19

Zaj Nkauj Quaj Ntsuag

1Tus TSWV hais kom kuv hu zaj nkauj quaj ntsuag no rau cov Yixalayees ob tug nom:
  2Neb niam zoo ib yam li tus maum
   tsov ntxhuav!
  Nws tu nws cov menyuam loj hlob
   nrog cov txiv tsov ntxhuav uas tsiv heev.
  3Nws tu tus menyuam ntawd thiab
   qhia kom txawj mus nrhiav noj;
  nws thiaj ua ib tug tsiaj uas noj neeg.
  4Ntau haivneeg hnov nws lub moo
   thiab khawb qhov tos nws kev.
  Luag muab nqelauj nqe nws cab mus
   rau nram tebchaws Iziv lawm.
  5Thaum nws pom hais tias qhov uas
  nws niaj hnub tos tsis muaj qabhau, nws tas kev cia siab.
  Nws tu dua ib tug menyuam, tus ntawd loj hlob
   ua ib tug tsov ntxhuav tsiv heev.
  6Thaum nws loj hlob tiav ib tug
   txiv tsov ntxhuav lawm,
  nws nrog lwm cov tsov ntxhuav mus nrhiav tom tsiaj.
  Nws xyaum mus noj tsiaj thiab ua ib
   tug tsiaj uas noj neeg.
  7Nws tsoo luag tej chaw fajxwm,
   thiab rhuav luag tej nroog puas tas.
  Txhua zaus uas nws nyooj ua rau cov
   neeg hauv lub tebchaws ntawd ntshai heev.
  8Ntau haivneeg sib sau ua ke tuaj
   tua nws;
  muaj neeg coob heev tuaj txhua qhov chaw tuaj.
  Lawv nthuav lawv tej vas khwb thiab ntes tau nws.
  9Lawv muab nws kaw rau hauv ib lub
   nkuaj,
  thiab coj nws mus cuag cov
   Npanpiloos tus vajntxwv.
  Lawv tso neeg zov rawv nws tsis pub nws nyooj,
  kom tsis hnov nws lub suab nyooj saum tej roob
  uas nyob hauv tebchaws Yixalayees lawm.

  10Neb niam zoo ib yam li tsob txiv hmab
   uas cog ze rau ntawm ntug dej.
  Nyob qhov ntawd muaj dej nplua mias,
   tsob txiv hmab muaj nplooj tsaus nti thiab txi txiv ncw heev.
  11Tsob txiv hmab tej ceg khov heev
   thiab ua tau vajntxwv tej cwj.
  Tsob txiv hmab siab heev mus nto plaws saum cov huab;
  txhua tus pom tsob txiv hmab ntawd
   muaj nplooj ntau thiab siab heev.
  12Tiamsis txawm muaj neeg limhiam
   muab nws dob povtseg.
  Cov cua sab hnubtuaj ntsawj ua rau nws cov txiv qhuav.
  Nws tej ceg ntshua tas; thiab luag
   muab tej ceg qhuav coj mus hlawv povtseg.
  13Nimno luag muab nws coj mus cog rau tom tiaj suabpuam
   ntawm thaj av uas tsis muaj dej.
  14Tiamsis hluavtaws cia li cig saum tej ntsis txiv hmab,
   kub tej ceg thiab tej txiv tas dulug.
  Cov ceg ntawd tsis khov thiab tsis
   tau ua vajntxwv tej cwj lawm.
Ntawm no yog zaj nkauj quaj ntsuag uas luag hu tas rov hu dua.