21

Đao Yahweh Kiăng Phat Kơđi

1Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, 2“Ơ ană mơnuih hơi, wir bĕ ƀô̆ mơta ih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei Yerusalaim laih anŭn pơtô pơkơdơ̆ng glaĭ hăng anih sang yang anŭn. Laĭ lui hlâo pơkơdơ̆ng glaĭ bĕ hăng anih lŏn ƀing Israel 3tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp: Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih. Kâo či suă đao Kâo mơ̆ng hruh ñu laih anŭn pơdjai hĭ ƀing gih, jing ƀing sat ƀai wơ̆t hăng ƀing tơpă hơnơ̆ng mơ̆n. 4Yuakơ Kâo či pơdjai hĭ ƀing tơpă hơnơ̆ng wơ̆t hăng ƀing sat ƀai, Kâo ƀu pioh hĭ đao Kâo amăng hruh ôh kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng rĭm čô mơ̆ng gah thu̱ng truh pơ gah dư̱r yơh. 5Tui anŭn, abih bang mơnuih či thâo kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh hơmâo suă laih đao Kâo mơ̆ng hruh ñu. Đao anŭn ƀu či pioh glaĭ amăng hruh ñu ôh.’
6“Hơnŭn yơh, pơkrao bĕ, Ơ ană mơnuih hơi! Pơkrao bĕ ƀơi anăp ƀing gơñu hăng pran jua glưh pơčah hăng rơngot hơning ruă phĭ̱. 7Laih anŭn tơdang ƀing gơñu tơña kơ ih tui anai, ‘Yua hơget ih hlak pơkrao lĕ?’ Brơi kơ ih laĭ bĕ tui anai, ‘Yuakơ tơlơi pơthâo hlak truh. Rĭm pran jua či tơdu hĭ laih anŭn rĭm tơngan či rơgah hĭ. Rĭm jua pơmĭn či tơdu hĭ laih anŭn rĭm tơŭt jing hĭ tơdu rơmơ̆n kar hăng ia yơh.’ Tơlơi anŭn hlak rai yơh! Sĭt tơlơi anŭn či truh yơh, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih.”
8Yahweh pơhiăp hăng kâo dơ̆ng tui anai, 9“Ơ ană mơnuih hơi, laĭ lui hlâo bĕ tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang pơhiăp,
  “ ‘Đao lah, đao lah,
   arăng săh tơma laih anŭn kruăh hiam laih.
  10jing tơma kơ tơlơi pơdjai hĭ,
   jing kruăh hiam kiăng kơ bơngač ƀlĭp ƀlăp kar hăng kơmlă yơh!
 “ ‘Ƀing ta ƀu či hơ̆k mơak ôh hăng gai hơnuăt pơtao ană Kâo Yudah, yuakơ ƀing ană plei Kâo ƀu pơmĭn ƀlơ̆ng ôh kơ rĭm tơlơi pơkơđiăng hăng tơlơi pơkơhma̱l kar hăng đao djik djak hĭ rĭm grŏn đao yơh.
  11“ ‘Đao anŭn arăng ruah kiăng kơ kruăh brơi hiam laih,
   kiăng kơ arăng mă hăng tơngan yơh.
  Đao anŭn arăng săh tơma laih anŭn kruăh hiam,
   jing prap pre brơi kơ tơngan pô pơdjai yơh.
  12Čŏk hia hăng pơkrao bĕ, Ơ ană mơnuih hơi,
   yuakơ đao anŭn pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ană plei Kâo yơh.
  Đao anŭn pơkơdơ̆ng glaĭ hăng abih bang ƀing khua moa ƀing Israel yơh.
   Arăng či jao hĭ ƀing gơñu kơ đao
   wơ̆t hăng ƀing ană plei Kâo mơ̆n.
   Hơnŭn yơh, tơtŭk tơda ih rơngot hơning bĕ.
13“ ‘Sĭt tơlơi lông lăng či truh yơh. Laih anŭn tơdah ƀing ană plei Kâo, jing kar hăng gai hơnuăt pơtao Yudah, hơngah ƀu kiăng kơhma̱l hĭ ôh, jing kar hăng đao djik djak hĭ grŏn anŭn, sĭt abih bang tơlơi truh sat či truh ƀơi ƀing gơñu yơh.’ Khua Yang Yahweh pơhiăp laih.
  14“Tui anŭn, Ơ ană mơnuih hơi, laĭ lui hlâo bĕ
   laih anŭn pơklă̱ bĕ dua gah tơngan ih hrŏm hơbĭt kiăng pơrơđah kơ tơlơi hil.
  Brơi bĕ đao gưm anŭn kŏh dua wơ̆t,
   wơ̆t tơdah klâo wơ̆t tŭ mơ̆n.
  Anŭn jing đao gưm kiăng kơ pơdjai hĭ,
   jing đao gưm kơ tơlơi pơdjai prŏng,
   ƀrư̆ jĕ tui ƀơi ƀing gơñu mơ̆ng rĭm bơnăh yơh.
  15Tui anŭn kiăng kơ khul pran jua khĭn rơngiă hĭ
   laih anŭn mơnuih djai hĭ či jing lu yơh,
  Kâo hơmâo pioh laih kơ đao gưm kiăng kơ pơdjai hĭ
   ƀơi abih bang amăng ja̱ng gơñu.
  Sĭt yơh, đao gưm anŭn arăng pơkra ƀlĭp ƀlăp kar hăng kơmlă,
   đao anŭn kiăng kơ arăng mă kơ tơlơi pơdjai yơh.
  16Ơ đao gưm hơi, blah bĕ pơ gah hơnuă,
   giŏng anŭn pơ gah ieo,
   pơ anih pă mơta đao gih wĕh nao yơh.
  17Kâo ăt pơklă̱ tơngan kâo hrŏm hơbĭt mơ̆n,
   tui anŭn tơlơi hil Kâo či abih hĭ yơh.
   Kâo, jing Yahweh, hơmâo pơhiăp laih.”
18Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, 19“Ơ ană mơnuih hơi, treh bĕ dua boh jơlan kơ đao gưm pơtao Babilon kiăng kơ nao, abih dua čơdơ̆ng mơ̆ng sa boh lŏn čar mơ̆n. Pơkra bĕ sa boh tơpơ̆ng gru jing jơlan nao pơ plei prŏng. 20Treh bĕ sa boh jơlan kơ đao gưm kiăng kơ rai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei Raƀah ƀing Ammôn laih anŭn jơlan pơkŏn pơkơdơ̆ng glaĭ hăng anih lŏn Yudah wơ̆t hăng plei kơđông Yerusalaim. 21Yuakơ pơtao lŏn čar Babilon či dơ̆ng glaĭ ƀơi gru kơnăl amăng jơlan, jing ƀơi dua boh jơlan pơtŭm glaĭ, kiăng kơ hơduah tơña gơnam rup trah tui anai: Ñu či ngă čram hăng khul ƀrŏm hraŏ, ñu či hơduah tơña khul rup trah ñu laih anŭn ñu či kơsem lăng hơtai hlô mơnơ̆ng jing gơnam pơyơr ñu pơyơr yơh. 22Amăng tơngan gah hơnuă ñu či hơmâo čram kơ plei Yerusalaim, jing anih ñu či pơdơ̆ng đĭ bơnư̆ pơblah, kiăng kơ pơđar brơi pơdjai hĭ, kiăng kơ ur dreo kơ tơlơi pơblah, kiăng kơ pơdơ̆ng khul bơnư̆ pơblah ƀơi khul amăng ja̱ng, laih anŭn kiăng kơ khul bơnư̆ kơ tơlơi blah hruă yơh. 23Tơlơi hơduah tơña yang rơba̱ng anŭn jing kar hăng soh kơ ƀing hlơi pô hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih kiăng pơgop hăng ñu, samơ̆ ñu či pơhơdơr kơ ƀing Yehudah anŭn kơ tơlơi soh gơñu laih anŭn mă ƀing gơñu jing hlŭn mơnă yơh.
24“Hơnŭn yơh, anai jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp, ‘Yuakơ ƀing gih hơmâo pơrơđah laih tơlơi soh gih tơdang khul tơlơi soh gih anŭn arăng pơrơđah laih wơ̆t hăng hơdôm tơlơi soh gih amăng abih bang tơlơi bruă gih ngă mơ̆n, jing yuakơ ƀing gih hơmâo ngă laih tơlơi anŭn, ƀing gih či tŭ arăng mă jing hlŭn mơnă yơh.
25“ ‘Ơ khua grĭ grañ hăng sat ƀai ƀing Israel hơi, jing hrơi gơñu hơmâo truh laih, jing mông pơkơhma̱l hơmâo truh hơnơ̆ng pơkă laih yơh, 26anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Tŏh hĭ bĕ muk ih laih anŭn mă pơđuaĭ hĭ bĕ đoăn pơtao ih. Tơlơi anŭn ƀu djơ̆ jing kar hăng tơlơi anŭn hlâo adih ôh tui anai: Pô ƀu yom pơphan arăng či pơdun đĭ laih anŭn pô yom pơphan arăng či pơtrŭn hĭ yơh. 27Răm rai yơh! Răm rai yơh! Kâo či ngă kơ plei anŭn răm rai hĭ yơh! Plei anŭn arăng ƀu či ma̱n pơdơ̆ng glaĭ dơ̆ng tah hlŏng truh kơ pô anŭn rai laih anŭn Kâo jao plei anŭn kơ ñu yơh yuakơ plei anŭn djơ̆ lăp lŏm kơ ñu.’
28“Bơ kơ ih, Ơ ană mơnuih ăh, laĭ lui hlâo bĕ tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp kơ tơlơi ƀing Ammôn wơ̆t hăng tơlơi ƀing gơñu djik djak:
  “ ‘Đao gưm, đao gưm,
   arăng suă laih kiăng kơ pơdjai,
  arăng kruăh hiam laih kiăng kơ pơrai
   laih anŭn kiăng kơ ƀlĭp ƀlăp kar hăng kơmlă yơh!
  29Wơ̆t tơdah khul tơlơi pơƀuh soh laĭ brơi kơ tơlơi ih, Ammôn,
   laih anŭn khul tơlơi laĭ lui hlâo ƀlŏr pơhiăp kơ tơlơi ih,
  đao anŭn arăng pioh laih ƀơi tơkuai
   ƀing sat ƀai jing ƀing khŏm tŭ tơlơi pơdjai,
  jing ƀing hrơi răm rai gơñu hơmâo truh laih,
   jing ƀing mông pơkơhma̱l gơñu hơmâo truh hơnơ̆ng arăng pơkă laih.
  30Pioh glaĭ bĕ đao anŭn amăng hrum ñu.
   Amăng anih ih tŭ arăng hrih pơjing rai laih,
  jing amăng anih lŏn arăng tơkeng rai kơ ih yơh,
   Kâo či phat kơđi ih.
  31Kâo či tuh tơbiă tơlơi hil Kâo ƀơi ih
   laih anŭn bluh tơbiă tơlơi hil pơiă Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih yơh.
  Kâo či jao hĭ ih kơ ƀing mơnuih kheñ đet,
   jing ƀing rơgơi amăng tơlơi pơrai hĭ.
  32Ih či jing hĭ kar hăng djŭh kơ apui ƀơ̆ng,
   arăng či tuh hĭ drah ih amăng anih lŏn ih,
   laih anŭn arăng ƀu či hơdơr kơ ih dơ̆ng tah.
   Yuakơ Kâo, jing Yahweh, hơmâo pơhiăp laih.’ ”