23

Bar Náq Sễm Ỡi Ca Táq Lôih

1Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: 2“Con cũai ơi! Dỡi mbŏ́q bữn bar náq sễm ỡi. 3Bo alới noâng cỡt cumũr ỡt tâng cruang Ê-yip-tô, noau sarnoah alới toau alới cỡt mansễm chếq tỗ. 4Ỡi la ramứh Ô-hô-la, sacâm tễ cruang Sa-mari; cớp a‑ễm la ramứh Ô-hô-laba, sacâm tễ vil Yaru-salem. Cứq racoâiq cớp bar náq mansễm ki, cớp alới canỡt máh con yỗn cứq. 5Tam Ô-hô-la cỡt lacuoi cứq, ma noâng án chếq tỗ, chi-chuaq níc máh samiang tễ cruang Asi-ria. 6Máh samiang tahan ca sớp tampâc santứm ễng, máh cũai arieih, cớp máh cũai sốt tahan. Dũ náq cũai sốt tahan ki bữn thán riang nêuq o, cớp alới dững aséh hỡ. 7Niang Ô-hô-la bếq cớp dũ náq cũai sốt tahan Asi-ria. Cớp cỡt lôih ntâng lứq, cỗ án cucốh sang máh rup yiang Asi-ria. 8Ô-hô-la noâng ễ chếq tỗ, ariang án dốq táq tâng cruang Ê-yip-tô, bân ntốq noau sarnoah tỗ án. Noap tễ tangái án cỡt cumũr, samiang dốq bếq níc cớp án, ariang án la mansễm chếq tỗ. 9Yuaq ngkíq, cứq chiau niang ki yỗn máh samiang ễ bữn án, la cũai Asi-ria ca niang yoc ễ bữn lứq. 10Alới satár tampâc án tâc, cỗp máh con samiang con mansễm án, cớp ĩt dau cachĩt án. Máh cũai mansễm parngơp ayê án cỗ án roap tôt.
11“Tam Ô-hô-laba a‑ễm án hữm máh ranáq nâi, ma án noâng táq yúh níc cớp chếq tỗ clữi tễ ỡi án ễn. 12Án tỡ bữn mpha ntrớu tễ ỡi án; proâiq tháng án ễ bữn máh cũai arieih tỗp Asi-ria, cớp máh cũai taniap tahan thán riang o cớp tâc tampâc nêuq, cớp alới dững aséh hỡ. 13Cứq hữm niang ki táq ranáq tanghang lứq, machớng tháng cớp ỡi án tê.
14“Ma Ô-hô-laba táq ranáq tanghang acữn tữm ễn. Án hữm mul máh cũai sốt cruang Ba-bulôn ca noau khoiq khũar pachĩr tâng ratâng cớp atia santứm cusâu; 15alới bữn aroâiq chŏ́q tâng ngkĩng, cớp bữn khán liaq-parliaq alới tapưng tâng plỡ. Roâp alới ĩn tháng máh cũai Ba-bulôn ca sốt máh tahan dững sễ aséh rachíl. 16Toâq niang Ô-hô-laba hữm alới, án sâng yoc ễ bữn alới, cớp niang ớn cũai dững santoiq pau pỡq ramóh alới pỡ cruang Ba-bulôn. 17Chơ tỗp Ba-bulôn toâq bếq cớp án. Alới táq níc ranáq ki, toau táq yỗn mansễm ki cỡt lôih ntâng lứq; chơ toâq parsốt án tỡ ễq noâng alới. 18Niang ki ỡt mu rariat tâng máh ntốq cũai clứng ỡt; án táq yỗn dũ náq cũai dáng án la mansễm chếq tỗ. Ngkíq yuaq cứq chứng clĩ chíq tễ án, machớng cứq khoiq táq chóq ỡi án tê. 19Ma Ô-hô-laba chếq tỗ hỡn tễ nhũang ễn; án táq ariang bo án noâng póng cớp chếq tỗ tâng cruang Ê-yip-tô. 20Án yoc lứq bếq cớp samiang ca lĩeu-palĩeu ễ bữn mansễm, la samiang ca samoât aséh dễn cớp aséh tôl cucuang ễ bữn aséh cán.”
21“Ngkíq, niang Ô-hô-laba ơi! Mới yoc lứq táq ranáq tanghang ĩn bo mới noâng cumũr tâng cruang Ê-yip-tô, bân ntốq máh cũai samiang langơp mới, cớp mới tỡ bữn cỡt mansễm plot noâng.

Yiang Sursĩ Rablớh Ô-hô-laba

22“Ma sanua Ô-hô-laba ơi! Nâi la máh santoiq cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai chóq mới neq: Mới sâng tỡ ễq noâng máh cũai ca bếq cớp mới, ma cứq ễ táq yỗn alới nhôp mới, cớp cứq ễ dững alới toâq lavíng mpễr mới. 23Cứq ễ dững nheq tữh cũai Ba-bulôn cớp cũai Caldê toâq, cớp máh samiang tễ vil Pê-côt, vil Sũa, vil Cũa, cớp nheq tữh samiang tễ cruang Asi-ria hỡ. Cứq ễ parỗm nheq tữh samiang póng bữn thán riang o, máh cũai taniap tahan, máh cũai sốt canŏ́h, cớp máh sốt tỗp tahan ca dững aséh. 24Alới mut chíl mới tễ angia pỡng, bữn dếh sễ aséh rachíl, sễ kĩen, cớp tahan clứng lứq. Alới mut chíl mới cu angia; alới bữn khễl toâr, khễl cớt, cớp muoc tac; cứq ễ chiau mới yỗn alới rasữq. Alới ễ rasữq mới puai phễp rit alới. 25Cỗ cứq sâng cutâu mứt chóq mới, ngkíq cứq ễ yỗn alới táq chóq mới puai alới sâng cutâu mứt. Alới ễ cứt táh chíq múh cớp cutũr mới, cớp ễ cachĩt máh con mới. Lứq alới ễ cỗp máh con samiang con mansễm mới cớp bốh na mumoong. 26Alới ễ satár nheq tampâc tễ tỗ mới, cớp ĩt máh crơng crớu mới ca moat lứq. 27Ngkíq, cứq ễ táq yỗn mới táh ranáq tanghang cớp ranáq chếq tỗ, la ranáq mới táq tâng cruang Ê-yip-tô. Chơ mới tỡ bữn ễ hữm noâng máh rup yiang canŏ́h, cớp tỡ ễq chanchớm noâng máh ranáq mới táq tâng cruang Ê-yip-tô.”
28Nâi la máh santoiq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq: “Cứq ễ chiau mới yỗn máh cũai mới kêt, cớp alới mới parnguai nheq tỡ ễq hữm noâng mới. 29Cỗ alới kêt mới, ngkíq alới ĩt dũ ramứh mới bữn, cớp táq yỗn mới ỡt mu rariat cỡt samoât mansễm chếq tỗ, yuaq mới yoc lứq ễ bữn máh samiang cớp mới chếq tỗ níc. 30Ranáq ki táq yỗn mới ramóh túh coat nâi. Mới khoiq cỡt mansễm chếq tỗ yỗn máh cruang cũai, cớp khoiq cỡt sâuq lứq na cucốh sang rup yiang alới. 31Mới khoiq táq machớng ỡi mới. Yuaq ngkíq, cứq yỗn mới nguaiq tễ cachoc án tê, cớp ramóh ŏ́c bap machớng án tê.”
32Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq: “Mới lứq bữn nguaiq tễ muoi cachoc cớp ỡi mới; cachoc ki toâr cớp yarũ. Dũ náq cũai ễ mumat cớp ayê mới, yuaq dỡq tâng cachoc ki poân moang ŏ́c túh coat. 33Cachoc ki táq yỗn mới cỡt ngua cớp bũl plêc; moang ranáq ngcŏh cớp ŏ́c cuchĩt pứt ỡt tâng cachoc ki; cachoc ki la cachoc noau yỗn tỗp Sa-mari, ỡi mới. 34Mới cóq nguaiq tễ cachoc ki yỗn nheq, tỡ yỗn khlâiq muoi sartéc noâng; moâm ki mới atáih cachoc ki cớp ĩt sarlễng cachoc ki reh tóh mới bữm. Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai máh santoiq nâi.
35“Ngkíq, cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq: Cỗ tian mới khlĩr cớp chứng clĩ tễ cứq, ngkíq mới chĩuq túh coat la cỗ mới ễ bữn níc máh samiang cớp mới cỡt mansễm chếq tỗ.”

Yiang Sursĩ Rablớh Alới Bar Náq Sễm Ỡi

36Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: “Con cũai ơi! Mới pruam ma tỡ bữn, tễ ranáq manrap Ô-hô-la cớp Ô-hô-laba? Cóq mới tếq alới, cỗ tian máh ranáq sâuq la‑ỡq alới khoiq táq. 37Alới cooc noau, alới cachĩt cũai, alới sang máh rup yiang canŏ́h, cớp alới cachĩt máh con ca cứq khoiq bữn cớp alới. Alới chiau sang máh con samiang mansễm cứq yỗn máh rup yiang. 38Ma hỡn tễ ki ễn, alới táq yỗn Dống Sang Toâr cứq cỡt nhơp puai rit, cớp alới phaq máh rit Tangái Rlu cứq khoiq anoat dŏq. 39Tâng clống muoi tangái alới cachĩt máh con samiang con mansễm cứq, chiau sang yỗn máh rup yiang, chơ alới mut tâng Dống Sang Toâr cứq, cớp táq yỗn dống sang ki cỡt nhơp lứq puai rit.
40“Sa‑ữi trỗ alới ớn máh cũai pỡq mơi máh cũai samiang tễ ntốq yơng lứq, chơ máh cũai ki lứq toâq. Bo ki, bar náq sễm ỡi ki mpơi dỡq, atia dỡq hang tâng acốh moat yỗn nêuq, cớp chóq máh crơng pasang hỡ. 41Alới tacu tâng cachơng sanún cớp tamoi; ma tâng cachơng choâng moat alới bữn moang crơng sana ễm, dếh crơng phuom cớp dỡq nsễng o‑li‑vê cứq khoiq yỗn alới. 42Samữong máh tamoi alới uot-uot casang; tỗp samiang nâi toâq tễ ntốq aiq. Samiang ki chóq cŏ́ng tâng ngcŏ́ng mansễm ki, cớp apưng vuam tâng plỡ alới. 43Ma cứq cunia yỗn samiang ki ĩt mansễm dốq cooc noau cớp chếq tỗ. 44Alới toâq bếq níc cớp mansễm nâi; alới toâq ramóh Ô-hô-la cớp Ô-hô-laba, la mansễm dốq táq ranáq tanghang. 45Máh cũai tanoang o tếq alới yuaq alới cooc noau cớp cachĩt cũai; cớp noau manrap alới cỗ tian alới cooc noau, cớp alới khoiq táq tahóc aham cũai canŏ́h.”
46Nâi la máh santoiq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq: “Dững cũai tachoât toâq yỗn clứng dŏq táq yỗn mansễm ki ngcŏh; cớp yỗn cũai clứng ki pũr nheq crơng alới. 47Yỗn máh cũai clứng ki tám tamáu chóq alới, cớp tráh alới toâq dau; cachĩt nheq máh con alới, cớp chŏ́ng táh dống alới. 48Cứq ễ táq yỗn máh ranáq tanghang nâi cỡt pứt tễ tâm cutễq nâi, cớp dŏq cỡt tếc catoaih yỗn dũ náq mansễm chỗi cooc noau, samoât mansễm ki khoiq táq. 49Ma anhia bar náq sễm ỡi! Cứq ễ yỗn anhia roap tôt la cỗ tian tễ ranáq tanghang cớp ranáq lôih anhia táq bo anhia cucốh sang máh rup yiang. Chơ anhia dáng samoât lứq, cứq toâp la Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai.”