22

Yeluxalees Tej Kev Txhaum

1Tus TSWV hais rau kuv hais tias, 2“Tub noobneej, koj npaj txiav txim rau lub nroog Yeluxalees uas tua neeg lawm los? Koj cia li qhia kom nws paub tej kev phem kev qias uas nws tau ua lawm. 3Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam, koj cia li qhia kuv tej lus rau lub nroog hais tias, ‘Vim koj tau tua koj cov neeg ntau tus thiab pe mlom ua rau koj tsis huv, koj lub sijhawm kawg twb los txog lawm. 4Qhov uas koj tua neeg ua rau koj muaj txim thiab qhov uas kom pe mlom ua rau koj tsis huv. Koj hnub kawg los txog, thiab koj lub sijhawm twb tas lawm! Kuv thiaj cia lwm haivneeg txob thuam thiab saib tsis tau koj. 5Tej tebchaws nyob deb thiab nyob ze los saib tsis taus koj, rau qhov koj tsis ua raws li kuv tej kevcai. 6Yixalayees cov thawjcoj tso siab rau lawv lub zog thiab lawv tua neeg. 7Cov neeg uas nyob hauv koj, tsis muaj ib tug hwm niam hwm txiv li. Koj dag ntxias cov neeg txawv tebchaws, txhav cov pojntsuam thiab tej menyuam ntsuag tug. 8Koj tsis hwm kuv tej chaw dawbhuv thiab saib hnub Xanpataus tsis tseemceeb. 9Koj cov neeg muaj qee leej dag kom luag muab lwm tus tua povtseg. Qee leej noj tej khoom uas fij rau mlom, thiab qee leej ua kev nkauj kev nraug. 10Qee leej nrog nws txiv tus niam tshiab pw. Qee leej yuam tej pojniam thaum uas tseem coj khaubncaws. 11Qee leej ua kev nkauj kev nraug, thiab qee leej deev nws tus nyab lossis nws tus muam uas tsis koom niam. 12Koj cov neeg qee leej cia luag ntiav nws mus tua neeg. Qee leej qiv nyiaj thiab tsub pajlaum ntau rau nws cov kwvtij Yixalayees them; nws npluanuj vim txeeb luag tug. Lawv cov ntawd tsis nco txog kuv lawm.” Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd.
13“ ‘Kuv yuav tsa kuv txhais tes ntaus koj cov neeg uas ua tubsab thiab tua neeg. 14Tom qab uas kuv rau txim rau koj lawm, koj xav hais tias leejtwg tseem muaj zog thiab tsa taus npab? Kuv yog tus TSWV uas hais tej lus no, kuv yuav ua raws li kuv hais. 15Kuv yuav ntiab nej khiav mus nyob rau ntau lub tebchaws thiab nyob xyaw lwm haivneeg, thiab yuav ua kom nej tej kev phem kev qias ploj mus. 16Thiab luag lwm haivneeg yuav tsis hwm nej, nej thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV.’ ”

Vajtswv Lub Cubtawg

17Tus TSWV hais rau kuv hais tias, 18“Tub noobneej, cov Yixalayees tsis muaj nqis rau kuv lawm. Lawv zoo ib yam li tej quav tooj liab, tooj dawb, hlau, txhuas thiab nyiaj uas luag cais tawm hauv yeejvub los lawm xwb. 19Yog li ntawd, kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias lawv muaj nqis li tej ntawd lawm xwb. Kuv yuav coj lawv ua ke los rau hauv lub nroog Yeluxalees 20ib yam li tus neeg uas muab nyiaj, tooj liab, hlau, txhuas thiab tooj dawb los tso rau hauv lub yeejvub. Kuv txojkev chim yuav kub kom lawv yaj tas ib yam li hluavtaws kub tej ntawd. 21Kuv yuav sau lawv los nyob rau hauv lub nroog Yeluxalees; kuv txojkev chim yuav ua cubtawg hlawv kom lawv yaj tas. 22Lawv yuav raug tus TSWV txojkev chim uas loj kawg nkaus; lawv yuav yaj tas rau hauv lub nroog Yeluxalees ib yam li tej nyiaj uas yaj rau hauv lub yeejvub.”

Yixalayees Cov Thawjcoj Tej Kev Txhaum

23Tus TSWV rov hais rau kuv hais tias, 24“Tub noobneej, koj hais rau cov Yixalayees hais tias lawv lub tebchaws tsis huv lawm. Kuv yuav rau txim rau lawv los ntawm kuv txojkev chim. 25Cov thawjcoj ntawd zoo ib yam li cov tsov ntxhuav uas nyooj laws rau tej tsiaj uas lawv tom tau. Lawv tua neeg, huab luag tej nyiaj thiab tej khoom uas muaj nqis, thiab lawv tua neeg ua rau muaj pojntsuam coob heev. 26Cov povthawj rhuav kuv txoj kevcai thiab ua rau kuv tej khoom dawbhuv tsis huv lawm. Lawv tsis cais hais tias yam twg dawbhuv thiab yam twg tsis dawbhuv. Lawv tsis qhia qhov txawv ntawm yam uas huv thiab yam uas tsis huv rau sawvdaws paub, thiab lawv saib hnub Xanpataus tsis tseemceeb. Qhov tseemceeb yog cov Yixalayees tsis hwm kuv. 27Cov nomtswv zoo ib yam li tej hma uas muab tej tsiaj uas lawv tom tau dua ib thooj rau ib qho. Lawv tua neeg ua kom lawv muaj txiag npluanuj. 28Cov cev Vajtswv lus muab kev txhaum npog tseg ib yam li neeg muab hmoovsib dawb pleev phab ntsa. Lawv pom tej yogtoog cuav thiab piav tej lus qhia tshwm tsis tseeb. Lawv khav hais tias yog lawv hais tus TSWV uas kav ib puas tsav yam tej lus, tiamsis kuv uas yog tus TSWV tsis tau hais rau lawv li. 29Cov neeg npluanuj huab thiab nyiag luag li. Lawv quabyuam cov neeg pluag thiab txhav cov neeg txawv tebchaws tug. 30Kuv nrhiav lawv cov ntawd ib tug uas txawj kho phab ntsa thiab sawv nres nroos ntawm sab phab ntsa uas puas lawm, tiv thaiv lub tebchaws kom kuv txojkev chim tsis txhob rhuav lub tebchaws, tiamsis kuv nrhiav tsis tau ib tug li. 31Yog li ntawd, kuv thiaj cia kuv txojkev chim los raug lawv kom lawv puastsuaj tas ib yam li hluavtaws hlawv, vim lawv tau ua kev phem kev qias.” Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd.