24

Klei Bi Hriêng kơ Gŏ Dôk Ktơ̆ng

1Hlăm thŭn tal dua păn, mlan pluh, hruê pluh hlăm mlan anăn, Yêhôwa blŭ kơ kâo: 2 “Ơ anak mnuih, čih bĕ mrô yap hruê anei, hruê anei yơh. Mtao Ƀaƀilôn dơ̆ng wang ngă leh kơ ƀuôn Yêrusalem hruê anei. 3Blŭ sa klei bi hriêng kơ phung sang khăng bi kdơ̆ng, leh anăn lač bĕ kơ diñu: ‘Snei Yêhôwa Aê Diê lač:
  Drŏng bĕ gŏ, drŏng bĕ,
   tuh êa hlăm gŏ msĕ mơh;
  4dưm hlăm gŏ anăn lu kdrêč kđeh čĭm,
   jih jang kdrêč jăk, kơiêng leh anăn mra;
   bi bŏ gŏ hŏng klang jăk hĭn.
  5Mă ruah bĕ sa drei biăp jăk hĭn,
   dưm djuh ti gŭ gŏ anăn,
  tŭk čĭm anăn,
   tŭk wăt klang hlăm anăn mơh.
6Kyuanăn snei Yêhôwa Aê Diê lač:
   Knap mñai yơh kơ ƀuôn tuh êrah,
  kơ gŏ bring jiă leh ti lam,
   leh anăn bring anăn amâo thâo doh ôh!
  Mă mơ̆ng anăn sa kdrêč sa kdrêč,
   đăm ngă klei mđăo ôh.
  7Kyuadah êrah ñu tuh leh ăt dôk ti krah ñu;
   ñu tuh êrah anăn ti dlông boh tâo kla,
  ñu amâo tuh ôh êrah anăn ti lăn
   čiăng dơr hĕ gơ̆.
  8Čiăng mčhur klei kâo ngêñ, čiăng brei kâo rŭ ênua,
   kâo dưm leh ti dlông boh tâo kla
  êrah ñu tuh leh,
   čiăng kơ arăng amâo dưi guôm ôh êrah anăn.
9Kyuanăn snei Yêhôwa Aê Diê lač:

   Knap mñai yơh kơ ƀuôn tuh êrah!
   Kâo msĕ mơh srăng dưm djuh lu.
  10Kăm lu djuh,
   kuč pui,
  tŭk bi jăk kđeh čĭm
   leh anăn tuh hra, amrêč
   leh anăn lui pui ƀơ̆ng klang.
  11Leh anăn lŏ dưm gŏ êhŏng ti dlông hdăng,
   čiăng kơ gŏ anăn jing hlơr leh anăn kông dưi ngur,
  tơl mnơ̆ng čhŏ mrŏ ñu lik hĕ,
   leh anăn bring kbiă đuĕ jih.
  12Hơăi mang yơh kâo bi êmăn leh kâo pô;
   bring kpal anei amâo kbiă ôh hŏng pui.
13Bring anăn jing klei knhông čhŏ mrŏ ih. Kyuadah kâo čiăng bi doh ih leh, ƀiădah ih amâo čiăng doh mơ̆ng klei čhŏ mrŏ ih ôh, ih amâo srăng lŏ jing doh ôh hơăi tơl kâo bi hrăp leh klei kâo ngêñ hlơr kơ ih. 14Kâo gơ̆ Yêhôwa blŭ leh klei anăn; klei anăn srăng truh, kâo srăng ngă klei anăn; kâo amâo srăng kdŭn ti tluôn ôh, kâo amâo srăng hơưi ôh, kâo amâo srăng bi mlih klei mĭn ôh; kâo srăng phat kđi ih tui si êlan ih êbat leh anăn klei ih ngă, Yêhôwa Aê Diê lač.’ ”

Mô̆ Y-Êsêkiêl Djiê

15Msĕ mơh Yêhôwa blŭ kơ kâo snei: 16“Ơ anak mnuih, nĕ anei kâo giăm mă hĕ klei bi mơak kơ ală ih bhiâo riâo rit. Ƀiădah đăm brei ih kơŭ kyăm amâodah čŏk hia amâodah ƀlĕ êa ală ôh. 17Krao bĕ, ƀiădah amâo kraih ôh; đăm kơŭ kyăm ôh kơ pô djiê. Păn kŏ ih leh anăn čŭt hdruôm jơ̆ng ih; đăm guôm hĕ kƀông ih ôh, kăn ƀơ̆ng kpŭng arăng čang rei.” 18Snăn kâo blŭ kơ phung ƀuôn sang êjai aguah, leh anăn ti tlam mô̆ kâo djiê. Aguah mgi kâo ngă tui si klei Yêhôwa mtă leh kơ kâo.
19Phung ƀuôn sang lač kơ kâo, “Ih amâo srăng hưn kơ hmei hĕ si tô hmô klei anei djŏ kơ hmei tơl ih ngă snăn?” 20Kâo lač kơ diñu, “Yêhôwa blŭ kơ kâo: 21Lač bĕ kơ sang Israel, ‘Snei Yêhôwa Aê Diê lač: Nĕ anei, kâo srăng bi čhŏ adŭ doh jăk kâo, anôk myang diih, klei bi mơak kơ ală diih, leh anăn klei mngăt diih čiăng; leh anăn phung anak êkei leh anăn phung anak mniê diih, phung diih lui leh, srăng djiê hŏng đao gưm. 22Diih srăng ngă tui si kâo ngă leh: diih amâo srăng guôm kƀông diih ôh, kăn ƀơ̆ng rei kpŭng arăng čang. 23Diih srăng păn kŏ leh anăn čŭt hdruôm jơ̆ng; diih amâo srăng kơŭ kyăm amâodah čŏk hia ôh, ƀiădah diih srăng ênguôt hnĭng kơ klei wê diih pô leh anăn bi krao hdơ̆ng diih. 24Snăn yơh Y-Êsêkiêl srăng jing sa klei bi hmô kơ diih; tui si jih klei ñu ngă leh, snăn yơh diih srăng ngă. Tơdah klei anei truh, hlăk anăn diih srăng thâo kơ kâo pô jing Yêhôwa Aê Diê.’
25Bi ih, Ơ anak mnuih, hlăm hruê kâo mă hĕ anôk myang mơ̆ng diñu, klei mơak leh anăn klei guh kơang diñu, klei ală leh anăn ai tiê diñu khăp, leh anăn msĕ mơh wăt phung anak êkei leh anăn phung anak mniê diñu, 26ti hruê anăn mơh sa čô tlaih đuĕ srăng truh kơ ih čiăng hưn klei mrâo mrang anei kơ ih. 27Ti hruê anăn ƀăng êgei ih srăng ha kơ pô tlaih đuĕ, ih srăng blŭ leh anăn amâo lŏ jing kmlô ôh. Snăn ih srăng jing sa mnơ̆ng bi hmô kơ diñu; leh anăn diñu srăng thâo kơ kâo jing Yêhôwa.”