2

Tin-Hungh Ginv E^se^ken Zoux Douc Waac Mienh

1Ninh gorngv mbuox yie, “Baamh mienh aah! Jiez sin daaih souv jienv maah! Yie oix caux meih gorngv waac.” 2Ninh caux yie gorngv waac wuov zanc Singx Lingh bieqc yie, tengx yie souv jiez sin daaih. Yie yaac haiz ninh caux yie gorngv waac.
3Ninh gorngv mbuox yie, “Baamh mienh aah! Yie paaiv meih mingh taux I^saa^laa^en Mienh, se mingh taux yietc fingx hnyouv ngaengc nyei mienh. Ninh mbuo ngaengc jienv yie. Ninh mbuo caux ninh mbuo nyei ong-taaix zungv zoux dorngc yie taux ih jaax hnoi. 4Ninh mbuo m'normh hoz, hnyouv ngaengc. Yie paaiv meih mingh lorz ninh mbuo. Meih oix zuqc gorngv, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv nor gorngv.’ 5Maiv gunv ninh mbuo muangx fai maiv muangx, (weic zuqc ninh mbuo benx hnyouv ngaengc nyei zeiv-fun), ninh mbuo ziouc hiuv duqv maaih dauh ⟨douc waac mienh⟩ yiem ninh mbuo mbu'ndongx. 6Baamh mienh aah! Meih ganh maiv dungx gamh nziex ninh mbuo yaac maiv dungx gamh nziex ninh mbuo gorngv nyei waac, maiv gunv maaih njimv-cou njimv-muonc weih gormx, meih yaac yiem ziepc nyeic ndaangh mbu'ndongx. Maiv dungx gamh nziex ninh mbuo gorngv nyei waac, fai laaix ninh mbuo nyei hmien gamh nziex, weic zuqc ninh mbuo benx hnyouv ngaengc nyei zeiv-fun. 7Meih oix zuqc dorh yie nyei waac gorngv mbuox ninh mbuo, maiv gunv ninh mbuo muangx fai maiv kangv muangx, weic zuqc ninh mbuo benx hnyouv ngaengc nyei zeiv-fun. 8Mv baac baamh mienh aah! Meih oix zuqc muangx yie gorngv mbuox meih nyei waac. Maiv dungx ngaengc hnangv wuov deix hnyouv ngaengc nyei zeiv-fun. Meih oix zuqc morngx nqoi nzuih nyanc yie bun meih nyanc nyei ga'naaiv.”
9Yie ziouc mangc, buatc jieqv buoz sung cuotv daaih hungx jienv yie. Buoz nanv jienv njunc sou. 10Ninh dorng jienv yie koi. Yie buatc i bung zungv fiev jienv nzaangc, se fiev jienv nzauh nyei, nyiemv nyei, zuqc kouv nyei waac.