25

Nau Mbơh Lor Nau Tâm Rdâng Đah Phung Amôn

1Yêhôva ngơi ma gâp: 2"Hơi kon bunuyh, n'gĭl hom muh măt may rlet phung kon sau Amôn, jêh ri mbơh lor tâm rdâng đah khân păng. 3Lah hom ma phung kon sau Amôn: Iăt hom nau Yêhôva Brah Ndu ngơi.
 Yêhôva Brah Ndu lah pô aơ: Yorlah may lah, "Ha Hai!" Ma jrô kloh ueh gâp tơlah bu ƀư ƀơ̆ jêh, jêh ri ma bri neh Israel, tơlah păng lĕ bu ăn jêng rngol jêh, jêh ri ma ngih Yuda, tơlah păng lĕ bu nhŭp ngluh tă bơh bri neh jêng bu nă,
4yor nau nây, aơ, gâp mra jao may jêng ndơ ndơn ma phung tă bơh bri Lơ pit in jêh ri khân păng mra ƀư pôih tahan ta nklang may jêh ri ƀư ntŭk khân păng gŭ ta nklang may; khân păng mra sa play may, jêh ri mra nhêt dak toh ndrôk may. 5Gâp mra ăn ƀon Raba jêng ndrung seh samô jêh ri lĕ rngôch ƀon phung Amôn jêng ntŭk ăn ma păng biăp kuen, ri mơ khân may mra gĭt gâp jêng Yêhôva. 6Yorlah Yêhôva lah pô aơ: yorlah may hŏ tap ti, ntrâm jêng, nuih n'hâm bêng ma nau gơm mưch jêh ri răm maak ma bri neh Israel, 7yor nau nây, aơ, gâp hŏ yơr jêh ti gâp tâm rdâng đah may jêh ri mra jao may jêng ndơ ma ntil mpôl phung bunuyh pit in. Gâp mra ƀư rai may, gâp mra ngluh lơi may tă bơh phung ƀon lan, jêh ri ăn may rai yot tă bơh neh ntu. Gâp mra ƀư rai ngroh lơi may. Rnôk nây may mra gĭt gâp jêng Yêhôva."

Nau Mbơh Lor Tâm Rdâng Đah Phung Môap

8Yêhôva Brah Ndu lah pô aơ: "Yorlah phung Môap jêh ri phung yôk sêir lah, Aơ, ngih Yuda jêng nâm bu lĕ rngôch bri dak êng, 9yor nây gâp mra pơk dĭ neh phung Môap ntơm bơh ƀon n'har neh păng, nâm bu ntĭt lĕ rngôch ƀon tâm neh khân păng ƀư nau chrêk rmah ma n'gor bri nây, jêng ƀon Bet-Jêsimôt, ƀon Baal-Mêôn, jêh ri ƀon Kiriathaim. 10Gâp mra jao n'gor aơ, jêh ri n'gor phung Amôn ăn ma phung ƀon lan bri Lơ. Gâp mra ăn n'gor bri aơ ma khân păng ndơn chăm, gay ma phung kon sau Amôn mâu hôm dơi kah gĭt ôh ta nklang phung mpôl băl bunuyh, 11jêh ri gâp mra phat dôih bri Môap. Rnôk nây khân păng mra gĭt gâp jêng Yêhôva."

Nau Mbơh Lor Tâm Rdâng Đah Bri Êdôm

12Yêhôva Brah Ndu lah pô aơ: "Yorlah bri Êdôm hŏ ƀư jêh nau ha plơng đah ngih Yuda jêh ri ƀư tih glăm lơn nau tâm plơng đah khân ôbăl. 13Yor nây pô aơ nau Yêhôva Brah Ndu lah Gâp mra yơr ti gâp tâm rdâng đah bri Êdôm, jêh ri mra nglôch lơi bunuyh jêh ri mpô mpa gŭ tâm nây; gâp mra ƀư ma ƀon nây jêng rngol; ntơm bơh ƀon Têman tât ma ƀon Dêdan, khân păng mra chôt khĭt ma đao dau. 14Gâp mra har plơng ma phung Êdôm ma ti phung ƀon lan gâp Israel, jêh ri khân păng mra ƀư ma bri Êdôm tĭng nâm nau gâp nuih jêh ri ji nuih; jêh ri phung Êdôm mra gĭt nau gâp har plơng, Yêhôva Brah Ndu lah."

Nau Mbơh Lor Tâm Rdâng Đah Phung Philistin

15Yêhôva Brah Ndu lah pơ aơ: "Yorlah phung Philistin tâm plơng, ƀư nau tâm plơng tĭng nâm nuih n'hâm ƀai hâu ngăn rlăng mâu dơi dŭt joi nau ƀư roh rai n'gor bri Yuda, 16yor nau nây, Yêhôva lah pô aơ: Aơ, gâp yơr ti gâp ƀư ma phung Philistin, jêh ri gâp mra ƀư rai phung Kêrêthit; jêh ri gâp mra ƀư ăn khĭt lĕ rngôch phung hôm e klen n'gŏ kơh dak mƀŭt. 17Gâp mra ƀư nau plơng bôk toyh tâm rdâng đah khân păng ma nau phat dôih tâm nau ji nuih khân păng mra gĭt gâp jêng Yêhôva, tơlah gâp har plơng ma khân păng."