18

Txujsa twg ua txhum muaj txem yuav tuag

1Yawmsaub has dua lug tuaj rua kuv tas, 2“Mej xaav le caag txug lu paaj lug kws has txug Yixayee tebchaws tas, ‘Leejtxwv noj txwv maab qaub, mivnyuas rhab nav’? 3Vaajtswv Yawmsaub has tas, Kuv yeej muaj txujsa nyob mas mej yuav tsw has lu paaj lug nuav rua huv Yixayee dua le lawm. 4Saib maj, txhua txujsa yog kuv le, tsw has leej txwv txujsa hab mivnyuas txujsa puavleej yog kuv le. Txujsa twg ua txhum muaj txem kuj yuav tuag.
5“Yog leejtwg ncaaj nceeg hab ua tej kws ncaaj hab raug cai, 6yog tug ntawd tsw noj mov teev daab sau tej roob hab tsw tsaa qhov muag pe cov Yixayee tej txoov daab, hab tsw deev luas tej quaspuj hab tsw nrug quaspuj pw rua thaus tseed ua quaspuj lawv lub hli, 7hab yog nwg tsw quab yuam leejtwg, tassws thim tej tiv thawj rua tug kws tshuav nqe, hab tsw ua tub saab, tassws muab mov rua tug kws tshaib noj, hab muab tsoog tsho rua tug kws lab qaab naav, 8hab yog nwg tsw muab qev rua luas yuav paaj nyag lossws noj tshaaj thawj, hab nkaum teg tsw ua kev txhum, hab txav txem ncaaj nceeg rua ob tog kws ua plaub, 9hab yog nwg ua lawv le kuv tej kaab ke, hab ua tuab zoo coj lawv le kuv tej kevcai, mas tug hov txhad yog tug ncaaj nceeg, nwg yuav muaj txujsa nyob. Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag.
10“Yog nwg muaj ib tug tub kws ua tub saab, tua tuabneeg lug ntshaav, hab ua lwm yaam 11kws nwg leej txwv tsw tau ua hlo le, hab yog tug tub hov moog noj mov teev daab sau tej roob, hab deev luas quaspuj, 12hab quab yuam tej tuabneeg pluag hab tej tuabneeg txom nyem, hab ua tub saab, tsw thim tej tiv thawj rua luas, tsaa qhov muag pe tej txoov daab, ua tej kev qas vuab tsuab, 13hab muab qev txais rua luas yuav paaj nyag noj tshaaj thawj, mas tug hov yuav muaj txujsa nyob lov? Nwg yeej yuav tsw muaj txujsa nyob. Nwg ua tej kev qas vuab tsuab nuav huvsw lawm, nwg yeej yuav tuag. Qhov kws nwg tuag hov nwg rws nwg xwb.
14“Tassws yog tug hov muaj ib tug tub kws pum tej kev txhum txem huvsw kws nwg txwv tau ua, hab nwg paub ntshai nwg tsw ua lawv le leej txwv ua, 15nwg tsw noj mov teev daab sau tej roob, tsw tsaa qhov muag pe Yixayee tej txoov daab, tsw deev luas tej quaspuj, 16tsw ua txhum rua leejtwg, tsw kuas leejtwg muab tiv thawj yuam rua nwg, tsw ua tub saab, tassws muab nwg tej mov rua tug kws tshaib noj hab pub tsoog tsho rua tug kws lab qaab naav, 17nkaum teg tsw ua txhum, tsw yuav paaj nyag tsw noj tshaaj thawj, nwg ua lawv le kuv tej kevcai hab coj lawv le kuv tej kaab ke, mas nwg yuav tsw thij nwg txwv tuag, nwg yeej yuav muaj txujsa nyob. 18Tassws leej txwv, mas nwg ua nruj ua tswv txhad tau nyaj txag, nyag kwvtij le hov txhua chaw, hab ua tej kws tsw zoo rua huv nwg haiv tuabneeg, mas nwg yuav tuag rua nwg lub txem.
19“Tassws mej tseed has tas, ‘Ua caag tug tub yuav tsw rws leej txwv tej kev txhum txem?’ Thaus tug tub ua ncaaj ua nceeg hab ua raug cai, hab ua tuab zoo coj lawv le kuv tej kaab ke huvsw, nwg yeej yuav muaj txujsa nyob. 20Txujsa kws ua txhum muaj txem yuav tuag. Tug tub yuav tsw rws leej txwv tej kev txhum txem, hab leej txwv yuav tsw rws tug tub tej kev txhum txem. Tug ncaaj nceeg yuav tau nwg txujkev ncaaj nceeg, tug kws phem yuav tau nwg txujkev phem.
21“Tassws yog tug tuabneeg phem tso plhuav nwg txujkev phem kws nwg tau ua lawm tseg hab coj lawv le kuv tej kaab ke huvsw hab ua ncaaj ua nceeg hab raug cai, nwg yeej yuav muaj txujsa nyob, nwg yuav tsw tuag. 22Tej kev faav xeeb kws nwg tau ua lawm yuav tsw ncu ib qho lug rau txem rua nwg hlo le. Nwg yuav muaj txujsa nyob vem tej kev ncaaj nceeg kws nwg tau ua lawm. 23Vaajtswv Yawmsaub has tas, Kuv txaus sab tsua qhov kws tej tuabneeg phem tuag lov? Kuv yeej txaus sab tsua qhov kws puab tso puab txujkev phem tseg es muaj txujsa nyob heev dua los tsw yog? 24Tassws thaus tug ncaaj nceeg twg tso nwg txujkev ncaaj nceeg tseg moog ua txhum muaj txem hab ua tej kws qas vuab tsuab ib yaam le tej tuabneeg phem ua, nwg tseed yuav muaj txujsa nyob hab lov? Tej kev ncaaj nceeg kws nwg tau ua lawm yuav tsw ncu ib qho ca hlo le. Vem nwg tej kev faav xeeb hab tej kev txhum muaj txem kws nwg tau ua lawm, nwg yeej yuav tuag.
25“Tassws mej tseed has tas, ‘Tej kws tug Tswv ua mas ua tsw ncaaj.’ Cov Yixayee 'e, ca le noog nawj. Tej kws kuv ua, ua tsw ncaaj lov? Tub yog tej kws mej ua, ua tsw ncaaj los tsw yog? 26Thaus tug ncaaj nceeg tso nwg txujkev ncaaj nceeg tseg moog ua txhum muaj txem, nwg yuav tuag tsua qhov kws nwg ua ntawd. Nwg yuav tuag rua tej kev txhum muaj txem kws nwg tau ua. 27Hab thaus tug tuabneeg phem tso nwg txujkev phem kws nwg tau ua tseg lawm hab ua ncaaj ua nceeg hab raug cai, nwg yuav cawm tau nwg txujsa. 28Vem nwg ua tuab zoo xaav hab muab nwg tej kev faav xeeb kws nwg tau ua lawm tso tseg, nwg yeej yuav muaj txujsa nyob, nwg yuav tsw tuag. 29Tassws cov Yixayee has tas, ‘Tej kws tug Tswv ua mas ua tsw ncaaj.’ Cov Yixayee 'e, tej kws kuv ua, ua tsw ncaaj ntaag lov? Tub yog tej kws mej ua, ua tsw ncaaj los tsw yog?
30“Vaajtswv Yawmsaub has tas, Cov Yixayee 'e, vem le nuav, kuv yuav txav txem rua mej txhua tug lawv le nwg tau ua lawm. Ca le ntxeev dua sab hab tso plhuav mej txujkev faav xeeb tseg, ntshai tsaam mej tej kev txhum txem ua rua mej dawm hab puam tsuaj. 31Ca le tso tej kev faav xeeb kws mej tau ua tawm tsaam kuv huvsw pov tseg, hab ca le yuav lub sab tshab hab ntsuj plig tshab lauj. Cov Yixayee 'e, mej yuav tuag ua daabtsw? 32Vaajtswv Yawmsaub has tas, Kuv yeej tsw txaus sab rua qhov kws ib tug twg tuag le. Yog le ntawd, ca le tig hlo rov lug hab muaj txujsa nyob.”