25

Tơlơi Laĭ Lui Hlâo Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Ƀing Ammôn

1Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, 2“Ơ ană mơnuih hơi, anăp bĕ ƀô̆ mơta ih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Ammôn laih anŭn laĭ lui hlâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơñu. 3Pơhiăp bĕ kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Hơmư̆ bĕ boh hiăp Khua Yang Yahweh. Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Yuakơ ƀing gih klao djik tui anai, “Hah ha!” kơ sang yang Kâo tơdang sang anŭn arăng pơgrĭ hĭ, kơ anih lŏn ƀing Israel tơdang anih lŏn anŭn arăng pơrơngol hĭ laih anŭn kơ ană plei ƀing Yudah tơdang ƀing gơñu arăng ba pơđuaĭ dŏ ataih hĭ mơ̆ng lŏn čar gơñu pô. 4Hơnŭn yơh, Kâo či jao lui ƀing gih kơ ƀing ană plei gah Ngŏ̱ jing kar hăng dram gơnam yơh. Ƀing gơñu či pơdơ̆ng đĭ anih jưh laih anŭn pơkăng khul sang khăn gơñu amăng ƀing gih. Ƀing gơñu či ƀơ̆ng boh čroh gih laih anŭn mơñum ia tơsâo gih yơh. 5Kâo či ngă kơ plei Raƀah jing hĭ đang rơ̆k kơ khul aseh samô laih anŭn lŏn čar Ammôn jing hĭ anih pơdơi kơ khul triu yơh. Giŏng anŭn, ƀing gih či thâo krăn yơh Kâo jing Yahweh. 6Yuakơ anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Yuakơ ƀing gih hơmâo păh tơngan laih anŭn tơtŏm trŭn tơkai gih laih, laih anŭn hơ̆k mơak hăng abih bang tơlơi djik djak pran jua gih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng anih lŏn ƀing Israel, 7hơnŭn yơh, Kâo či yơr tơbiă tơngan Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng gih laih anŭn ngă kơ ƀing gih jing kar hăng gơnam sua mă kơ ƀing lŏn čar yơh. Kâo či puh pơđuaĭ hĭ ƀing gih mơ̆ng ƀing lŏn čar laih anŭn pơrai hĭ ƀing gih mơ̆ng ƀing kơnung djuai mơnuih yơh. Kâo či pơrai hĭ ƀing gih laih anŭn ƀing gih či thâo krăn yơh Kâo jing Yahweh.’ ”

Tơlơi Laĭ Lui Hlâo Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Ƀing Môab

8“Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp, ‘Yuakơ Môab hăng Seir laĭ laih tui anai, “Lăng adih, sang anŏ Yudah hơmâo jing hĭ laih kar hăng abih bang ƀing lŏn čar pơkŏn mơ̆n,” 9hơnŭn yơh, Kâo či pơrơđah asar ƀing Môab, čơdơ̆ng mơ̆ng hơdôm plei pơnăng kơtuai guai lŏn gơñu hlâo, jing khul plei Bet-Yesimôt, Baal-Meôn laih anŭn Kiryathayim, jing khul plei hiam rô̆ kơ anih lŏn anŭn. 10Kâo či jao hĭ ƀing Môab hrŏm hăng ƀing Ammôn kơ ƀing ană plei gah Ngŏ̱ jing kar hăng dram gơnam, kiăng kơ ƀing Ammôn arăng ƀu či hơdơr amăng ƀing lŏn čar dơ̆ng tah. 11Laih anŭn Kâo či pơruă pơkơhma̱l hĭ ƀing Môab. Giŏng anŭn, ƀing gơñu či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh.’ ”

Tơlơi Laĭ Lui Hlâo Pơkơdơ̆ng Hăng Ƀing Edôm

12“Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp, ‘Yuakơ ƀing Edôm rŭ nua ƀơi sang anŏ ƀing Yudah laih anŭn jing hĭ soh biă mă yuakơ ngă tui anŭn, 13hơnŭn yơh, anai jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Kâo či yơr tơbiă tơngan Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Edôm laih anŭn pơdjai hĭ ƀing mơnuih amăng anŭn wơ̆t hăng khul hlô mơnơ̆ng gơñu mơ̆n. Kâo či pơrơngol hĭ anih anŭn čơdơ̆ng mơ̆ng plei Têman truh pơ plei Dedan, tui anŭn ƀing gơñu či djai hĭ yua mơ̆ng đao gưm yơh. 14Kâo či rŭ nua ƀơi ƀing Edôm yua mơ̆ng tơngan ƀing ană plei Kâo Israel, laih anŭn ƀing gơñu yơh jing ngă kơ ƀing Edôm tui hăng tơlơi hil nač Kâo. Ƀing gơñu či thâo krăn tơlơi rŭ nua Kâo yơh, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih.’ ”

Tơlơi Laĭ Lui Hlâo Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Ƀing Philistia

15“Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp, ‘Yuakơ ƀing Philistia rŭ nua laih, laih anŭn hăng tơlơi rŭ nua yơh ƀing gơñu djik djak hĭ amăng pran jua gơñu, laih anŭn hăng tơlơi khŏn đưm hlâo adih yơh ƀing gơñu hơduah kiăng pơrai hĭ ƀing Yudah, 16hơnŭn yơh, anai jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Kâo jĕ či yơr tơbiă tơngan Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Philistia laih anŭn Kâo či pơdjai hĭ ƀing Keret laih anŭn pơrai hĭ ƀing dŏ glaĭ kơtuai ha̱ng ia rơsĭ. 17Kâo či rŭ nua kơtang yơh ƀơi ƀing gơñu laih anŭn pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu hăng tơlơi hil Kâo. Giŏng anŭn, ƀing gơñu či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh, tơdang Kâo rŭ nua ƀơi ƀing gơñu.’ ”