30

Txiav txim rau Iyi

1Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 2“Neeg tus tub, cia li cev Vajtswv lus thiab hais tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias,
  “ ‘Cia li quaj nyiav hais tias,
   “Hnub uas teem cia los txog lauj!”
  3Vim tias hnub ntawd los ze lawm,
   Yawmsaub hnub los ze lawm
   yog hnub uas muaj huab,
  yog lub sijhawm uas ib tsoom tebchaws
   raug lawv lub khuab.
  4Ib rab ntaj yuav los raug Iyi,
   thiab txojkev lwj siab
   yuav nyob hauv Khuj tebchaws
  rau thaum muaj neeg raug tua tuag
   rau hauv Iyi,
   thiab Iyi tej nyiaj txiag raug muab coj mus,
  thiab Iyi tebchaws raug muab ua
   pob tag nrho txog tej taw loog.
5Khuj thiab Phuj thiab Lus thiab Alanpia thiab Linpia thiab cov neeg hauv tej tebchaws uas nrog lawv sib cog lus, yuav nrog lawv raug hniav ntaj tuag ua ke.
6“ ‘Yawmsaub hais li no tias,
  “ ‘Cov uas pab Iyi yuav tuag tag
   thiab nws lub hwjchim uas nws khav
   yuav vau tag,
  txij ntawm lub moos Midoo txog Xi‑ene
   lawv yuav raug hniav ntaj tuag tag
   hauv lub tebchaws ntawd.
  Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.
  7Nws yuav nyob do cuas cia
   rau hauv nruab nrab ib tsoom tebchaws
   uas nyob do cuas cia lawm,
  thiab nws tej moos
   yuav nyob hauv nruab nrab tej moos
   uas raug muab tso tseg piam tag lawd.
  8Mas lawv yuav paub tias kuv yog Yawmsaub,
   rau thaum kuv hlawv Iyi
  thiab cov uas pab nws sawvdaws
   raug muab ua kom puam tsuaj tag lawm.
9“ ‘Hnub ntawd tej tubtxib yuav caij nkoj tawm ntawm kuv mus xwv thiaj ua rau cov neeg Khuj uas nyob tsis txob tsis txhawj dabtsi ntshai tshee hnyo, thiab txojkev lwj siab yuav los raug lawv rau hnub uas teem rau cov Iyi. Saib maj, hnub ntawd los txog tiag tiag li.

10“ ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias,
  “ ‘Kuv yuav ua rau Iyi tej nyiaj txiag
   cuab txhiaj cuab tam ploj tag,
  yog siv vajntxwv Nenpukhanexa
   hauv Npanpiloo txhais tes ua.
  11Nenpukhanexa thiab nws cov neeg,
   uas ua nruj ua tsiv heev dua
   lwm lub tebchaws huvsi,
  yuav raug muab coj tuaj
   ua kom lub tebchaws ntawd puam tsuaj.
  Lawv yuav rho ntaj tawm tsam Iyi
   thiab ua rau neeg tuag
   puv nkaus lub tebchaws.
  12Thiab kuv yuav ua rau tus dej Nai qhuav,
   thiab kuv yuav muab lub tebchaws ntawd
   muag rau hauv cov neeg phem txhais tes.
  Kuv yuav siv lwm haiv neeg txhais tes
   ua rau lub tebchaws thiab txhua yam
   uas nyob hauv nyob do cuas cia.
  Kuv uas yog Yawmsaub
   tau hais cia li no lawm.

13“ ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias,
  “ ‘Kuv yuav ua rau tej dab mlom puam tsuaj,
   thiab ua rau tej dab mlom
   hauv lub moos Meefi piam tag,
  thiab yuav tsis muaj leejtwg ua thawj
   kav Iyi tebchaws dua li lawm,
  thiab kuv yuav tso txojkev ntshai
   rau hauv Iyi tebchaws.
  14Kuv yuav ua rau lub moos Palau
   nyob do cuas cia,
  thiab yuav hlawv lub moos Xau‑as,
   thiab yuav txiav txim rau lub moos Thenpe.
  15Kuv yuav nchuav kuv txojkev npau taws
   rau saum lub moos Peluxi‑ee,
   uas yog Iyi lub chaw ruaj khov,
  kuv yuav txiav tej neeg coob coob
   hauv lub moos Thenpe pov tseg.
  16Kuv yuav hlawv Iyi tebchaws,
   lub moos Peluxi‑ee
   yuav raug txom nyem mob heev,
  lub moos Thenpe yuav tawg,
   thiab yeeb ncuab yuav tuaj ua rog
   rau lub moos Meefi nruab hnub nrig.
  17Cov txivneej uas tseem hluas hauv
   lub moos Oo thiab lub moos Phinpexe
   yuav raug hniav ntaj tuag tag,
  cov uas tsis tuag
   yuav raug ntes coj mus.
  18Lub moos Thapahe
   yuav tsaus ntuj rau thaum tav su,
  rau thaum kuv muab Iyi tus quab
   ua kom puam tsuaj,
  thiab thaum nws lub hwjchim
   uas nws khav ploj ntais.
  Yuav muaj huab laum nkaus lub moos,
   thiab nws tej ntxhais
   yuav raug ntes coj mus.
  19Kuv yuav txiav txim rau Iyi yam li no ntag.
   Mas lawv yuav paub tias
   kuv yog Yawmsaub.’ ”
20Hnub xiab xya, lub ib hlis, xyoo kaum ib, Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 21“Neeg tus tub, kuv twb muab Falau vajntxwv Iyi txhais npab lov lawm. Saib maj, tsis muaj leejtwg muab ntaub los qhwv nws txhais npab kho kom zoo, kom nws txhais npab thiaj muaj zog siv tau ntaj. 22Vim li no Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Kuv tawm tsam Falau vajntxwv Iyi, thiab kuv yuav lov nws ob txhais npab, tsis hais txhais uas twb lov lawm thiab txhais uas tseem muaj zog. Kuv yuav ua kom ntaj plam hauv nws txhais tes. 23Kuv yuav ua rau cov Iyi khiav ri sua mus rau hauv ib tsoom tebchaws, thiab ntiab lawv mus nyob rau luag tej tebchaws. 24Kuv yuav ua kom vajntxwv hauv Npanpiloo txhais npab muaj zog, thiab muab kuv rab ntaj rau hauv nws txhais tes, tiamsis kuv yuav lov Falau txhais npab mas nws yuav ntsaj laws ntawm vajntxwv Npanpiloo xubntiag ib yam li tus uas raug mob heev twb yuav tuag. 25Kuv yuav pub zog rau vajntxwv Npanpiloo txhais npab, tiamsis Falau txhais npab yuav dai vias. Mas lawv thiaj li paub tias kuv yog Yawmsaub. Thaum kuv muab kuv rab ntaj rau vajntxwv hauv Npanpiloo txhais tes, mas nws yuav tsa kiag ntaj tawm tsam Iyi tebchaws. 26Kuv yuav ua rau cov Iyi khiav ri sua mus rau hauv ib tsoom tebchaws, thiab ntiab lawv mus nyob rau luag tej tebchaws. Mas lawv thiaj li paub tias kuv yog Yawmsaub.”