2

Vaajtswv hu Exekhee

1Mas nwg has rua kuv tas, “Tuabneeg tug tub 'e, ca le sawv tseeg, kuv yuav has lug rua koj.” 2Thaus nwg has rua kuv, Vaaj Ntsuj Plig tau lug rua huv kuv hab muab kuv tsaa sawv quas ntsug. Mas kuv nov Vaajtswv has lug rua kuv.
3Nwg has rua kuv tas, “Tuabneeg tug tub, kuv khaiv koj moog rua huv cov tuabneeg Yixayee, yog lub tebchaws kws pheej faav xeeb, puab yog cov kws faav xeeb rua kuv. Puab hab puab tej laug yeej tawm tsaam kuv lug txug naj nub nwgnuav. 4Cov tuabneeg hov tsw paub txaaj muag hab tawv ncauj. Kuv khaiv koj moog rua ntawm puab, mas koj yuav has rua puab tas, ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav.’ 5Puab yuav noog hab tsw noog kuj xwj, vem yog puab yeej yog haiv tuabneeg kws pheej faav xeeb, puab yuav paub tas muaj ib tug cev Vaajtswv lug nyob rua huv plawv puab lawm. 6Tuabneeg tug tub 'e, koj tsw xob ntshai puab, hab tsw xob ntshai tej lug kws puab has, txawm yog xuav paug ntsaaj xuav paug ntswm nyob vej koj hab koj nyob huv plawv cov raub rws teb, koj tsw xob ntshai puab tej lug, hab tsw xob poob sab rua puab tej ntsej muag, tsua qhov puab yeej yog haiv tuabneeg kws pheej faav xeeb. 7Koj ca le has kuv tej lug rua puab noog, puab yuav noog hab tsw noog kuj xwjpeem, tsua qhov puab yeej yog haiv tuabneeg kws pheej faav xeeb. 8Tuabneeg tug tub, koj ca le noog tej kws kuv has rua koj. Koj tsw xob ua tuabneeg faav xeeb yaam le cov tuabneeg kws pheej faav xeeb ntawd. Ca le rua ncauj hab noj yaam kws kuv muab rua koj.”
9Thaus kuv tsaa muag saib ua cav muaj ib txhais teg cev tuaj rua kuv, hab muaj ib thooj ntawv nyob huv txhais teg hov. 10Nwg muab thooj ntawv hov nthuav rua kuv saib, mas muaj npe ntawv sau rua ob saab huvsw, muaj tej lug quaj ntsuag hab quaj lwj sab hab tej lug txom nyem sau rua huv.