21

Vaajtswv raab ntaaj

1Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, 2“Tuabneeg tug tub, koj ca le tsom ntsoov rua Yeluxalee, ca le pav txug tej chaw teev daab hab cev kuv lug tawm tsaam Yixayee tebchaws. 3Hab has rua Yixayee tebchaws tas, ‘Yawmsaub has le nuav tas, Saib maj, kuv tawm tsaam koj. Kuv yuav rhu hlo kuv raab ntaaj huv lub naab, kuv yuav txav tej tuabneeg ncaaj nceeg hab tej kws tsw ncaaj tawm ntawm koj moog. 4Vem kuv yuav txav cov tuabneeg ncaaj nceeg hab cov tsw ncaaj tawm ntawm koj moog, mas kuv raab ntaaj yuav tawm huv lub naab moog tawm tsaam tej tuabneeg suavdawg kws nyob saab nraag taag nrho rua saab peg huvsw. 5Mas ib tsoom tuabneeg yuav paub tas kuv kws yog Yawmsaub tau rhu kuv raab ntaaj tawm huv lub naab lawm, yuav tsw muab ntxwg rua huv lub naab dua le.’
6“Vem le nuav, tuabneeg tug tub, ca le ntsaaj, ca le ntsaaj quas lawg vem yog lwj sab taag hab ab sab kawg taab meeg puab. 7Thaus puab nug koj tas, ‘Ua caag koj ntsaaj?’ koj ca le has tas, ‘Vem yog tsaab xuv. Thaus tsaab xuv ntawd tuaj txug, txhua lub sab yuav yaaj taag hab txhua txhais teg yuav tsaug leeg taag, hab puab yuav ntaug zug taag hab txhua lub hauv caug yuav tsaug muas yaam le dej.’ Saib maj, tsaab xuv saamswm tuaj txug hab yuav tav, Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag.”
8Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, 9“Tuabneeg tug tub, ca le cev Vaajtswv lug has tas, ‘Tug Tswv has le nuav tas,
  “ ‘Ib raab ntaaj, ib raaj ntaaj
   tub muab huv ntse hab txhuam ci nplaag lawm.
  10Muab huv ntse yuav tua tuabneeg
   muab txhuam ci nplaag zoo le tsag lig xub.
Peb yuav zoo sab lov? Kuv tug tub, koj tau saib tsw taug tug paas nreg hab txhua raab nplawm nto
  11Vem le nuav raab ntaaj saamswm raug muab txhuam,
   txhad le coj moog swv tau,
  raab ntaaj ntse hab muab txhuam lawm
   yuav muab cob rua tug kws tua tuabneeg txhais teg.
  12Tuabneeg tug tub 'e, ca le quaj hab nyav lauj,
   tsua qhov raab ntaaj tawm tsaam kuv haiv tuabneeg,
   hab tawm tsaam Yixayee cov thawj txhua tug,
  puab raug muab cob nrug kuv haiv tuabneeg ua ke rua nav ntaaj.
   Vem le nuav ca le ntaus koj hauv sab.
13Yuav muaj kev swm sab, vem mej tub saib tsw taug raab nplawm ntawd lawm mas yuav muaj daabtsw tuaj ntxwv?v Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag.’

  14“Tuabneeg tug tub, vem le nuav
   ca le cev Vaajtswv lug.
  Ca le npuaj teg hab ca raab ntaaj lug ob zag,
   peb zag los maj,
  yog raab ntaaj kws npaaj ca rua cov kws yuav raug tua,
   yog raab ntaaj kws npaaj ca tua tej tuabneeg coob kawg
   kws nyob vej nkaus puab,
  15ua rua puab lub sab ntshai yaaj taag,
   hab ua rua puab dawm ndog coob kawg.
  Kuv muab raab ntaaj ci nplaag
   tso rua ntawm puab tej rooj loog huvsw,v
  ua zoo le tsag lig xub,
   hab raug muab txhuam yuav tua tuabneeg.
  16Raab ntaaj 'e, ca le txav rua saab xws hab saab phem,v
   tsw has koj nav ntaaj tig rua saab twg
   ca le txav rua saab ntawd.
  17Kuv kuj yuav npuaj teg,
   kuv yuav ua kuv txujkev npau tawg kuas kuv sab nqeg.
  Kuv kws yog Yawmsaub
   tub has ca le nuav lawm.”
18Yawmsaub has lug tuaj rua kuv dua tas, 19“Tuabneeg tug tub, ca le kuam ob txujkev rua vaajntxwv Npanpiloo raab ntaaj tuaj, kuam ob txujkev tawm huv tuab lub tebchaws tuaj. Hab ca le ua daim phaj qha kev, ca le ua rua ntawm ncauj ke kws moog rua huv lub nroog Yeluxalee. 20Ca le kuam ib txuj rua raab ntaaj lug rua lub moos Lanpa kws nyob huv cov Aamoo tebchaws, hab kuam ib txuj lug rua huv Yuta lug txug lub nroog Yeluxalee kws muaj ntsaa loog ruaj khov. 21Vem yog vaajntxwv Npanpiloo sawv ntawm ob txujkev tshuam, ntawm ob txuj ncau kev mas nwg saib yaig. Nwg cu nwg raab xub saib yaig, hab nug nwg tej daab qhuas, hab saib kwtaw qab. 22Huv nwg saab teg xws nwg tuav raab xub kws sau has tas Yeluxalee, yog lub chaw kws nwg yuav ua tej chaw kws txaam tsoo ntsaa loog kuas pob, hab yuav tsaa suab qw kuas tua, hab tsaa suab qw ua rog, hab ua tej cuab yeej kws txaam rooj loog, hab tsub aav ua chaw nce moog ntaus ntsaa loog, hab ua chaw sab ntaus rog vej lub nroog. 23Cov kws nyob huv Yeluxalee xaav tas nwg saib yaig tsw tseeb, puab tub cog lug tseg twv ca lawm. Tassws vaajntxwv Npanpiloo rov ncu txug puab kev txhum sub puab txhad yuav raug muab nteg coj moog.
24“Vem le nuav Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, ‘Vem yog mej tau ua kuas rov ncu txug mej lub txem, vem mej tej kev faav xeeb nthuav tawm lug lawm, hab mej lub txem tshwm lug rua huv txhua yaam kws mej ua, vem le nuav, mej yuav raug nteg coj moog.
25“ ‘Hab koj, kws yog tuabneeg phem hab qas tsw huv, kws yog Yixayee tug thawj, nub kws teem rua koj lug txug lawm, yog lub swjhawm kws teem txem zag kawg. 26Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Ca le hle hauv phuam hab hle lub mom vaajntxwv tseg. Txhua yaam yuav tsw nyob ruaj khov le qub. Ca le txhawb nqaa yaam kws qeg kuas sawv, hab nas yaam kws sab kuas qeg. 27Kuv yuav ua kuas pob taag, pob taag, pob taag. Yuav tsw tshuav ib nyuas qho le moog txug thaus tug kws muaj feem lug txug, mas kuv yuav muab pub rua nwg.’ ”

Teem txem cov Aamoo

28“Tuabneeg tug tub, ca le cev Vaajtswv lug hab has tas, ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav txug cov Aamoo hab has txug qhov kws puab thuaj cov Yixayee mas nwg has tas,
  “ ‘Ib raab ntaaj, ib raaj ntaaj
   raug muab rhu lawm yuav tua tuabneeg,
  tub muab txhuam kuas haus ntshaav
   hab ci nplaag yaam le tsag lig xub.
  29Thaus luas pum tej yug quas toog cuav
   hab has txug mej lub hauv ntej tsw tseeb,
  yuav muab raab ntaaj tso rua sau
   cov tuabneeg phem qas tsw huv lub cej daab.
  Tub txug nub kws teem rua puab lawm,
   yog lub swjhawm kws teem txem zag kawg.
  30Ca le muab raab ntaaj rov ntxwg rua huv naab.
   Kuv yuav txav txem rua mej
  huv lub qub chaw kws tswm mej,
   yog lub tebchaws kws yug mej.
  31Hab kuv yuav nchuav kuv txujkev chim lug raug mej,
   kuv yuav tshuab tej nplaim tawg
   kws yog kuv txujkev npau tawg lug raug mej,
  hab kuv yuav muab mej cob rua huv
   cov tuabneeg sab nyoog txhais teg,
  yog cov tuabneeg kws txawj
   ua kuas puam tsuaj txhais teg.
  32Mej yuav ua tawg rua luas rauv,
   mej cov ntshaav yuav lug
   rua huv plawv mej lub tebchaws,
  yuav tsw muaj leejtwg ncu mej le lawm,
   tsua qhov kuv kws yog Yawmsaub tau has tej lug nuav ca.’ ”