21

Ba-by-lôn, lưỡi gươm của Chúa

1Rồi CHÚA phán cùng tôi rằng: 2“Hỡi con người, hãy nhìn về hướng Giê-ru-sa-lem và nói tiên tri nghịch cùng nơi thánh. Hãy nói tiên tri nghịch cùng xứ Ít-ra-en. 3Hãy nói cùng Ít-ra-en rằng: ‘CHÚA phán: Ta chống nghịch ngươi. Ta sẽ rút gươm ta ra khỏi vỏ và sẽ chém giết toàn thể các ngươi, người ác và người thiện. 4Vì ta sẽ tiêu diệt kẻ ác lẫn người thiện, gươm ta sẽ rút ra khỏi vỏ và đánh giết mọi người từ Nam tới Bắc. 5Rồi mọi người sẽ biết rằng ta, CHÚA, đã rút gươm ra khỏi vỏ. Gươm ta sẽ không xỏ vào vỏ trở lại.’
6Cho nên, hỡi con người, hãy than vãn với tấm lòng tan vỡ, hãy than khóc đắng cay. Hãy than khóc trước mắt dân chúng. 7Khi chúng hỏi ngươi, ‘Tại sao ông than khóc?’ thì hãy trả lời, ‘Vì tôi đã nghe biết những điều sẽ xảy ra. Khi nó xảy ra thì lòng nào cũng sẽ tan chảy vì lo sợ, tay nào cũng bủn rủn. Ai cũng sợ hãi; đầu gối nào cũng yếu mềm như nước. Kìa, việc ấy đang đến, sẽ đến, CHÚA phán vậy.’”

Lưỡi gươm đã sẵn sàng

8CHÚA phán cùng tôi rằng: 9“Hỡi con người, hãy nói tiên tri rằng, CHÚA phán:
  Một lưỡi gươm, một lưỡi gươm,
   mài bén và đánh bóng.
  10Nó được mài bén để chém giết.
   Nó được đánh bóng để sáng loáng như chớp.
   Các ngươi không vui vì sự trừng phạt khủng khiếp bằng gươm như thế nầy sao?
   Nhưng Giu-đa, con trai ta,
   ngươi sẽ không thay đổi nếu chỉ bị đòn.
  11Phải đánh bóng lưỡi gươm.
   Gươm đó phải cầm trong tay.
  Nó được mài bén và đánh bóng,
   sẵn sàng trong tay của kẻ chém giết.
12Hỡi con người, hãy kêu la lớn lên, vì gươm đó đã dành cho dân ta, cho những quan quyền của Ít-ra-en. Chúng sẽ bị gươm giết chung với dân ta. Cho nên hãy đấm ngực khóc than. 13Cuộc trắc nghiệm sẽ đến. Còn Giu-đa vốn bị quân đội Ba-by-lôn ghét, sẽ không tồn tại lâu, CHÚA là Thượng Đế phán vậy.
14Cho nên hỡi con người, hãy nói tiên tri và vỗ tay.
  Hãy đập gươm hai ba lần.
  Gươm đó dành để chém giết,
   để tàn sát thật nhiều.
  Lưỡi gươm nầy sẽ bao vây những kẻ sẽ bị giết.
  15Lòng chúng nó sẽ tan chảy vì sợ hãi,
   nhiều người sẽ chết.
   Ta đã đặt gươm chém giết nơi mỗi cửa thành.
  Ôi! Lưỡi gươm đã được đánh bóng
   sáng loáng như chớp.
  Nó được nắm trong tay, sẵn sàng chém giết.
  16Hỡi gươm, hãy chém bên phải;
   rồi chém bên trái.
  Lưỡi nó chém bên nào thì quay bên đó.
  17Ta cũng sẽ vỗ tay và trút hết cơn giận ta.
   Ta, CHÚA đã phán.”

Giê-ru-sa-lem sẽ bị tiêu hủy

18CHÚA phán cùng tôi rằng: 19“Hỡi con người, hãy đánh dấu hai con đường cho vua Ba-by-lôn và gươm người đi theo. Cả hai con đường đều khởi hành từ một xứ. Và hãy đánh dấu chỗ đường phân nhánh ra, một đường đi vào thành phố. 20Hãy đánh dấu con đường để người có thể cầm gươm đi đến Ráp-ba trong xứ dân Am-môn. Hãy đánh dấu con đường kia dẫn đến Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, là thành có vách kiên cố bảo vệ. 21Vua Ba-by-lôn đã đến nơi chỗ rẽ của hai con đường và người dùng ma thuật. Người dùng các mũi tên để bắt thăm và cầu vấn các thần tượng của gia đình mình. Người nhìn lá gan của con sinh tế để biết xem nên đi chỗ nào. 22Thăm bên phải bảo người đi về Giê-ru-sa-lem. Nó bảo người phải dùng các khúc cây để phá các cửa thành, hò hét xung trận, ra lệnh chém giết, đắp đường lên đến vách và dùng ná lớn tấn công thành. 23Dân Giê-ru-sa-lem đã lập ước với các dân khác để xin chúng yểm trợ đánh Ba-by-lôn. Cho nên chúng tin rằng lời tiên tri nầy sai lầm nhưng thật ra đó là bằng chứng của tội lỗi chúng nó. Chúng sẽ bị bắt.”
24Cho nên CHÚA là Thượng Đế phán: Các ngươi chứng tỏ mình tội lỗi ra sao bằng cách nghịch lại CHÚA. Tội lỗi các ngươi nằm sờ sờ trong những điều các ngươi làm. Vì đó là bằng cớ nghịch các ngươi cho nên các ngươi sẽ bị kẻ thù bắt làm tù binh.
25Hỡi lãnh tụ dơ bẩn và gian ác của Ít-ra-en, ngươi sẽ bị giết. Giờ trừng phạt ngươi đã đến.
26CHÚA là Thượng Đế phán: Hãy tháo bỏ khăn vành nhà vua, lột vương miện đi. Mọi việc sẽ thay đổi. Kẻ sang sẽ trở nên hèn, và kẻ hèn trở nên sang. 27Điêu tàn! Điêu tàn! Ta sẽ khiến nó điêu tàn! Nơi nầy sẽ không được xây lại cho đến khi Đấng có quyền làm vua đến. Rồi ta sẽ cho người quyền ấy.

Sự trừng phạt Am-môn

28Hỡi con người, hãy nói tiên tri như sau: “CHÚA là Thượng Đế phán về dân Am-môn và những lời nhục mạ của chúng:
  Một lưỡi gươm, một lưỡi gươm rút ra khỏi vỏ.
   Nó được đánh bóng để chém giết và hủy diệt,
   sáng loáng như chớp!
  29Các nhà tiên tri nhìn thấy các dị tượng giả
   về các ngươi và nói tiên tri dối về các ngươi.
  Gươm sẽ đặt trên cổ
   của những kẻ ô dơ và gian ác nầy.
  Ngày đoán phạt của chúng đã đến;
   giờ trừng phạt cuối cùng đã đến.

Lời tiên tri nghịch cùng Ba-by-lôn

30Hãy cho gươm vào vỏ. Hỡi Ba-by-lôn, ta sẽ đoán phạt ngươi nơi ngươi được tạo ra, trong xứ ngươi sinh trưởng. 31Ta sẽ đổ cơn giận ta trên ngươi và dùng lửa thịnh nộ ta đốt cháy ngươi. Ta sẽ giao ngươi cho những kẻ hung bạo, chuyên nghề hủy diệt. 32Ngươi sẽ làm mồi cho lửa, sẽ chết trong xứ. Sẽ không còn ai nhớ đến ngươi nữa, vì ta, CHÚA, đã phán.”