25

Tej lug has txug cov Aamoo

1Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, 2“Tuabneeg tug tub, ca le tsom ntsoov rua cov Aamoo hab cev Vaajtswv tej lug tawm tsaam puab. 3Ca le has rua cov Aamoo tas, ‘Mej ca le noog Vaajtswv Yawmsaub tej lug, Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Vem mej qw nyos zoo sab rua thaus lub chaw kws pe kuv qas puag tsuas taag hab Yixayee tebchaws raug muab tso tseg nyob do cuas hab thaus cov Yuta raug kuav tawm tebchaws lawm, 4vem le nuav kuv yuav muab mej cob rua cov tuabneeg kws nyob saab nub tuaj ua puab tug. Puab yuav ua lub yeej rua tub rog nyob rua huv plawv mej hab puab yuav ua vaaj ua tsev nyob huv plawv mej. Puab yuav noj mej tej txwv ntoo hab haus mej tej kua mig. 5Kuv yuav ua rua lub moos Lanpa ua lub tshaav zaub yug ntxhuav, hab ua rua Aamoo tebchaws ua nkuaj yaaj nkuaj tshws. Mas mej yuav paub tas kuv yog Yawmsaub. 6Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Vem mej npuaj teg ntwg taw zoo sab nyos hab ntxub Yixayee tebchaws kawg le, 7vem le nuav, saib maj, kuv tsaa hlo kuv txhais teg tawm tsaam mej, hab kuv yuav muab mej cob rua ib tsoom tebchaws lws mej, hab kuv yuav muab mej txav kuas pluj taag rua huv txhua haiv tuabneeg hab ua rua mej puam tsuaj taag rua huv tej tebchaws. Kuv yuav ua rua mej puam tsuaj. Mej txhad paub tas kuv yog Yawmsaub.’ ”

Tej lug has txug Mau‑a

8“Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, ‘Vem Mau‑a hab Xe‑i has tas, “Saib maj, cov Yuta kuj zoo ib yaam le txhua lub tebchaws xwb,” 9vem le nuav kuv yuav qheb kev rua luas ntaus Mau‑a tej moos kws nyob ntawm nrwm teb ua ntej, yog tej moos kws ua rua lub tebchaws tau koob meej, yog lub moos Npe Yesimau hab lub moos Npa‑aame‑oo hab lub moos Khiliyatha‑i. 10Kuv yuav muab Mau‑a tebchaws nrug cov Aamoo ua ke cob rua cov tuabneeg kws nyob saab nub tuaj ua puab tug, sub txhad tsw muaj leejtwg ncu txug cov Aamoo rua huv ib tsoom tebchaws. 11Hab kuv yuav txav txem rua Mau‑a. Mas puab yuav paub tas kuv yog Yawmsaub.’ ”

Tej lug has txug Entoo

12“Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, ‘Vem Entoo tebchaws ua nruj ua tswv pauj taub cov Yuta hab qhov kws ua pauj yog ua txhum muaj txem luj, 13vem le nuav Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Kuv yuav tsaa teg hlo tawm tsaam Entoo hab muab tuabneeg hab tsaj txhu txav tu nrho huv lub tebchaws ntawd, kuv yuav ua rua lub tebchaws nyob do cuas. Txwj ntawm lub moos Themaa moog txug lub moos Ntentaa puab yuav raug nav ntaaj nav rag tuag taag. 14Hab kuv yuav swv kuv haiv tuabneeg Yixayee txhais teg pauj taub rua Entoo, mas puab yuav ua lawv le kuv txujkev chim hab kev npau tawg rua huv Entoo tebchaws. Mas puab yuav paub qhov kws kuv pauj taub. Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag.’ ”

Tej lug has txug cov Filixatee

15“Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, ‘Vem cov Filixatee ua nruj ua tswv ua pauj taub cov Yuta hab ua yeeb ncuab rua puab tsw paub kawg le hab ntxub puab heev xaav ua pauj taub kuas puam tsuaj, 16vem le nuav, Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Saib maj, kuv yuav tsaa teg hlo tawm tsaam cov Filixatee, hab kuv yuav txav cov Khelethi tu nrho hab muab cov kws nyob lawv ntug havtxwv ua kuas puam tsuaj taag. 17Kuv yuav ua pauj taub rua puab luj kawg hab yuav nplawm puab ua npau tawg heev. Mas puab yuav paub tas kuv yog Yawmsaub rua thaus kuv pauj taub rua puab.’ ”