19

Nkauj quaj ntsuag txug Yixayee cov thawj

1“Koj ca le tsaa suab quaj ntsuag txug Yixayee cov thawj, 2hab has tas,
  “ ‘Koj nam yog tug maum tsuv ntxhuav
   kws nyob huv plawv tej tsuv ntxhuav tag lauj,
  nwg nyob huv plawv tej thaav tsuv
   tu nwg cov mivnyuas.
  3Nwg tu ib tug mivnyuas tsuv ntxhuav
   hlub tav thaav tsuv ntxhuav,
   nwg xyum tum tsaj hab nwg noj tuabneeg.
  4Ib tsoom tebchaws tau nov nwg lub moo,
   puab txhad cuab qhov taub maag nwg,
  puab muab nqai lauj caab nwg
   moog rua huv Iyi tebchaws.
  5Thaus tug maum tsuv ntxhuav tog ntev pum tas
   tsw muaj chaw vaam lawm,
  nwg txhad muab dua nwg ib tug mivnyuas tsuv ntxhuav lug
   tu kuas hlub tav thaav tsuv ntxhuav.
  6Nwg tawg loj tawg leeg huv plawv tej tsuv ntxhuav,
   nwg txhad tav thaav tsuv ntxhuav,
   nwg xyum tum tsaj hab noj tuabneeg.
  7Nwg ua rua puab tej chaw ruaj khov pob taag
   hab ua rua puab tej moos nyob do cuas ca.
  Thaus nov nwg lub suab nyooj
   mas lub tebchaws
   hab txhua tug kws nyob huv ntshai kawg.
  8Ib tsoom tebchaws kuj tuaj tawm tsaam
   vej nwg txhua faab huvsw,
  puab nthuav vaag cuab nwg,
   hab nwg maag puab lub qhov taub.
  9Puab muab nqai lauj caab nwg lug kaw rua huv nkuaj,
   hab coj nwg moog rua vaajntxwv Npanpiloo,
  puab muab nwg kaw rua huv lub nkuaj kws khov heev,
   sub txhad tsw nov nwg lub suab sau Yixayee tej roob.
  10Koj nam zoo yaam nkaus le tsob txwv maab
   huv lub vaaj kws cog rua ntawm ntug dej,
  txw txwv ncw hab hlaav ntsuag ntau
   vem yog muaj dej ntau.
  11Nwg tej ntsuag kws khov dua tej
   kuj ua tej vaajntxwv tug cwj,
  nwg sab dua tej ceg kws ntsuab tsaus nti huvsw,
   leejtwg los kuj pum tas nwg sab hab ncau ceg ntau.
  12Tassws tsob txwv maab ntawd
   raug tug kws npau tawg heev muab dob hlo
   laim rua huv peg teb,
  mas cov cua saab nub tuaj ntsawj
   ua rua tuag tshaav qhuav taag,
  nwg tej txwv raug muab de du lug,
  tej ntsuag kws khov kho kuj tuag tshaav qhuav taag,
   hab suavtawg muab kub lawm.
  13Nwgnuav raug muab dob moog cog
   rua huv tebchaws moj saab qhua,
   yog lub tebchaws kws qhuav nkig nkuav tsw muaj dej.
  14Suavtawg tawm huv tug ntsuag luj tuaj
   kub tej ceg hab tej txwv huvsw,
  txhad tsw tshuav tej ntsuag kws khov,
   hab tsw muaj vaajntxwv tug cwj dua le lawm.’
 “Nuav yog zaaj nkauj quaj ntsuag, hab yuav swv ua zaaj lug txaj ntsuag moog le.”