18

Nyias Muaj Nyias Feem Xyuam

1Tus TSWV hais rau kuv hais tias, 2“Zaj pajlug uas tej neeg niaj hnub hais hauv tebchaws Yixalayees yog dabtsi?
  ‘Niamtxiv noj txiv qaub, tiamsis
   menyuam los qaubncaug.’ ”
3Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Kuv yog Vajtswv tus uas muaj sia nyob, kuv yuav tsis pub nej niaj hnub hais zaj pajlug no hauv lub tebchaws Yixalayees ntxiv lawm. 4Txhua tus txojsia yog kuv li, tsis hais niamtxiv thiab menyuam huv tibsi. Tus twg ua txhaum, tus ntawd tuag xwb.
5“Pivxam hais tias muaj ib tug neeg zoo uas siab ncaj thiab ua ncaj ua ncees; 6nws tsis pe cov Yixalayees tej mlom thiab tsis noj tej khoom uas fij rau mlom ntawm qhov chaw uas txwv tsis pub pe mlom. Nws tsis tau deev luag tej pojniam lossis nrog tus pojniam uas tseem coj khaubncaws pw. 7Nws tsis dag lossis nyiag leejtwg. Nws thim tej uas luag coj tuaj yuam nqi ntawm nws rov rau luag; nws pub zaub mov rau cov neeg tshaib nqhis noj lossis muab ris tsho rau cov neeg liabqab hnav. 8Nws tsis qiv nyiaj rau leejtwg kom them pajlaum. Nws tsis ua kev phem kev qias, thiab nws txiav txim ncaj ncees rau cov uas muaj xaiv muaj lus. 9Tus neeg uas ua li ntawd, yog tus uas hwm kuv tej lus samhwm thiab coj raws li kuv tej kevcai. Nws yog tus ncaj ncees thiab nws yuav muaj sia nyob,” tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd.
10“Pivxam hais tias tus neeg no muaj ib tug tub ua tubsab thiab tua neeg, nws ua tej uas hais los saum no ib yam 11uas leej txiv tsis tau ua ib zaug li. Nws noj tej khoom uas fij rau mlom ntawm qhov chaw uas txwv tsis pub pe mlom thiab deev luag tej pojniam. 12Nws dag ntxias cov neeg pluag, nws ua tubsab, thiab nws tsis thim tej uas luag coj tuaj yuam nqi ntawm nws rov rau luag. Nws mus pe mlom thiab ua kev phem kev qias; 13nws qiv nyiaj rau luag kom luag them pajlaum. Nws puas yuav muaj sia nyob? Nws yuav tsis muaj! Nws tau ua tej kev phem kev qias no mas nws yuav tuag. Nws yuav ris nws lub txim ntawd tuag.
14“Pivxam hais tias muaj dua ib tug txivneej muaj ib tug tub. Tus tub ntawd pom txhua yam kev txhaum uas leej txiv ua, tiamsis nws tsis ua phem raws li leej txiv ua. 15Nws tsis mus pe cov Yixalayees tej mlom, tsis noj tej khoom uas fij rau tej mlom ntawm qhov chaw uas txwv tsis pub pe mlom, thiab nws tsis deev luag tej pojniam, 16tsis tsimtxom lossis nyiag leejtwg. Nws thim tej uas luag coj tuaj yuam nqi ntawm nws rov rau luag. Nws pub zaub mov rau cov neeg tshaib nqhis noj thiab muab ris tsho rau tej neeg liabqab hnav. 17Nws tsis ua kev phem kev qias, thiab tsis qiv nyiaj rau leejtwg kom them pajlaum. Nws ua raws li kuv tej kevcai thiab coj raws li kuv tej lus samhwm. Nws yuav tsis tuag vim nws txiv tej kev txhaum, tiamsis nws yuav muaj sia nyob. 18Tiamsis nws txiv ua tubsab, huab luag tug, thiab niaj hnub ua phem ua qias rau txhua tus. Yog li ntawd, nws yuav tuag vim nws tej kev txhaum.
19“Tiamsis nej nug hais tias, ‘Yog li cas tus tub thiaj tsis raug txim vim leej txiv tej kev txhaum?’ Lo lus teb mas yog tus tub ua ncaj thiab ua zoo. Nws ceev thiab ua raws li kuv tej kevcai, nws thiaj muaj sia nyob. 20Tsuas yog tus uas ua txhaum thiaj yuav raug tuag xwb. Tus tub yuav tsis raug txim vim leej txiv tej kev txhaum. Thiab leej txiv yuav tsis raug txim vim tus tub tej kev txhaum. Tus neeg ncaj ncees yuav tau nqi zog vim nws ua ncaj, thiab tus neeg ua tsis ncaj yuav raug txomnyem vim tej kev phem kev qias uas nws ua.
21“Tus neeg uas tso nws tej kev txhaum tseg thiab ua raws li kuv tej Kevcai, nws xyaum coj ncaj thiab ua zoo, nws yuav tsis tuag; tiamsis nws yuav muaj sia nyob. 22Kuv yuav zam nws tej kev txhaum huv tibsi, thiab nws yuav muaj sia nyob rau qhov nws coj ncaj. 23Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam nug hais tias, ‘Nej xav hais tias kuv xav pom tus neeg ua txhaum tuag no los?’ Tsis yog li ntawd, kuv tsuas xav pom tus neeg txhaum tso nws tej kev txhaum tseg thiab muaj sia nyob xwb.
24“Yog muaj ib tus neeg ncaj ncees tso nws txojkev ua zoo tseg thiab mus ua kev phem kev qias ib yam li cov neeg ua phem ua qias ua, tus ntawd puas yuav muaj sia nyob? Tsis yog li ntawd! Kuv yuav tsis suav tej uas nws tau ua zoo yav tas los li. Nws yuav tuag vim nws tej kev txhaum thiab tsis muab siab npuab kuv.
25“Tiamsis nej hais tias, ‘Tej uas tus TSWV uas kav ib puas tsav yam ua, nws ua tsis ncaj.’ Nej cov Yixalayees, cia li mloog kuv hais. Nej xav hais tias tej uas kuv ua, kuv ua tsis ncaj no los? Nej yog cov uas ua tsis ncaj ntag! 26Thaum tus neeg ncaj ncees tso nws txojkev ua zoo tseg thiab mus ua kev phem kev qias, nws yuav tuag; nws tuag vim tej kev phem kev qias uas nws ua. 27Thaum tus neeg tsis ncaj ncees tso nws tej kev txhaum tseg, rov los coj ncaj thiab ua zoo, nws yuav tau txojsia. 28Nws thim xav thiab tso kev txhaum tseg, yog li ntawd, nws yuav tsis tuag, tiamsis yuav muaj sia nyob. 29Nej cov Yixalayees hais tias, ‘Tej uas tus TSWV uas kav ib puas tsav yam ua, nws ua tsis ncaj.’ Nej xav hais tias, tej uas kuv ua, kuv ua tsis ncaj no los? Nej yog cov uas ua tsis ncaj ntag!
30“Kuv uas yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais rau nej cov Yixalayees hais tias, kuv yuav txiav txim rau nej txhua tus raws li tes haujlwm uas nej tau ua los lawm. Cia li tso nej tej kev phem kev qias tseg, tsis txhob cia nej tej kev txhaum coj nej mus raug kev puastsuaj. 31Nej cia li tso plhuav tej kev phem kev qias uas nej niaj hnub ua tseg, muab lub siab tshiab thiab txojkev xav tshiab los coj. Vim li cas nej cov Yixalayees yuav xav tuag ua luaj?” 32Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Kuv tsis xav kom ib tug twg tuag li. Cia li tso nej tej kev txhaum tseg, nej thiaj muaj sia nyob.”