18

Mpỗl Dũ Náq Cũai

1Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: 2“Santoiq pali panha ntrớu máh cũai dốq pai tâng cruang I-sarel? Dốq alới pai neq: ‘Mpiq mpoaq cha palâi nho nhŏ́q, ma máh con alới cỡt sakĩer canễng.’”
3Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq: “Lứq samoât, cứq Yiang Sursĩ ca tamoong mantái níc, tỡ yỗn anhia pai noâng santoiq pali panha nâi tâng cruang I-sarel. 4Dũ dỡi tamoong cũai, cứq toâp ndỡm, cớp ndỡm dếh dỡi tamoong cũai cỡt mpiq mpoaq, cớp máh con acái cũai hỡ. Cũai aléq táq lôih, cũai ki toâp cóq cuchĩt.
5“Sacâm neq: Bữn muoi noaq samiang tanoang o, sabớng lứq, cớp táq níc ranáq pĩeiq. 6Án tỡ bữn cucốh sang máh rup yiang tỗp I-sarel táq, tỡ la cha crơng sana noau chiau sang tâng prông khớt. Án tỡ bữn cooc lacuoi noau, tỡ la bếq parnơi cớp mansễm toâq prêng. 7Án tỡ bữn raphếq rathũ tỡ la lôp cũai canŏ́h. Án culáh loah máh crơng noau câm pỡ án; án chứm siem máh cũai panhieih khlac, cớp yỗn cũai ŏ́q tampâc bữn sớp tampâc. 8Án yỗn cũai voaq práq, ma án tỡ bữn ĩt lơi. Án tỡ bữn táq ranáq tỡ pĩeiq, cớp án parchĩn parnai tanoang lứq yỗn máh cũai ralỗih. 9Án trĩh máh ŏ́c cứq patâp, cớp táq puai samoât samơi máh phễp rit cứq khoiq chiau. Án cỡt cũai tanoang o, cớp bữn tamoong dũn. Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai máh santoiq nâi.
10“Cớp sacâm ễn neq: Cũai samiang nâi bữn muoi lám con samiang dốq rapốn cớp cachĩt cũai, dếh táq ranáq sâuq canŏ́h hỡ; 11ma mpoaq án tỡ nai táq ranáq ki. Cớp con samiang ki, án cha crơng noau chiau sang tâng prông khớt cớp cooc lacuoi noau. 12Án lôp cũai cadĩt, rapốn crơng noau, cớp tỡ bữn culáh máh crơng noau dững câm pỡ án. Án cucốh máh rup yiang nhơp nhuo tâng máh ntốq khớt. 13Án yỗn noau voaq práq, chơ ĩt lơi sa‑ữi. Án têq tamoong dũn tỡ? Lứq tỡ têq. Án táq moang ranáq sâuq; yuaq ngkíq án cóq cuchĩt. Cóq án roap loah bữm mpỗl án.
14“Sacâm ễn neq: Samiang ca táq ranáq sâuq ki bữn muoi lám con samiang ễn. Tữ con samiang án hữm máh ranáq lôih mpoaq án táq, ma án tỡ bữn táq puai mpoaq án. 15Án tỡ bữn cucốh sang máh rup yiang tỗp I-sarel táq, tỡ la cha crơng sana khoiq noau chiau sang tâng prông khớt. Án tỡ bữn cooc lacuoi noau, 16tỡ la padâm, tỡ la rapốn. Án culáh loah máh crơng noau dững câm pỡ án. Án chứm siem máh cũai panhieih khlac, cớp án yỗn tampâc pỡ cũai ŏ́q tampâc tâc. 17Án tỡ ễq táq ranáq sâuq, cớp án yỗn cũai mian práq, ma tỡ bữn ĩt lơi. Án yống pacái lứq máh phễp rit cứq, cớp trĩh máh ŏ́c cứq patâp. Noau tỡ têq cachĩt án cỗ tian tễ ŏ́c lôih mpoaq án, ma án bữn tamoong. 18Mpoaq án dốq lôp cớp dốq pốn cũai canŏ́h, dếh táq ranáq sâuq chóq dũ náq cũai. Ngkíq, mpoaq án cóq cuchĩt cỗ tian ranáq sâuq án khoiq táq.
19“Cŏh lơ anhia ễ blớh neq: ‘Cỗ nŏ́q con samiang nâi tỡ bữn roap tôt tễ máh ranáq lôih mpoaq án khoiq táq?’ La cỗ con samiang án táq ranáq tanoang cớp ranáq pĩeiq. Án yống pacái lứq máh phễp rit cứq, cớp táq puai máh ŏ́c cứq patâp; ngkíq án bữn tamoong. 20Cũai aléq táq lôih, cũai ki toâp cóq cuchĩt; tỡ cỡn con cóq roap tôt tễ ranáq mpoaq án khoiq táq; tỡ la mpoaq cóq roap tôt cỗ tian máh ranáq con samiang án táq. Cũai tanoang o bữn roap loah cóng o, puai loah ranáq án khoiq táq; ma cũai sâuq cóq roap loah cóng sâuq, puai loah máh ranáq sâuq án táq.
21“Khân muoi noaq cũai sâuq ma tỡ bữn táq noâng ranáq sâuq, cớp khân án táq puai samoât lứq máh phễp rit cứq, cớp táq máh ranáq o cớp ranáq pĩeiq, ki án tỡ bữn cuchĩt, ma án bữn tamoong. 22Nheq máh ranáq sâuq án khoiq táq, cứq táh nheq lôih án, cớp án bữn tamoong, cỗ án táq máh ranáq pĩeiq ễn.”
23Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq: “Nŏ́q anhia chanchớm cứq bũi pahỡm tỡ, bo hữm manoaq cũai lôih cuchĩt? Lứq tỡ cỡn ngkíq! Cứq sâng bũi khân hữm manoaq cũai lôih ma rapĩen loah cỡt mứt tamái cớp án bữn tamoong.
24“Ma khân bữn muoi noaq cũai tanoang o mŏ tỡ bữn táq noâng ranáq o, cớp án tantun máh ranáq cũai sâuq dốq táq, têq án bữn tamoong tỡ? Lứq tỡ têq! Máh ranáq o án khoiq táq tễ nhũang tỡ bữn noau sanhữ noâng. Án cóq cuchĩt, cỗ tian ranáq tỡ bữn tanoang tapứng cớp ranáq sâuq án khoiq táq.
25“Ma anhia noâng ễ pai neq: ‘Ranáq Yiang Sursĩ táq la tỡ pĩeiq.’ Ơ máh cũai I-sarel ơi! Cóq anhia tamứng yỗn samoât! Cỗ nŏ́q anhia chanchớm ranáq cứq táq la tỡ bữn pĩeiq? Lứq samoât, máh ranáq anhia toâp la tỡ bữn pĩeiq. 26Khân bữn muoi noaq cũai tanoang o, ma án pĩen táq ranáq sâuq ễn, lứq án cuchĩt. Án cuchĩt la cỗ tian tễ ranáq lôih án bữm. 27Khân cũai loâi mŏ tỡ bữn táq noâng ranáq sâuq, cớp pĩen táq ranáq o cớp ranáq pĩeiq, ki án chuai loah dỡi tamoong án bữm yỗn vớt tễ ŏ́c cuchĩt. 28Án chanchớm loah tễ máh ranáq án khoiq táq, chơ án tỡ bữn táq noâng ranáq sâuq. Yuaq ngkíq, án tỡ bữn cuchĩt, ma án bữn tamoong. 29Ma anhia cũai I-sarel dốq tếq cứq pai neq: ‘Máh ranáq Yiang Sursĩ táq la tỡ pĩeiq.’ Nŏ́q anhia chanchớm ranáq cứq táq tỡ bữn pĩeiq? Lứq samoât, máh ranáq anhia toâp la tỡ bữn pĩeiq.
30“Ma sanua, cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai atỡng tỗp I-sarel neq: Cứq ễ rablớh dũ náq anhia, puai loah máh ranáq anhia khoiq táq. Cóq anhia cutiang táh nheq máh ranáq sâuq anhia táq sanua, cớp chỗi yỗn ranáq sâuq ki radững anhia pỡq chu ntốq cuchĩt pứt. 31Cóq anhia cachian táh nheq máh ranáq sâuq anhia dốq táq; cóq anhia chanchớm loah tamái cớp rapĩen mứt pahỡm tamái. Cỗ nŏ́q anhia tỗp I-sarel mŏ yoc ễ cuchĩt? 32Cứq tỡ ễq muoi noaq aléq cuchĩt pứt. Cóq anhia táh nheq máh ranáq sâuq anhia khoiq táq, chơ anhia bữn tamoong. Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai máh santoiq nâi.”