19

Tơlơi Čŏk Hia Kơ Ƀing Khua Moa Israel

1“Pơkra bĕ tơlơi čŏk hia kơ ƀing khua moa ƀing Israel 2laih anŭn laĭ bĕ tui anai,
  “ ‘Rơmung dŭl ania yơh jing amĭ ih
   amăng khul rơmung dŭl!
  Ñu pun laih amăng khul ană rơmung dŭl
   laih anŭn čem rong khul ană ñu.
  3Ñu čem rong laih sa drơi amăng ană ñu
   laih anŭn ană ñu anŭn jing hĭ rơmung dŭl kơtang.
  Ană ñu anŭn hrăm kiăng kơ kĕ hak añăm hlô
   laih anŭn lun ƀơ̆ng mơnuih mơnam.
  4Ƀing lŏn čar hơmư̆ hing kơ rơmung dŭl anŭn,
   laih anŭn rơmung anŭn lê̆ djơ̆ hĭ pơ amăng luh ƀing gơñu ƀač.
  Ƀing gơñu dui ba rơmung anŭn hăng khul gơnam goaĭ
   kiăng kơ nao pơ anih lŏn Êjip.

  5“ ‘Tơdang rơmung dŭl ania anŭn thâo krăn tơlơi čang rơmang ñu ƀu krep truh hĭ ôh,
   laih anŭn tơlơi čang rơmang ñu anŭn rơngiă hĭ laih,
   ñu čem rong sa drơi pơkŏn amăng ƀing ană ñu dơ̆ng
   laih anŭn pơjing brơi kơ ană ñu anŭn jing hĭ sa drơi rơmung dŭl kơtang.
  6Rơmung anŭn pơgrao laih amăng ƀing rơmung dŭl,
   yuakơ ñu ră anai jing rơmung prŏng kơtang laih.
  Ñu hrăm kiăng kơ kĕ hak añăm hlô
   laih anŭn ñu lun ƀơ̆ng mơnuih mơnam.
  7Ñu đih hrŏm hăng ƀing bơnai kơmai gơñu
   laih anŭn pơrai hĭ khul plei pla gơñu.
  Anih lŏn anŭn wơ̆t hăng mơnuih dŏ amăng anŭn
   huĭ bra̱l biă mă yơh tơdang hơmư̆ tơlơi ñu pơgrao.
  8Giŏng anŭn ƀing lŏn čar rai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu,
   wơ̆t hăng ƀing amăng khul anih tring jum dar anŭn mơ̆n.
  Ƀing gơñu dăng hơñuăl kiăng ƀač kơ ñu,
   laih anŭn ñu lê̆ djơ̆ hĭ pơ amăng luh gơñu yơh.
  9Hăng khul gơnam goaĭ yơh ƀing gơñu dui gơ̆ mŭt pơ jim
   laih anŭn ba gơ̆ nao pơ pơtao lŏn čar Babilon.
  Ƀing gơñu krư̆ hĭ gơ̆ amăng sang mơnă,
   kiăng kơ arăng ƀu thâo hơmư̆ dơ̆ng tah tơlơi gơ̆ pơgrao
   ƀơi khul bŏl čư̆ ƀing Israel.

  10“ ‘Amĭ ih jing kar hăng sa phŭn hrĕ boh kơƀâo amăng đang boh kơƀâo ih
   jing phŭn arăng pla jĕ ƀơi ia.
  Phŭn hrĕ anŭn čă hiam laih anŭn bă hăng than ngan yơh
   yuakơ hơmâo ia lu pơ anŭn.
  11Khul than ngan ñu kơjăp kơtang,
   jing lăp kơ gai hơnuăt pơtao kơ pô git gai yơh.
  Phŭn anŭn čă đĭ glông biă mă
   jing glông truh pơ kơthul yơh,
   arăng ƀuh soh sel kơ tơlơi glông anŭn
   laih anŭn ñu hơmâo lu than ngan.
  12Samơ̆ arăng buč hĭ ñu amăng tơlơi hil
   laih anŭn glŏm hĭ ñu ƀơi lŏn.
  Angĭn pơiă gah ngŏ̱ ngă kơ ñu jing hĭ đôč đač,
   angĭn anŭn tơluăh hĭ boh čroh ñu.
  Khul than kơtang ñu gliu krô hĭ
   laih anŭn apui yơh ƀơ̆ng hĭ gơñu.
  13Ră anai arăng pla ñu amăng tơdron ha̱r,
   jing amăng anih thu krô ƀu hơmâo ia ôh.
  14Apui ƀơ̆ng lar mơ̆ng khul than phŭn ñu
   laih anŭn ƀơ̆ng hĭ khul boh čroh ñu.
  Ƀu hơmâo than kơtang pă ôh dŏ glaĭ ƀơi anŭn
   jing than lăp kơ pơkra gai hơnuăt pơtao kơ pô git gai.’
“Anŭn yơh jing tơlơi čŏk hia kiăng kơ yua kơ tơlơi kơŭ kơuăn.”