zuqc guangc wuov lomc-huaang weic zuqc mienh zungv gamh nziev meih.
6“ ‘+“Yie jiex meih nyei ga'hlen wuov zanc, buatc meih yiem meih nyei nziaamv-ndorngh gu'nyuoz tinx. Meih bueix jienv meih nyei nziaamv-ndorngh gu'nyuoz yie gorngv mbuox meih, ‘Meih gunv ziangh jienv aqv, 7yaac hlo daaih hnangv yiem ndeic nyei miev-biangh nor.’ Meih ziouc manc-manc hlo daaih youc hlang, benx sieqv nzueic nyei. Meih nyei nyorx butv cuotv jauh nyei, mba'biei yaac ndaauv, mv baac meih corc njang sin laengh gaengv nyei yiem.
8“+‘+“Yie aengx jiex meih nyei ga'hlen mangc meih, buatc meih taux ziangh hoc haih hnamv dorn. Yie ziouc longc yie nyei domh lui-juoqv nyei gorqv buang jienv meih laengh gaengv nyei sin. Yie caux meih houv waac yaac caux meih ⟨laengz jiez ngaengc waac.⟩ Meih ziouc benx yie nyei mi'aqv.” Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac.
9“ ‘+“Yie longc wuom nzaaux meih nyei sin, nzaaux guoqv meih wuov deix nziaamv yaac longc ga'lanv youh nzaatv jienv meih. 10Yie bun meih zuqv congx daaih nyei lui yaac daapc longx jiex nyei ndopv-heh. Yie longc la'maah ndie-muonc yaac longc ciouh dunc zoux lui-houx buang jienv meih nyei sin. 11Yie longc siou-setv zorng jienv meih, longc jiemh dangh jienv meih nyei buoz, longc jiem-limc dangh jienv meih nyei jaang. 12Yie zorqv mba'zorng-hiun dangh jienv meih nyei mba'zorng yaac zorqv m'normh hiun dangh jienv meih nyei m'normh, aengx zorqv norm nzueic haic nyei ningv ndongx jienv meih nyei m'nqorngv. 13Hnangv naaic meih nyei sin zorng jienv jiem nyaanh nyei siou-setv. Meih zuqv nyei lui-houx longc la'maah ndie-muonc, ciouh dunc caux congx daaih nyei ndie. Meih nyanc nyei ga'naaiv se mbuonv-muonc, mueiz-dorngh caux ga'lanv youh. Meih za'gengh! nzueic haic, zungv benx hungh maac mi'aqv. 14Weic zuqc meih nzueic haic, meih nyei mengh dauh sing buangv norm-norm guoqv. Meih nzueic duqv dunh yunh weic yie jaa bun meih nyei njang-laangc.” Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac.
15“ ‘+“Laaix meih nzueic, meih bangc nzueic nyei mengh dauh benx buangh liouh nyei m'sieqv dorn. Da'faanh haaix dauh jiex jauv nyei mienh, meih yaac a'hneiv hienx. 16Meih zorqv deix ganh nyei lui-houx zorng yiem hlang zaangc zienh nyei dorngx nzueic, ziouc yiem wuov zoux buangh liouh nyei sic. Naaiv deix sic maiv horpc zuqc maaih. Yietc liuz maiv horpc zuqc maaih aqv. 17Meih aengx zorqv yie jiu bun meih nzueic haic nyei siou-setv, se longc yie nyei jiem nyaanh nyei siou-setv, dongh yie jiu bun meih. Meih ziouc longc weic ganh zoux m'jangc dorn nyei fangx hienx aqv. 18Meih longc meih congx daaih nyei lui-houx bun naaiv deix miuc-fangx buix jienv, yaac zorqv yie nyei ga'lanv youh caux yie nyei hung an jienv ninh nyei nza'hmien. 19Meih aengx zorqv yie ceix bun meih nyei nyanc hopv, se jiu bun meih nyanc nyei mbuonv-muonc, ga'lanv youh caux mueiz-dorngh, an jienv ninh nyei nza'hmien weic zoux ndaang nyei qiex horpc ninh nyei hnyouv.” Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac.
20“ ‘+“Meih aengx zorqv meih nyei dorn, meih nyei sieqv, dongh meih yungz bun yie nyei dorn sieqv, longc zoux ziec nyei ga'naaiv bun wuov deix miuc-fangx. Meih zoux buangh liouh nyei mienh funx benx faix-fiuv sic fai? 21Meih ziouc zorqv yie nyei naamh nyouz daix weic longc douz buov ziec fongc horc bun wuov deix miuc-fangx. 22Meih zoux naaiv deix yietc zungv gamh nziev nyei sic caux maaic sin nyei jauv. Meih maiv jangx hnyangx-jeiv lunx nyei ziangh hoc meih njang sin laengh gaengv nyei yiem meih nyei nziaamv-ndorngh tinx.”

Ye^lu^saa^lem Zoux Buangh Liouh Nyei M'sieqv Dorn

23“ ‘Ziouv Tin-Hungh gorngv, “Kouv aqv. Meih oix zuqc kouv aqv. Yiem meih zoux liuz yietc zungv orqv sic, 24nqa'haav meih weic ganh zoux norm dorngx baaix miuc-fangx yaac yiem norm-norm domh zuangx zaamc zoux hlang nyei dorngx. 25Yiem diuh diuh jauv-kuv meih zoux hlang, zaangc zienh nyei dorngx, longc meih nzueic nyei mengh dauh zoux gamh nziev nyei sic. Da'faanh jiex jauv nyei mienh meih a'hneiv hienx, bun meih hienx nyei jauv hiaangx jienv mingh. 26Meih yaac yiem ga'hlen nyei guoqv hanc meih nyei I^yipv Mienh ziouc bun meih buangh liouh nyei jauv hiaangx jienv faaux, cuoqv yie qiex jiez. 27Weic naaiv yie sung yie nyei buoz caux meih doix-dekc yaac bun meih nyei nyanc hopv zoqc njiec. Yie zorqv meih jiu bun nzorng meih nyei mienh, se jiu bun nzorng meih wuov deix Fi^li^saa^die Mienh, bun ninh mbuo sueih eix zoux, weic zuqc ninh mbuo buatc meih zoux buangh liouh nyei sic ziouc haiz nyaiv haic. 28Meih haiz corc maiv buangv hnyouv ziouc caux Atc^si^lie Mienh maaih buangh liouh nyei sic. Hienx liuz corc haiz maiv buangv hnyouv. 29Meih aengx bun meih buangh liouh nyei jauv camv jienv faaux ziouc mingh hienx Mbaa^mbi^lon nyei saeng-eix mienh. Maiv gunv hnangv naaic, meih corc maiv buangv hnyouv.”
30“ ‘Ziouv Tin-Hungh gorngv, “Meih nyei hnyouv mau haic, gunv maiv duqv ganh ziouc zoux naaiv deix yietc zungv sic hnangv maiv hiuv duqv nyaiv maaic sin nyei m'sieqv dorn. 31Meih yiem diuh diuh jauv-kuv yaac yiem norm-norm domh zuangx zaamc zoux hlang zaangc zienh nyei dorngx. Mv baac meih maiv hnangv maaic sin nyei m'sieqv dorn weic zuqc meih maiv longc maaic sin nyei jaax-zinh.
32“ ‘+“Meih zoux buangh liouh nyei auv, longc maiv hiuv nyei mienh div longc ganh nyei nqox. 33Yietc gau m'jangc dorn bun zingh nyeic maaic sin nyei m'sieqv dorn. Daaux nzuonx meih bun zingh nyeic daaih hnamv meih nyei yietc zungv mienh. Meih zungv yuoqc biei bung nyei mienh daaih weic hienx meih. 34Meih caux ganh dauh zoux buangh liouh nyei m'sieqv dorn maiv fih hnangv, weic zuqc maiv maaih haaix dauh tov meih maaic sin. Daaux nzuonx meih ganh cingv mienh, maiv maaih haaix dauh bun nyaanh meih, meih cingx daaih ganh nyungc.

Tin-Hungh Dingc Ye^lu^saa^lem Nyei Zuiz

35“ ‘+“Meih naaiv dauh zoux buangh liouh nyei m'sieqv dorn aah! Meih oix zuqc muangx Ziouv nyei waac. 36Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv. Weic zuqc meih jaiv nzengc lui-houx zoux nyaiv nyei sic hienx meih hnamv nyei mienh, bun meih nyei laengh gaengv nyei sin cuotv, yaac laaix meih nyei yietc zungv miuc-fangx, yaac laaix meih daix meih nyei fu'jueiv, bun nziaamv liouc cuotv ziec bun miuc-fangx, 37yie ziouc oix zorqv dongh meih a'hneiv longc nyei yietc zungv hnamv meih nyei mienh, se meih hnamv nyei yietc zungv caux meih nzorng nyei yietc zungv. Yie oix bun ninh mbuo yiem biei bung daaih gapv zunv caux meih mborqv jaax. Yie ziouc bun meih njang sin weic bun ninh mbuo buatc nzengc meih laengh gaengv nyei sin. 38Yie oix dingc meih nyei zuiz hnangv dingc hienx nqox nyei m'sieqv dorn caux daix mienh bun nziaamv liouc cuotv wuov deix zuqc dingc zuiz nor. Weic yie qiex jiez, hanc meih mbuo yie oix bun meih zuqc daix, bun nziaamv liouc cuotv. 39Yie oix zorqv meih jiu bun yiem daaih hnamv meih wuov deix mienh nyei buoz-ndiev. Ninh mbuo ziouc caeqv meih zoux daaih an miuc-fangx nyei dorngx yaac baaic waaic meih zoux hlang zaangc zienh nyei dorngx. Ninh mbuo oix ciev nzengc meih nyei lui-houx, zorqv nzengc meih nzueic haic nyei siou-setv, bun meih njang sin civ liv nyei. 40Ninh mbuo oix dorh mienh camv daaih mborqv meih. Ninh mbuo ziouc longc la'bieiv zong meih, yaac longc nzuqc ndaauv hngaqv meih. 41Ninh mbuo oix bungx douz buov meih nyei biauv yaac dorng jienv m'sieqv dorn camv nyei dingc meih nyei zuiz. Yie oix bun meih dingh njiec, maiv zoux hienx nyei jauv. Yiem naaiv mingh maiv duqv aengx cingv mienh daaih caux meih. 42Yie ziouc bun yie nyei ga'qiex biuih cuotv zoux bun meih taux ga'qiex fiu. Yie hanc nyei jauv yaac leih nqoi meih aqv. Yie ziouc sekv nzieqc nyei, maiv aengx qiex jiez.
43“+‘+“Weic zuqc meih maiv jangx hnyangx-jeiv lunx nyei hnoi-nyieqc, mv baac longc naaiv deix yietc zungv sic cuoqv yie qiex jiez, Ziouv Tin-Hungh gorngv, weic naaiv yie oix ziux meih zoux nyei winh bun meih. Meih zoux liuz naaiv deix yietc zungv gamh nziev nyei sic meih aengx jaa zoux buangh liouh nyei sic maiv zeiz?”

Maa Hnangv Haaix Nor, Sieqv Hnangv Wuov Nor

44“ ‘Ye^lu^saa^lem aah! Da'faanh gorngv waac-beiv nyei mienh oix longc naaiv diuh waac-beiv gorngv meih. Ninh mbuo gorngv, “Maa hnangv haaix nor, sieqv hnangv wuov nor.” 45Meih zoux meih nyei maa nyei cien sieqv. Meih nyei maa mangc piex ninh nyei nqox caux fu'jueiv. Meih yaac benx meih nyei dorc caux nziez nyei cien muoz-doic. Ninh mbuo yaac nzorng ninh mbuo nyei nqox caux fu'jueiv. Meih nyei maa zoux Hitv^tai Mienh, meih nyei die se Aa^mo^lai Mienh. 46Meih nyei dorc se Saa^maa^lie. Ninh caux ninh nyei sieqv mbuo yiem meih nyei baqv bung maengx. Meih nyei nziez se ⟨So^ndom.⟩ Ninh caux ninh nyei sieqv yiem meih nyei naamh bung maengx. 47Meih maiv daan gan ninh mbuo nyei jauv yangh, yaac zuotc ninh mbuo gamh nziev nyei sic. Maiv lauh yietc deix meih zoux nyei yietc zungv gauh waaic jiex ninh mbuo zoux nyei.’ 48Ziouv Tin-Hungh gorngv, ‘Yie ziangv jienv yie ganh nyei maengc gorngv, “Meih nyei nziez So^ndom caux ninh nyei sieqv maiv zoux hnangv meih caux meih nyei sieqv zoux nyei sic.
49“ ‘+“Mangc maah! Meih nyei nziez, So^ndom, nyei zuiz, se ninh caux ninh nyei sieqv mbuo zoux maux, maaih laangh ziqc nyanc beuv, zungv maaih zengc. Ninh mbuo kuh yiem kuh nyanc yaac maiv tengx jomc kouv, dangx-donx nyei mienh. 50Ninh mbuo ceng-hlo, yiem yie nyei nza'hmien zoux gamh nziev nyei sic. Yie buatc ziouc zoux bun ninh mbuo zutc mi'aqv. 51Saa^maa^lie baamz zuiz maiv ndongc meih yietc buonc. Meih zoux gamh nziev nyei sic gauh camv ninh mbuo. Laaix meih zoux yietc zungv gamh nziev nyei sic, beiv meih nyei dorc caux nziez zoux nyei, buatc hnangv ninh mbuo zoux duqv horpc. 52Meih oix zuqc diev nyaiv weic zuqc meih bun meih nyei dorc caux nziez zuqc dingc zuiz gauh heng. Laaix meih baamz zuiz zoux gamh nziev nyei sic gauh camv ninh mbuo, ninh mbuo ziouc zoux gauh horpc meih. Weic naaiv meih oix zuqc baaic hmien diev nyaiv, weic zuqc meih bun meih nyei dorc caux nziez buatc hnangv zoux duqv horpc.

So^ndom Caux Saa^maa^lie Oix Duqv Longx Hnangv Loz Wuov Nor

53“ ‘Mv baac yie oix bun ninh mbuo aengx duqv longx hnangv loz wuov nor, se So^ndom caux ninh nyei sieqv, Saa^maa^lie caux ninh nyei sieqv. Yie yaac oix bun meih caux meih nyei sieqv yiem ninh mbuo mbu'ndongx duqv longx hnangv loz, 54weic bun meih oix zuqc diev jienv zuqc baaic hmien yaac weic meih zoux nyei yietc zungv diev nyaiv, ziouc orn ninh mbuo nyei hnyouv. 55Meih nyei dorc caux meih nyei nziez, se So^ndom caux ninh nyei sieqv oix hnangv loz wuov nor. Saa^maa^lie caux ninh nyei sieqv yaac oix hnangv loz wuov nor. Meih ganh caux meih nyei sieqv yaac oix nzuonx daaih hnangv loz wuov nor. 56Meih ceng-hlo nyei hnoi-nyieqc meih nyei nzuih gorngv jatv meih nyei nziez, So^ndom, 57se doix meih zoux nyei orqv sic maiv gaengh cuotv yaangh nyei ziangh hoc. Ih zanc meih hnangv ninh nor zuqc E^ndom caux weih gormx nyei mienh nqemh. Fi^li^saa^die Mienh nyei sieqv caux weih gormx wuov deix yaac mangc piex.’ 58Ziouv gorngv, meih oix zuqc weic meih zoux naaiv deix nyaiv haic, gamh nziev haic nyei sic ndaam-dorng.

Yietc Liuz Nyei Ngaengc Waac

59“Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, ‘Meih mangc piex houv nyei waac yaac baamz liepc nyei ngaengc waac. Yie ziouc zoux bun meih hnangv meih zoux wuov nor. 60Mv baac yie oix jangx meih hnyangx-jeiv lunx nyei ziangh hoc yie caux meih liepc nyei ngaengc waac. Yie yaac oix caux meih liepc jiez yietc liuz nyei ngaengc waac. 61Meih duqv meih nyei dorc caux meih nyei nziez nzuonx daaih nyei ziangh hoc meih ziouc jangx meih zoux nyei jauv. Yie oix zorqv ninh mbuo jiu bun meih, benx meih nyei sieqv, mv baac maiv zeiz ziux yie zinh ndaangc caux meih liepc jiex nyei ngaengc waac. 62Yie oix caux meih liepc jiez yie nyei ngaengc waac, meih ziouc hiuv duqv yie se Ziouv. 63Yie guangc meih zoux nyei yietc zungv sic wuov zanc meih ziouc jangx yaac nyaiv. Laaix meih nyaiv meih yietc liuz maiv morngx nzuih gorngv aqv.’ Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac.”