22

Yeluxalee lub txem

1Yawmsaub has lug tuaj rua kuv dua tas, 2“Tuabneeg tug tub, koj yuav txav txem lov? Koj yuav txav txem rua lub nroog kws ua kuas lug ntshaav ntawd lov? Ua le nuav koj ca le pav txhua yaam kev qas vuab tsuab kws nwg ua rua nwg noog. 3Koj ca le has tas, ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Nuav yog lub nroog kws ua kuas lug ntshaav rua huv plawv nwg hab ua tej txoov daab qas puag tsuas nwg. Lub swjhawm kws teem rua nwg lug txug lawm. 4Koj muaj txem vem qhov kws koj ua rua muaj ntshaav ndwg lug, hab ua tej txoov daab qas puag tsuas koj. Koj txhad coj nub kws teem rua koj lug ze lawm, hab xyoo kws teem rua koj lug txug lawm. Vem le nuav kuv txhad ua rua koj raug ib tsoom tebchaws saib tsw taug hab raug tej tebchaws thuaj luag. 5Cov nyob ze nyob deb koj los thuaj luag koj, koj yog lub nroog kws poob koob hab muaj kev kub nthxuv puv nkaus.
6“ ‘Saib maj, Yixayee cov thawj kws nyob huv koj, txhua tug kuj fuas moog ua kuas lug ntshaav lawv le nwg muaj peevxwm ua tau. 7Tej nam tej txwv raug saib tsw taug rua huv koj, lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob kuj raug quab yuam huv plawv koj, tej mivnyuas ntsuag tsw muaj txwv hab tej puj ntsuag kuj raug tswm txom huv koj. 8Koj saib tsw taug kuv tej hov txhua chaw kws dawb huv, hab ua qas puag tsuas kuv nub Xanpatau. 9Muaj tuabneeg nyob huv koj kws ab ham luas ua kuas lug ntshaav, hab muaj cov kws noj mov teev daab sau tej roob, hab ua dev ua npua qas rua huv koj. 10Huv koj muaj cov kws deev nwg txwv le quaspuj, huv koj muaj cov kws yuam deev tej quaspuj kws cev tsw huv tseed ua quaspuj. 11Ib tug ua dev rua nwg tug kwvtij quaspuj, ib tug ua dev yuam nwg tug nyaab qas puag tsuas. Huv koj muaj dua ib tug ua dev rua nwg tug muam kws yog nwg txwv tug ntxhais. 12Huv koj muaj cov kws yuav nyaj xab ua kuas lug ntshaav. Koj yuav paaj nyag noj tshaaj thawj, koj quab yuam txhaav kwvtij zej zog le nyaj txag. Koj nov qaab kuv lawm. Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag.
13“ ‘Saib maj, vem le nuav kuv yuav npuaj teg rua qhov kws koj ua phem tau tshaaj thawj hab qhov kws ua kuas lug ntshaav rua huv koj. 14Nub kws kuv rau txem rua koj, koj lub sab yuav tuab thev tau lov hab koj txhais teg tseed yuav muaj zug lov? Kuv kws yog Yawmsaub tau has le nuav lawm mas kuv yuav ua. 15Kuv yuav ua kuas koj tswv rw quas sua moog rua huv ib tsoom tebchaws hab lawv koj moog nyob rua huv luas tej tebchaws, hab kuv yuav rhuav tshem koj tej kev qas tsw huv tawm huv koj moog. 16Ib tsoom tebchaws yuav pum koj qas puag tsuas yeej yog tim koj, mas koj yuav paub tas kuv yog Yawmsaub.’ ”
17Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, 18“Tuabneeg tug tub, cov Yixayee ntxeev ua quav tooj quav hlau rua kuv lawm. Puab suavdawg yog tej quav tooj lab tooj dawb quav hlau quav txhuas huv lub yeej vub, puab yog cov quav nyaj lawm xwb. 19Vem le nuav, Vaajtswv Yawmsaub txhad has tas, ‘Vem mej yog quav tooj quav hlau xwb, mas kuv yuav sau zog mej rua huv Yeluxalee. 20Luas sau nyaj hab tooj lab hab hlau hab txhuas hab tooj dawb rua huv lub yeej vub muab hlawv kuas yaaj le caag, kuv yuav sau zog mej ua npau tawg chim quas nyov lug ua ke hlawv kuas yaaj ib yaam le ntawd. 21Kuv yuav sau zog mej lug ua ke, hab yuav muab tej nplaim tawg kws yog kuv txujkev npau tawg hlawv mej hab mej yuav yaaj taag rua huv plawv. 22Nyaj yaaj taag rua huv lub yeej vub le caag, mej yuav yaaj taag rua huv lub nroog ib yaam le ntawd. Mas mej yuav paub tas kuv kws yog Yawmsaub nchuav txujkev npau tawg lug raug mej.’ ”
23Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, 24“Tuabneeg tug tub, ca le has rua lub tebchaws tas, ‘Koj yog lub tebchaws kws tsw tau muab ntxuav kuas huv hab tsw muaj naag lug rua nub kws kuv chim.’ 25Cov thawj kaav huv lub tebchaws kuj zoo le tej tsuv ntxhuav kws nyooj quas lawg dua nqaj noj. Puab noj tuabneeg, puab txeeb tej nyaj txag hab tej hov txhua chaw tswm txaj coj moog, puab ua rua muaj puj ntsuag coob huv lub tebchaws. 26Cov pov thawj huv lub tebchaws rhuav tshem kuv txuj kevcai hab ua qas puag tsuas tej kws dawb huv rua kuv. Puab tsw cais tej kws dawb huv hab tej kws qas, hab puab tsw qha has tas yaam twg huv hab yaam twg qas. Puab tsw coj kuv nub Xanpatau, puab txhad qas puag tsuas kuv lawm. 27Cov num tswv huv lub tebchaws zoo le tej maa kws dua nqaj noj ua ntshaav lug, txuv luas txujsa txhad tau ntau ntawm qhov kws ua tsw ncaaj. 28Cov xwbfwb cev Vaajtswv lug huv lub tebchaws muab moov swb dawb pleev npug puab tej kev txhum. Puab pum yug quas toog cuav hab has tej lug tsw tseeb rua tom hauv ntej has tas, ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav,’ tassws Yawmsaub yeej tsw tau has hlo le. 29Tej pejxeem huv lub tebchaws kuj quab yuam txhaav luas nyaj txag hab lws luas, puab tsuj yuam tej pluag hab tej txom nyem, hab tsuj yuam lwm haiv tuabneeg kws nrug puab nyob has tsw taug puab lawm. 30Hab kuv nrhav ib tug huv puab cov kws yuav tswm dua ntsaa loog, hab yuav sawv nreg nreeg ntawm tej chaw kws pob, tuav lub tebchaws rua ntawm kuv lub xubndag, sub kuv txhad tsw muab ua kuas puam tsuaj, tassws kuv nrhav tsw muaj ib tug hlo le. 31Vem le nuav kuv txhad nchuav kuv txujkev chim lug raug puab, kuv muab nplaim tawg kws yog kuv txujkev npau tawg hlawv puab kub nyab taag, kuv ua pauj rua sau puab taubhau lawv le puab tau ua lawm. Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag.”