29

Tơlơi Laĭ Lui Hlâo Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Čar Êjip

1Amăng thŭn tal pluh blan tal pluh ƀơi hrơi tal pluh-dua, Yahweh pơhiăp hăng kâo dơ̆ng tui anai, 2“Ơ ană mơnuih hơi, anăp bĕ ƀô̆ mơta ih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Pharaoh pơtao lŏn čar Êjip laih anŭn laĭ lui hlâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu bĕ wơ̆t hăng abih bang ƀing Êjip mơ̆n. 3Pơhiăp bĕ kơ ñu tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp,
  “ ‘Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih, Ơ Pharaoh pơtao lŏn čar Êjip hơi,
   hlô krin ih dŏ amăng khul hơnŏh ia ih.
  Ih laĭ tui anai, “Krong Nil jing lŏm kơ kâo.
   Kâo pơjing rai krong anŭn kơ kâo pô.”
  4Samơ̆ Kâo či pioh gơnam goaĭ ƀơi kơham ih
   laih anŭn ngă kơ akan amăng khul hơnŏh ia ih đo̱m ƀơi khul akăh ih yơh.
  Kâo či dui tơbiă ih mơ̆ng khul hơnŏh ia ih,
   wơ̆t hăng abih bang akan đo̱m ƀơi khul akăh ih mơ̆n.
  5Kâo či lui hĭ ih amăng tơdron ha̱r,
   jing ih hăng abih bang khul akan hơnŏh ia ih yơh.
  Ih či lê̆ amăng đang hơma
   laih anŭn arăng ƀu či pơƀut glaĭ ƀôdah duñ đĭ ôh.
  Kâo či ngă kơ ih jing kar hăng gơnam ƀơ̆ng
   kơ khul hlô glai lŏn tơnah laih anŭn kơ khul čim brĭm adai yơh.
6“ ‘Giŏng anŭn abih bang ƀing hlơi pô hơdip amăng lŏn čar Êjip či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh.
 “ ‘Ih, jing pơtao, hơmâo jing hĭ laih kar hăng gai trang bo kơ sang anŏ ƀing Israel.
7Tơdang ƀing gơñu mă ih hăng tơngan gơñu, ih đăh hĭ laih anŭn blah hak hĭ bra tơngan gơñu. Tơdang ƀing gơñu kơnang ƀơi ih, ih pơjŏh hĭ laih anŭn rŏng gơñu gô hĭ yơh.
8“ ‘Hơnŭn yơh, anai jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Kâo či ba rai tơlơi pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih laih anŭn pơdjai hĭ ƀing mơnuih ih wơ̆t hăng khul hlô mơnơ̆ng mơ̆n. 9Lŏn čar Êjip či jing hĭ anih lŏn rơngol. Giŏng anŭn, ƀing gơñu či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh.
 “ ‘Yuakơ ih laĭ laih tui anai, “Krong Nil jing lŏm kơ kâo. Kâo yơh pơjing rai krong anŭn.”
10Hơnŭn yơh, Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih laih anŭn hăng khul hơnŏh ia ih. Kâo či ngă kơ anih lŏn ƀing Êjip răm rai hăng rơngol hĭ čơdơ̆ng mơ̆ng anih Migdôl truh pơ anih Aswan, hlŏng truh pơ guai lŏn Kus yơh. 11Ƀu či hơmâo plă̱ tơkai mơnuih ƀôdah hlô mơnơ̆ng ôh dưi găn amăng anih lŏn anŭn. Ƀu hơmâo hlơi pô ôh či hơdip pơ amăng pă̱pluh thŭn. 12Kâo či ngă kơ anih lŏn ƀing Êjip jing hĭ rơngol kar hăng lu anih rơngol pơkŏn laih anŭn khul plei pla ñu pơkŏn či jing hĭ rơngol amăng pă̱pluh thŭn amăng khul plei pla răm rai yơh. Kâo či pơčơlah hĭ ƀing Êjip amăng ƀing lŏn čar laih anŭn pơbra hyu ƀing gơñu amăng ƀing kơnung djuai mơnuih yơh.
13“ ‘Samơ̆ anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Ƀơi hơnăl tuč kơ pă̱pluh thŭn, Kâo či pơƀut glaĭ ƀing Êjip mơ̆ng ƀing lŏn čar jing anih ƀing gơñu hơmâo čơlah hơdip laih. 14Kâo či ba glaĭ ƀing gơñu mơ̆ng tơlơi hlŭn mơnă laih anŭn ƀing gơñu či wơ̆t glaĭ dŏ pơ lŏn čar Êjip Gah Thu̱ng, jing anih lŏn ơi adon gơñu. Pơ anŭn yơh ƀing gơñu či jing sa lŏn čar tơdu. 15Anŭn jing sa boh lŏn čar tơdu hloh kơ abih bang lŏn čar yơh laih anŭn tơdơi kơ anŭn ăt ƀu či jing hĭ lŏn čar pơdun đĭ ñu pô gah ngŏ kơ abih bang lŏn čar mơ̆n. Kâo či ngă brơi kơ lŏn čar Êjip anŭn jing tơdu hĭ laih anŭn ƀu či dưi git gai ƀing lŏn čar dơ̆ng tah. 16Lŏn čar Êjip ƀu či jing anih kơjăp kơnang brơi kơ ƀing ană plei ƀing Israel dơ̆ng tah samơ̆ či jing hĭ lŏn čar pơhơdơr glaĭ kơ tơlơi soh tơdang ƀing Israel hơmâo đuaĭ nao laih hlâo adih pơ ƀing gơñu rơkâo kơ tơlơi djru. Giŏng anŭn, ƀing gơñu či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Khua Yang Yahweh.’ ”
17Amăng thŭn tal duapluh-tơjuh blan tal sa ƀơi hrơi tal sa, Yahweh pơhiăp hăng kâo dơ̆ng tui anai, 18“Ơ ană mơnuih hơi, Nebukhadnezzar pơtao lŏn čar Babilon ba rai laih ƀing ling tơhan ñu kiăng kơ pơblah kơtang hăng plei Tir. Rĭm ƀing tơhan ñu jing hĭ klo laih anŭn rĭm bra gơñu jing hĭ gleh biă mă yơh yuakơ čơkŭng ba gơnam kơtraŏ. Samơ̆ ñu hăng ƀing ling tơhan ñu ƀu tŭ mă gơnam sua mă hơget ôh mơ̆ng tơlơi ƀing gơñu nao pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei Tir anŭn. 19Hơnŭn yơh, anai jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Kâo či jao hĭ lŏn čar Êjip kơ Nebukhadnezzar pơtao lŏn čar Babilon yơh laih anŭn ñu či čơkŭng đuaĭ hĭ mŭk dram lŏn čar Êjip. Ñu či kơsung nao sua mă anih lŏn anŭn yơh jing gơnam kla kơ ƀing ling tơhan ñu. 20Kâo hơmâo jao hĭ laih kơ ñu lŏn čar Êjip jing gơnam bơni kơ tơlơi bruă ñu yuakơ ñu hăng ƀing ling tơhan ñu ngă tui hăng tơlơi Kâo kiăng, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih.
21“Ƀơi hrơi anŭn, Kâo či brơi sa ƀĕ tơki čăt đĭ kar hăng tơlơi kơtang kơ sang anŏ ƀing Israel laih anŭn Kâo či pŏk hĭ amăng bah ih amăng ƀing gơñu. Giŏng anŭn, ƀing gơñu či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh.”