16

Klei Ƀuôn Yêrusalem Amâo Dôk Sĭt Suôr Ôh

1Yêhôwa lŏ blŭ kơ kâo: 2“Ơ anak mnuih, brei phung ƀuôn Yêrusalem thâo klei jhat kâo bi êmut kheh diñu ngă leh, 3leh anăn lač bĕ, ‘Snei klei Yêhôwa Aê Diê lač kơ ƀuôn Yêrusalem: Anôk klei mphŭn leh anăn klei arăng kkiêng kơ ih jing čar Kanaan; ama ih jing sa čô Amôrit, leh anăn amĭ ih jing sa čô mniê Hitit. 4Hruê arăng kkiêng kơ ih prôč msăt ih arăng amâo khăt ôh, kăn arăng bi mnei čiăng bi doh ih rei, kăn arăng dhông ih hŏng hra amâodah guôm ih hŏng čhiăm rei. 5Amâo mâo pô dlăng kơ ih hŏng klei pap ôh, čiăng ngă sa mta klei anăn kơ ih; ƀiădah arăng hwiê ih ti tač, kyuadah arăng bi êmut kơ ih hruê arăng kkiêng kơ ih.’
6Tơdah kâo găn giăm ih leh anăn ƀuh ih dôk klŭng hlăm êrah ih pô, kâo lač kơ ih êjai ih dôk klŭng hlăm êrah ih, ‘Hdĭp bĕ!’ 7Kâo brei ih hriê kơ prŏng msĕ si mnơ̆ng arăng pla leh hlăm dliê. Snăn ih hriê kơ prŏng leh anăn jing dlông leh anăn hriê kơ êra leh; ksâo ih čăt leh, leh anăn ƀŭk ih dlông leh; ƀiădah ăt ih dôk lưng mlŭn.
8Tơdah kâo lŏ găn giăm ih leh anăn dlăng kơ ih, nĕ anei ih truh kơ thŭn thâo bi khăp leh; leh anăn kâo guôm ih hŏng kdrŭn ao kâo leh anăn guôm klei lưng mlŭn ih. Sĭt nik kâo ƀuăn bi mguôp leh anăn bi kuôl hŏng ih, Yêhôwa Aê Diê lač, ‘leh anăn ih jing dŏ kâo leh.’ 9‘Kâo bi mnei ih hŏng êa leh anăn rao bi doh êrah ih, leh anăn mia ih hŏng êa ƀâo mngưi. 10Kâo bi hơô ih msĕ mơh hŏng čhiăm ao arăng đêč leh anăn bi čŭt hdruôm jơ̆ng klĭt kơ ih, leh anăn hyuă ih hŏng čhiăm kbuă điêt aruăt leh anăn guôm ih hŏng čhiăm eh hluăt. 11Kâo mprăp ih hŏng kdrăp siam, bi buh kông ti kngan ih, leh anăn bi băk añŭ ti kkuê ih. 12Kâo bi čŭt krah ti adŭng ih, bi čŭt buê ti knga ih, leh anăn bi mđua ti boh kŏ ih sa boh đuôn mtao siam. 13Snăn ih mprăp leh hŏng mah leh anăn prăk; čhiăm ao ih ngă hŏng kbuă điêt aruăt, leh anăn čhiăm eh hluăt, leh anăn čhiăm arăng đêč; ih ƀơ̆ng kpŭng ƀhĭ, êa hnuê, leh anăn êa boh ôliwơ. Ih hriê kơ prŏng hŏng klei siam snăk, leh anăn jing msĕ si mtao mniê. 14Klei hing ang ih arăng hmư̆ tar ƀar ti krah phung găp djuê mnuih kyua klei siam ih, kyuadah klei siam ih jing klă kyua klei guh kơang kâo brei leh kơ ih,’ Yêhôwa Aê Diê lač.
15‘Ƀiădah ih knang kơ klei siam ih, leh anăn ngă klei knhông kyua klei hing ang ih, leh anăn ih jao ih pô ngă knhông hŏng jih jang phung găn giăm ih. 16Ih mă đa đa čhiăm ao ih leh anăn ngă kơ ih pô anôk kkuh mpŭ siam, leh anăn tinăn ih ngă klei knhông; klei knhông msĕ snăn amâo năng mâo ôh, kăn năng lŏ mâo rei hlŏng lar. 17Msĕ mơh ih mă boh tâo yuôm ngă hŏng prăk leh anăn mah kâo, dŏ anăn kâo brei leh kơ ih, leh anăn ngă kơ ih pô rup phung êkei, leh anăn ih ngă klei anăn hŏng phung knhông. 18Ih mă čhiăm đêč čiăng guôm diñu, leh anăn mdơ̆ng êa boh ôliwơ leh anăn mnơ̆ng ƀâo mngưi kâo ti anăp diñu. 19Msĕ mơh mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kâo brei leh kơ ih — kâo čiêm ih leh hŏng kpŭng ƀhĭ, êa boh ôliwơ, leh anăn êa hnuê — ih mdơ̆ng ti anăp diñu jing mnâo ƀâo mngưi,’ Yêhôwa Aê Diê lač. 20‘Ih mă phung anak êkei leh anăn phung anak mniê ih, phung ih kkiêng leh kơ kâo, leh anăn phung anăn ih ngă yang leh kơ diñu čiăng kơ diñu ƀơ̆ng. Ih yap klei knhông ih ngă jing điêt đei mơ̆ 21tơl ih bi mdjiê phung anak kâo leh anăn jao digơ̆ jing mnơ̆ng myơr čuh kơ diñu? 22Hlăm jih klei jhat kâo bi êmut kheh ih ngă leh anăn klei knhông ih ngă leh ih amâo hdơr ôh kơ ênuk ih hlăk ai, êjai ih dôk lưng mlŭn klŭng hlăm êrah ih.’
23‘Êdei kơ jih klei ƀai ih ngă —knap mñai, knap mñai kơ ih yơh!’ Yêhôwa Aê Diê lač— 24‘ih mdơ̆ng kơ ih pô sa boh adŭ dlông, leh anăn ngă kơ ih pô anôk dlông hlăm jih jang wăl ƀuôn; 25ti phŭn jih jang êlan prŏng ih mdơ̆ng anôk dlông ih leh anăn yua klei siam ih ngă klei knhông, myơr ih pô kơ hlei pô găn giăm ih, leh anăn bi lar klei knhông ih. 26Msĕ mơh ih ngă klei knhông hŏng phung Êjip, phung riêng gah ih bŏ hŏng klei tluh ƀô, êjai bi lar klei knhông ih čiăng bi mčhur ai ngêñ kâo. 27Kyuanăn nĕ anei, kâo yơr leh kngan kâo ngă kơ ih, leh anăn bi hrŏ kdrêč kâo brei leh kơ ih, leh anăn jao ih kơ klei phung roh ih tluh, kơ phung anak mniê Philistin, phung bi kngăr kơ klei knhông ih. 28Msĕ mơh ih ngă knhông hŏng phung Asiri, kyuadah ih amâo thâo hrăp ôh; sĭt nik ih ngă leh klei knhông hŏng diñu, leh anăn ka ih hrăp mơh. 29Ih bi lar msĕ mơh klei knhông ih hŏng čar Kanaan hlŏng kơ čar Kaldê thâo mblei mnia; leh anăn wăt hŏng phung anei kăn ih hrăp rei.’
30‘Ai tiê ih bŏ hŏng klei khăp tlĕ piu,’ Yêhôwa Aê Diê lač, ‘kyuadah ih ngă leh jih klei anei, jing bruă sa čô knhông êdi; 31êjai mdơ̆ng adŭ dlông ih ti phŭn grăp êlan dơ̆ng, leh anăn ngă adŭ dlông ih hlăm grăp wăl ƀuôn. Ƀiădah ih amâo jing msĕ si sa čô mniê knhông ôh, kyuadah ih amâo mă klei mưn mơ̆ng arăng ôh. 32Ih jing mô̆ tlĕ piu, pô jum phung tue hrô kơ ung ñu pô! 33Phung êkei brei mnơ̆ng kơ jih jang phung mniê knhông, ƀiădah ih brei mnơ̆ng kơ jih jang piu ih, mưn diñu brei hriê kơ ih mơ̆ng tar ƀar čiăng ngă knhông hŏng ih. 34Snăn ih jing mdê hŏng phung mniê mkăn hlăm klei ih ngă knhông: amâo mâo pô akâo kơ ih ngă klei knhông ôh, leh anăn ih mưn diñu, êjai arăng amâo brei klei mưn kơ ih ôh; snăn yơh ih jing mdê.
35Kyuanăn, Ơ mniê knhông, hmư̆ bĕ klei Yêhôwa blŭ!’ 36Snei Yêhôwa Aê Diê blŭ: ‘Kyuadah klei hêñ ih êdah leh anăn klei lưng mlŭn ih êdah êjai ih ngă klei knhông hŏng phung piu ih, leh anăn kyua jih jang rup yang ih, leh anăn kyua ih tuh leh êrah phung anak ih myơr leh kơ phung rup yang anăn, 37kyuanăn, nĕ anei kâo srăng bi kƀĭn jih jang piu ih, hŏng phung anăn ih mâo klei mơak, jih jang phung ih khăp leh anăn jih jang phung ih bi êmut; kâo srăng bi kƀĭn phung anăn ngă kơ ih mơ̆ng jŭm dar, leh anăn bi êdah klei lưng mlŭn ih kơ diñu, čiăng kơ diñu dưi ƀuh jih klei lưng mlŭn ih. 38Kâo srăng phat kđi ih msĕ si phung mniê lui ung leh anăn phung mniê tuh êrah, leh anăn bi lĕ kơ ih klei tuh êrah hŏng klei kâo ngêñ leh anăn klei trih. 39Kâo srăng jao ih kơ kngan phung piu ih, leh anăn diñu srăng bi klưh adŭ dlông ih leh anăn bi klưh anôk dlông ih; diñu srăng toh hĕ čhiăm ao ih leh anăn mă hĕ boh tâo yuôm ih, leh anăn lui ih dôk lưng mlŭn. 40Diñu srăng atăt sa phung kahan bi blah hŏng ih, leh anăn diñu srăng bhĭr ih hŏng boh tâo leh anăn khăt ih bi kdrêč hŏng đao gưm. 41Diñu srăng čuh sang ih leh anăn phat kđi ih ti anăp ală lu phung mniê. Kâo srăng kơ̆ng ih amâo brei ngă knhông ôh, leh anăn ih amâo srăng lŏ brei klei mưn ôh kơ phung piu ih. 42Snăn kâo srăng bi hrăp klei kâo ngêñ kơ ih, leh anăn klei kâo trih srăng đuĕ mơ̆ng ih; kâo srăng dôk êđăp ênang, leh anăn amâo lŏ ngêñ ôh. 43Kyuadah ih amâo hdơr ôh kơ ênuk ih hlăk ai, ƀiădah mčhur kâo ngêñ hŏng jih klei anei; kyuanăn nĕ anei, kâo srăng bi lĕ klei ih ngă leh ti boh kŏ ih pô,’ Yêhôwa Aê Diê lač.
 Amâo djŏ hĕ ih ngă leh klei knhông lŏ thiăm kơ jih jang klei jhat kâo bi êmut kheh ih ngă leh?
44Nĕ anei, hlei pô blŭ bi hriêng srăng blŭ klei bi hriêng anei kơ ih, ‘Tui si amĭ ba, anak êra snăn mơh.’ 45Ih jing anak mniê kơ amĭ ih, pô bi êmut kơ ung ñu leh anăn phung anak ñu; leh anăn ih jing adei mniê kơ phung amai adei ih, phung bi êmut kơ ung diñu leh anăn kơ phung anak diñu. Amĭ ih jing sa čô mniê Hitit, leh anăn ama ih jing sa čô êkei Amôrit. 46Amai ih jing ƀuôn Samari, pô dôk mbĭt hŏng phung anak mniê gơ̆ tĭng điâo ih; leh anăn adei mniê ih dôk tĭng hnuă ih jing ƀuôn Sôdôm mbĭt hŏng phung anak mniê ñu. 47Ƀiădah ih amâo hrăp ôh êbat tui êlan diñu, leh anăn ngă tui si klei jhat kâo bi êmut kheh diñu ngă; amâo sui ôh ih jing soh jhat hĭn kơ diñu hlăm jih jang êlan ih êbat. 48‘Tui si kâo dôk hdĭp,’ Yêhôwa Aê Diê lač, ‘adei mniê ih ƀuôn Sôdôm leh anăn phung anak mniê gơ̆ amâo tuôm ngă ôh msĕ si ih leh anăn phung anak mniê ih ngă. 49Nĕ anei, klei jing soh adei mniê ih ƀuôn Sôdôm: ñu leh anăn phung anak mniê ñu mâo klei mgao, mnơ̆ng ƀơ̆ng huă êgao hnơ̆ng, jing mdrŏng êđăp ênang, ƀiădah amâo tuôm đru phung ƀun ƀin leh anăn phung kƀah mnơ̆ng ôh. 50Diñu jing mgao, leh anăn ngă klei jhat kâo bi êmut kheh ti anăp kâo; kyuanăn kâo bi rai diñu tơdah kâo ƀuh klei anăn. 51Ƀuôn Samari amâo tuôm ngă ôh sa mkrah klei soh ih ngă; ih ngă leh klei jhat kâo bi êmut kheh lu hĭn kơ diñu, leh anăn tơdah bi msĕ phung amai adei mniê ih jing kpă hĭn kơ ih kyua jih jang klei jhat kâo bi êmut kheh ih ngă leh. 52Msĕ mơh tŭ bĕ klei hêñ ih pô, kyuadah tơdah bi msĕ hŏng ih klei phat kđi kơ phung amai adei ih jing êdu hĭn kơ ih; kyua klei soh ih ngă jing jhat hĭn kơ diñu, diñu jing kpă hĭn kơ ih. Snăn mơh brei ih hêñ bĕ leh anăn tŭ klei arăng bi êmut kơ ih, kyuadah phung amai adei ih jing kpă hĭn kơ ih.
53Ƀiădah kâo srăng lŏ brei klei jăk jĭn kơ diñu, klei jăk jĭn kơ ƀuôn Sôdôm leh anăn kơ phung anak mniê ñu, leh anăn klei jăk jĭn kơ ƀuôn Samari leh anăn kơ phung anak mniê ñu, leh anăn kâo srăng brei klei jăk jĭn kơ ih mbĭt hŏng diñu, 54čiăng kơ ih dưi tŭ klei arăng bi êmut kơ ih leh anăn hêñ kyua jih klei ih ngă leh, jing sa klei bi juh kơ diñu. 55Bi kơ phung adei mniê ih, ƀuôn Sôdôm leh anăn phung anak mniê ñu srăng lŏ wĭt kơ klei diñu jing êlâo, leh anăn ƀuôn Samari leh anăn phung anak mniê ñu srăng lŏ wĭt kơ klei diñu jing êlâo; leh anăn ih leh anăn phung anak mniê ih srăng lŏ wĭt kơ klei diih jing êlâo. 56Msĕ si ih amâo pia ôh anăn adei mniê ih ƀuôn Sôdôm hlăm ênuk ih jing mgao, 57êlâo kơ arăng bi êdah klei ƀai ih, ară anei ih jing leh msĕ si ñu, sa mnơ̆ng phung dôk jŭm dar ñu bi êmut kơ ih ƀuah, phung anak mniê čar Siri leh anăn jih jang phung riêng gah ñu, leh anăn phung anak mniê Philistin. 58Ară anei ih tŭ klei bi kmhal kyua klei knhông ih leh anăn klei jhat kâo bi êmut kheh ih ngă leh,’ ” Yêhôwa lač.
59Snei klei Yêhôwa Aê Diê lač: “Kâo srăng ngă kơ ih msĕ si ih ngă leh. Ih bi êmut leh kơ klei ih ƀuăn êjai ih gao klei bi mguôp, 60ƀiădah ăt kâo srăng hdơr klei kâo bi mguôp leh hŏng ih êjai ênuk ih hlăk ai, leh anăn kâo srăng bi kjăp hŏng ih klei bi mguôp dôk hlŏng lar. 61Hlăk anăn ih srăng hdơr kơ êlan ih êbat leh anăn hêñ tơdah ih jum phung amai adei ih, leh anăn kâo srăng brei diñu kơ ih jing msĕ si phung anak mniê, ƀiădah amâo djŏ ôh kyua klei bi mguôp kâo ngă leh hŏng ih. 62Snăn kâo srăng bi kjăp klei kâo bi mguôp hŏng ih, leh anăn ih srăng thâo kâo jing Yêhôwa, 63čiăng kơ ih dưi hdơr leh anăn mâo klei hêñ, leh anăn amâo lŏ ha ƀăng êgei ih ôh kyua klei ih hêñ, tơdah kâo pap brei kơ ih jih jang klei ih ngă leh.” Yêhôwa Aê Diê lač.