27

Klei Čŏk Hia kơ Ƀuôn Tir

1Yêhôwa blŭ kơ kâo: 2“Bi ih, Ơ anak mnuih, mkra bĕ sa klei čŏk hia kơ ƀuôn Tir, 3leh anăn lač bĕ kơ ƀuôn Tir: Ih Ơ ƀuôn dôk ti kdrŭn êa ksĭ, pô čhĭ mnia kơ lu phung ƀuôn sang ti lu plao ksĭ, ‘Snei Yêhôwa Aê Diê lač:
  Ơ ƀuôn Tir, ih lač leh,
   “Klei siam kâo jing klă.”
  4Knông ih dôk ti krah êa ksĭ,
   phung mdơ̆ng ih mjing klei siam ih klă.
  5Diñu mkra jih jang êda ih
   hŏng kyâo hngô mơ̆ng čar Sênir;
  diñu mă sa ƀĕ kyâo sêdar mơ̆ng čar Liƀan
   čiăng mjing sa ƀĕ gơ̆ng kă čhiăm tlă angĭn.
  6Hŏng kyâo êgiêr mơ̆ng čar Basan
   diñu ngă kwa ih;
  diñu ngă čuôr ih hŏng kyâo hngô
   mơ̆ng plao êa ksĭ Kitim luôm hŏng mla.
  7Hŏng kbuă điêt aruăt đêč leh mơ̆ng čar Êjip
   arăng ngă čhiăm tlă angĭn
  mjing čhiăm gru kơ ih;
   čhiăm piơk leh anăn hrah jŭ mơ̆ng hang plao ksĭ čar Êlisa čiăng bi êyui kơ ih.
  8Phung dôk hlăm ƀuôn Sidôn leh anăn ƀuôn Arwat
   jing phung wah čhŏng ih;
  phung mnuih mbruă dôk ti krah ih, Ơ ƀuôn Tir,
   digơ̆ jing phung gai ih.
  9Phung khua mduôn ƀuôn Gêbal leh anăn phung mnuih mbruă ƀuôn anăn dôk ti krah ih,
   čiăng msir anôk kđang ih;
  jih jang kŭmpăn hlăm êa ksĭ mbĭt hŏng phung đĭ diñu
   hriê jưh ti djiêu ih čiăng čhĭ mnia hŏng ih.
  10Phung Persơ, phung Lut, leh anăn phung Put
   jing phung kahan ih pioh kơ klei bi blah;
  diñu kƀăk khil leh anăn đuôn msei hlăm ih,
   diñu brei klei guh kơang kơ ih.
  11Phung êkei ƀuôn Arwat leh anăn ƀuôn Hêlek
   dôk ti dlông mnư̆ ih jŭm dar,
  leh anăn phung êkei ƀuôn Gamat dôk hlăm sang tum ih;
   diñu kƀăk khil ti dlông mnư̆ ih jŭm dar,
   diñu brei klei siam ih jing klă.
12Phung Tarsis čhĭ mnia hŏng ih kyua ih mâo lu ngăn drăp djăp mta: prăk, msei, thao, leh anăn kmrak diñu bi mlih hŏng mnơ̆ng ih čhĭ. 13Phung Jawan, Tubal, leh anăn Mêsek čhĭ mnia hŏng ih; diñu bi mlih hlŭn leh anăn čhiên mngan kông bi mlih hŏng mnơ̆ng ih mnia. 14Phung Bet-Tôgarma bi mlih aseh, aseh bi blah, leh anăn aseh dliê bi mlih hŏng mnơ̆ng ih mnia. 15Phung ƀuôn sang Dêdan čhĭ mnia hŏng ih; lu čar plao ksĭ jing sang mnia pioh kơ ih, digơ̆ lŏ bi wĭt kơ ih mla leh anăn kyâo yuôm. 16Phung Aram čhĭ mnia hŏng ih kyua ih mâo lu dŏ dô; diñu čhĭ boh tâo êmêrôt, čhiăm hrah jŭ, čhiăm arăng đêč, kbuă điêt aruăt, boh tâo ti êa ksĭ, leh anăn boh tâo yuôm bi mlih hŏng mnơ̆ng ih mnia. 17Čar Yuđa leh anăn čar Israel čhĭ mnia hŏng ih; diñu čhĭ mdiê ƀlê, boh ôliwơ, boh hra ksă tal êlâo, êa hnuê, êa boh ôliwơ, leh anăn êa ƀâo mngưi bi mlih hŏng mnơ̆ng ih mnia. 18Ƀuôn Damas čhĭ mnia hŏng ih kyua dŏ dô ih êbeh dlai, kyua ih mâo lu ngăn drăp djăp mta; kpiê mơ̆ng Hêlbôn, leh anăn mlâo biăp kô̆, 19Čar Wêdan leh anăn Jawan blei mnơ̆ng mơ̆ng čar Usal êa boh kriăk ƀâo bi mlih hŏng mnơ̆ng ih mnia; arăng čhĭ msei, kyâo kasia, kyâo kalamus bi mlih hŏng mnơ̆ng ih mnia. 20Phung Dêdan čhĭ kơ ih čhiăm ưn aseh. 21Phung Arabi leh anăn phung khua čar Kêdar čhĭ kơ ih êđai biăp, bê knô, leh anăn bê jăk hĭn; 22phung čhĭ mnia mơ̆ng čar Sêba leh anăn čar Rama čhĭ mnia hŏng ih; diñu čhĭ bi mlih hŏng mnơ̆ng diih mnia djăp mta êa ƀâo mngưi jăk hĭn, djăp mta boh tâo yuôm, leh anăn mah. 23Phung Haran, Kanê, Êđen, Ashur, leh anăn Kilmat čhĭ mnia hŏng ih. 24Phung anăn čhĭ mnia hŏng ih čhiăm ao jăk hĭn, čhiăm ao piơk leh anăn čhiăm arăng đêč, čhiăm siap tria lu mta êa, mâo klei bră rơ̆ng amâo dưi kơruh ôh.
  25 Kŭmpăn mơ̆ng čar Tarsis mdiăng ba mnơ̆ng ih mnia,
   ih bŏ leh hŏng mnơ̆ng mdiăng ktrŏ
   ti krah êa ksĭ.
  26Phung wah kŭmpăn ih atăt ih leh
   truh ti krah êa ksĭ.
   Angĭn mơ̆ng ngŏ bi kram ih leh ti krah êa ksĭ.
  27Ngăn drăp ih, mnơ̆ng ih čhĭ, mnơ̆ng ih mnia,
   phung mă bruă hlăm kŭmpăn leh anăn phung gai kŭmpăn ih,
  phung msir anôk kđang ih, phung čhĭ mnơ̆ng ih mnia,
   leh anăn jih jang phung kahan ih pioh bi blah,
  wăt jih jang phung dôk mbĭt hlăm ih,
   kram mŭt hlăm êa ksĭ
   ti hruê klei bi rai truh kơ ih.
  28Tơdah hmư̆ asăp phung gai mra ih ur,
   phung dôk hlăm čar hang ksĭ ktư̆ yơ̆ng,
  29leh anăn phung wah kŭmpăn ih kbiă đuĕ mơ̆ng kŭmpăn diñu.
   Phung mă bruă kŭmpăn leh anăn jih jang phung gai kŭmpăn
   dôk dơ̆ng ti hang êa ksĭ
  30leh anăn čŏk hia kraih ktang kyua ih,
   leh anăn hia hŏng klei ênguôt.
  Diñu ƀui ƀruih lăn ti dlông boh kŏ diñu,
   leh anăn klŭng hlăm hbâo.
  31Diñu kuêh ƀŭk diñu kyua ih,
   leh anăn hơô klŭng,
  leh anăn diñu hia kyua ih hŏng klei ênguôt,
   hŏng klei kơŭ kyăm ktang.
  32Diñu čŏk hia kyua ih,
   leh anăn bŏ hŏng klei ênguôt kyua klei truh kơ ih:
  “Hlei pô arăng tuôm bi rai leh msĕ si ƀuôn Tir
   ti krah êa ksĭ?”
  33Tơdah mnơ̆ng ih mnia truh mơ̆ng êa ksĭ,
   ih bi hrăp lu mnuih ƀuôn sang;
  hŏng ngăn drăp ih êbeh dlai leh anăn mnơ̆ng ih mnia,
   ih bi mdrŏng phung mtao ti lăn ala.
  34Ară anei ih rai leh kyua êa ksĭ,
   hlăm anôk êa êlam;
  mnơ̆ng ih mnia leh anăn jih jang phung mă bruă hlăm kŭmpăn ih
   kram leh mbĭt hŏng ih.
  35Jih jang phung dôk hlăm phung plao ksĭ
   bi kngăr kyua klei truh kơ ih;
  leh anăn phung mtao diñu huĭ êdi,
   ƀô̆ mta digơ̆ kñiu kñao.
  36Phung ƀuôn sang čhĭ mnia mƀhơi kyua klei truh kơ ih;
   ih rai tuč leh hŏng klei knap snăk
   leh anăn hlŏng lar amâo srăng lŏ mâo ih ôh.’ ”