22

Klei Soh Ƀuôn Yêrusalem

1Yêhôwa lŏ blŭ kơ kâo, lač, 2“Bi ih, Ơ anak mnuih, ih srăng phat kđi, ih srăng phat kđi mơ̆ kơ ƀuôn tuh êrah? Snăn hưn bĕ kơ ñu jih jang klei jhat kâo bi êmut kheh ñu ngă leh. 3Brei ih lač: ‘Snei Yêhôwa Aê Diê lač: Ơ ƀuôn! ih tuh êrah ti krah ih, bi truh hruê phat kđi kơ ih pô leh anăn ih ngă rŭp yang bi msoh kơ ñu pô. 4Ih jing soh leh hŏng klei ih tuh êrah, leh anăn bi čhŏ ih pô hŏng rup yang ih ngă leh; leh anăn bi truh leh hruê arăng phat kđi ih, knhal tuč ênuk bi kčah kơ ih truh leh. Kyuanăn kâo brei ih jing mnơ̆ng bi hêñ kơ phung găp djuê mnuih, leh anăn mnơ̆ng jih jang čar djă djik djak. 5Phung dôk giăm leh anăn phung dôk kbưi mơ̆ng ih srăng mưč kơ ih, Ơ ƀuôn mâo hing ang jhat, bŏ hŏng klei hao hao.
6Nĕ anei, phung khua Israel hlăm ih, grăp čô tui si ñu dưi, kăp tuh êrah. 7 Arăng bi êmut kơ ama leh anăn kơ amĭ ti krah ih; arăng ktư̆ juă pô jưh bhiâo ti krah ih; arăng bi msoh kơ phung anak êrĭt leh anăn kơ mniê djiê ung ti krah ih. 8 Ih bi êmut leh kơ mnơ̆ng doh jăk kâo, leh anăn bi čhŏ leh hruê sabat kâo. 9Mâo phung mnuih hlăm ih mčeh luar čiăng tuh êrah, leh anăn mâo phung hlăm ih ƀơ̆ng huă ti dlông čư̆; phung êkei ngă klei knhông ti krah ih. 10 Hlăm ih phung êkei pŏk bi êdah klei lưng mlŭn phung ama diñu; hlăm ih diñu bi čhŏ phung mniê amâo jing doh êjai digơ̆ jhat mơiêng. 11Sa čô ngă klei jhat kâo bi êmut kheh hŏng mô̆ riêng gah ñu; sa čô mkăn ngă klei knhông bi čhŏ mtâo mniê ñu; sa čô mkăn hlăm ih bi čhŏ adei mniê ñu, anak mniê ama ñu. 12 Hlăm ih phung êkei mă ngăn sun čiăng tuh êrah; ih ƀơ̆ng mnga leh anăn ƀơ̆ng đĭ mơ̆ng phung riêng gah ih hŏng klei arưp aram; leh anăn ih wơr bĭt leh kâo,’ Yêhôwa Aê Diê lač.
13‘Snăn nĕ anei, kâo pah kngan kyua klei soh ih ƀơ̆ng đĭ, leh anăn kyua êrah tuh leh ti krah ih. 14Dưi mơ̆ klei jhŏng ih ăt dôk, amâodah dưi mơ̆ kngan ih ăt jing ktang hlăm ênuk kâo srăng ngă kơ ih? Kâo gơ̆ Yêhôwa blŭ leh, leh anăn kâo srăng ngă klei anăn. 15Kâo srăng bi bra ih ti krah phung găp djuê mnuih, leh anăn suôt ih tar ƀar čar mkăn, leh anăn kâo srăng bi luč klei čhŏ mrŏ mơ̆ng ih. 16Tơdah arăng bi čhŏ kâo ti anăp ală phung găp djuê mnuih, ih srăng thâo kơ kâo jing Yêhôwa.’ ”
17Yêhôwa blŭ kơ kâo: 18“Ơ anak mnuih, sang Israel jing leh mnơ̆ng čhŏ kơ kâo; jih jang diñu jing prăk, kông, thao, msei, leh anăn kmrak hlăm kpur pui jing leh mnơ̆ng čhŏ. 19Snăn Yêhôwa Aê Diê lač snei: ‘Kyuadah jih jang diih jing leh mnơ̆ng čhŏ, kyuanăn nĕ anei, kâo srăng bi kƀĭn diih ti krah ƀuôn Yêrusalem. 20Msĕ si arăng bi kƀĭn prăk, kông, msei, kmrak, leh anăn thao hlăm kpur pui čiăng ayŭ pui bi lik mnơ̆ng anăn, msĕ snăn kâo srăng bi kƀĭn diih êjai kâo ngêñ leh anăn ăl, leh anăn kâo srăng dưm diih hlăm kpur pui leh anăn bi lik diih. 21Kâo srăng bi kƀĭn diih leh anăn ayŭ pui klei kâo ngêñ kơ diih, leh anăn diih srăng lik ti krah pui anăn. 22Msĕ si prăk lik hlăm kpur pui, msĕ snăn mơh diih srăng lik ti krah klei kâo ngêñ; leh anăn diih srăng thâo kâo gơ̆ Yêhôwa tuh leh klei kâo ngêñ kơ diih.’ ”
23Yêhôwa blŭ kơ kâo: 24“Ơ anak mnuih, lač bĕ kơ lăn čar, ‘Ih jing sa boh čar amâo doh ôh, kăn mâo êa hjan rei hlăm hruê kâo ăl.’ 25Phung khua ñu ti krah ñu jing msĕ si sa drei êmông gu dôk grêñ êjai hiêk mnơ̆ng ñu mă; diñu ƀơ̆ng leh mngăt mnuih; diñu mă leh ngăn drăp leh anăn mnơ̆ng yuôm; diñu mjing leh lu mniê djiê ung ti krah ñu. 26 Phung khua ngă yang ñu gao leh klei bhiăn kâo leh anăn bi čhŏ leh mnơ̆ng doh jăk kâo; diñu amâo yap mdê ôh mnơ̆ng doh jăk hŏng mnơ̆ng yang đar, kăn diñu tuôm mtô rei klei mdê mnơ̆ng doh hŏng mnơ̆ng amâo doh ôh, leh anăn diñu amâo uêñ ôh kơ hruê sabat kâo, snăn diñu bi čhŏ kâo leh ti krah diñu. 27Phung khua ti krah ñu jing msĕ si asâo tan hiêk ƀơ̆ng mnơ̆ng ñu kĕ, tuh êrah, bi luč mngăt čiăng plah mă mnơ̆ng. 28Phung khua pô hưn êlâo ñu mia diñu leh hŏng čŭr kô̆, mâo klei bi ƀuh luar leh anăn ngă klei mdian luar kơ diñu êjai lač, ‘Snei klei Yêhôwa Aê Diê lač,’ tơdah Yêhôwa amâo tuôm blŭ ôh. 29Phung ƀuôn sang hlăm čar ngă leh klei arưp aram leh anăn klei tlĕ dŏ arăng; diñu ktư̆ juă phung ƀun ƀin leh anăn phung kƀah mnơ̆ng, leh anăn arưp aram kơ pô jưh bhiâo amâo brei klei kđi djŏ ôh. 30Kâo duah sa čô mnuih ti krah diñu, pô srăng mdơ̆ng mnư̆ leh anăn dôk dơ̆ng ti ƀăng hluh ti anăp kâo kyua čar anei, čiăng kơ kâo amâo bi rai čar ôh; ƀiădah kâo amâo ƀuh sa čô ôh. 31Kyuanăn kâo tuh leh klei kâo ngêñ ti dlông diñu; kâo čuh diñu leh hŏng pui klei kâo ngêñ; kâo bi lĕ leh klei diñu ngă ti boh kŏ diñu pô, Yêhôwa Aê Diê lač.”