21

Tus TSWV Rab Ntaj

1Tus TSWV hais rau kuv hais tias, 2“Tub noobneej, koj cia li cev kuv tej lus cem lub nroog Yeluxalees thiab foom phem rau tej chaw uas neeg pe mlom. Koj hais rau cov Yixalayees lub tebchaws hais tias 3kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam, kuv hais li no: Kuv yog nej tus yeebncuab! Kuv yuav rho kuv rab ntaj tua nej txhua tus, tsis hais tus ua zoo lossis tus ua phem. 4Kuv yuav siv kuv nrab ntaj tawmtsam txhua tus pib sab qaumteb mus ti nkaus sab qabteb. 5Txhua tus yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV, kuv rho kuv nrab ntaj lawm mas kuv yuav tsis muab ntsaws rau hauv hnab hlo li.
6“Tub noobneej, koj cia li quaj li tus neeg uas tas kev cia siab lawm. Koj quaj li ntawd tabmeeg sawvdaws. 7Thaum lawv nug koj hais tias, ‘Vim li cas koj quaj li ntawd?’ Koj teb lawv hais tias vim lawv yuav hnov xov tsis zoo. Thaum lawv hnov tej xov ntawd lawv yuav ntshai kawg nkaus, lawv tej npab yuav tsaug leeg, lawv lub zog yuav ntaug thiab lawv tej hauvcaug yuav tshee hnyo. Lub sijhawm twb los txog lawm; tej no yeej yuav tshwmsim.” Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd.
8Tus TSWV hais rau kuv hais tias, 9“Tub noobneej, koj cia li cev tus TSWV uas kav ib puas tsav yam tej lus rau lawv li no:
  Muaj ib rab ntaj, rab ntaj ntawd
   luag twb hov tau ntse thiab txhuam ci nplas lawm.
  10Luag hov rab ntaj ntawd tua neeg
   thiab txhuam ci nplas cuag xob laim.
  Yuav tsis muaj kev kaj siab rau kuv haivneeg
  uas tsis mloog kuv tej lus thiab
   tsis quavntsej kuv tej kev rau txim.
  11Luag txhuam rab ntaj ci nplas npaj cia siv lawm xwb.
  Luag hov thiab txhuam raj ntaj ci nplas
   coj mus cob rau tus neeg tua neeg txhais tes.
  12Tub noobneej, koj cia li quaj tu siab;
  rau qhov rab ntaj ntawd yuav tua kuv haivneeg
  thiab tua tagnrho cov Yixalayees tej
   thawjcoj huv tibsi.
  Lawv yuav raug tua tuag tas nrog kuv haivneeg.
  Cia li ntaus koj hauvsiab vim tsis muaj kev cia siab lawm!
  13Kuv tabtom sim kuv haivneeg;
   yog lawv tsis kam hloov siab, tej uas
   kuv hais ntawd yuav los raug lawv.
14“Tub noobneej, koj cia li cev Vajtswv lus. Koj cia li npuaj teg, ces rab ntaj yuav txiav mus txiav los; rab ntaj ntawd yog rab ntaj tua neeg uas txaus ntshai heev thiab yog rab ntaj uas txov neeg txojsia. 15Rab ntaj ntawd yuav ua rau kuv haivneeg zog ntaug thiab ntog. Kuv yuav muab kuv rab ntaj uas cia tua neeg hov ci nplas cuag xoblaim hem lawv hauv lub nroog. 16Rab ntaj uas ntse heev, koj cia li txiav mus rau sabxis thiab sablaug! Koj cia li txiav mus rau txhua phab. 17Kuv los yuav npuaj teg, thiab kuv txojkev chim yuav ntaug. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”

Vajntxwv Npanpiloos Rab Ntaj

18Tus TSWV hais rau kuv hais tias, 19“Tub noobneej, koj cia li tshuam phiaj rau ntawm ob txojkev uas vajntxwv Npanpiloos yuav coj nws rab ntaj tuaj. Ob txojkev ntawd tuaj hauv ib lub tebchaws tuaj. Koj tshuam daim phiaj rau ntawm ob txojkev tshuam uas mus rau hauv lub nroog. 20Tshuam ib daim phiaj qhia vajntxwv kev mus rau hauv cov Amoos lub nroog Lanpas thiab ib daim qhia kev mus rau hauv lub nroog Yeluxalees uas muaj chaw fajxwm ruaj khov hauv tebchaws Yudas. 21Tus vajntxwv uas kav tebchaws Npanpiloos tuaj sawv ntawm ob daim phiaj ntawm kev tshuam; nws tsis paub hais tias yuav mus txojkev twg, ces nws muab tej xub hneevnti co; nws tuavxam nrog nws tej mlom thiab saib tus tsiaj uas tua ua khoom fij lub siab. 22Vajntxwv sab tes xis tuav rawv ib tus vos sau hais tias lub nroog ‘Yeluxalees’! Tus vos ntawd qhia rau vajntxwv kom cia li qw ntaus rog, tsoo tej roojvag, khawb av puab ntswg, thiab khawb kwj ncig lub nroog. 23Cov neeg hauv Yeluxalees yuav tsis ntseeg tej no, rau qhov lawv tau coglus tseg lawm. Tiamsis tej lus qhia tshwm ntawd yog qhia lawv tej kev txhaum thiab ceebtoom rau lawv paub hais tias lawv yuav raug ntes. 24Tom qab ntawd tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais rau lawv li no: Nej tej kev txhaum twb tshwm rau sawvdaws pom lawm. Txhua tus pom hais tias nej tau ua txhaum loj heev. Txhua yam uas nej ua qhia rau sawvdaws paub hais tias nej ua txhaum. Txog sijhawm rau txim rau nej lawm, kuv yuav muab nej cob rau nej cov yeebncuab.
25“Cov Yixalayees tej thawjcoj uas ua phem thiab tsis dawbhuv, hnub uas rau txim zaum kawg rau nej twb los txog lawm. 26Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam, tej lus no yog kuv hais. Cia li hle nej tej kausmom kub thiab hle pluaj ntaub uas khi nej taubhau tseg. Yuav tsis zoo li qub lawm. Yuav tsa cov neeg pluag kom muaj hwjchim! Thiab yuav txo cov thawjtswj kom poob hwjchim! 27Puastsuaj, puastsuaj! Kuv yuav ua kom lub nroog puastsuaj. Tiamsis tej xwm no yuav tsis tau muaj mus txog thaum tus uas kuv xaiv los rau txim rau lub nroog los txog. Kuv yuav muab lub nroog cob rau tus ntawd.

Rab Ntaj thiab Cov Amoos

28“Tub noobneej, koj cia li cev tus TSWV uas kav ib puas tsav yam tej lus rau cov Amoos uas txob thuam cov Yixalayees li no:
  ‘Npaj rab ntaj txhij lawm;
  luag txhuam rab ntaj ntawd ci nplas cuag xoblaim
   cia tua neeg lawm xwb.
29Tej yogtoog cuav uas nej pom thiab tej lus qhia tshwm uas nej hais yog lus dag xwb. Nej ua kev phem kev qias, hnub uas rau txim zaum kawg rau nej los txog lawm. Rab ntaj yuav los txiav nej cajdab.
30“ ‘Cia li ntsaws rab ntaj rau hauv hnab! Kuv yuav txiav txim rau nej ntawm thaj chaw uas kuv tsim nej thiab hauv lub tebchaws uas yug nej. 31Kuv yuav ua kom nej raug kuv txojkev chim uas cig li nplaim taws. Thiab kuv yuav muab nej cob rau cov neeg nruj tsiv uas muaj cuabkav ua kom nej raug kev puastsuaj. 32Nej yuav raug hluavtaws hlawv kom kub hnyiab tas. Nej cov ntshav yuav nrog rau hauv nej lub tebchaws, thiab yuav tsis muaj leej twg nco txog nej lawm.’ ” Tus TSWV hais li ntawd.