30

Lời Ai Ca Về Ai Cập

1Lời của CHÚA phán cùng tôi rằng: 2“Hỡi con người, hãy phán tiên tri: ‘CHÚA phán như vầy:
  Hãy than khóc:
   Than ôi! Cái ngày ấy.
  3Vì ngày ấy đã gần,
   Ngày của CHÚA đã gần.
  Ấy là ngày u ám,
   Là thì giờ của các nước.
  4Gươm giáo sẽ kéo đến Ai Cập,
   Lo âu sẽ ở với Ê-thi-ô-bi,
  Kẻ bị giết sẽ ngã gục tại Ai Cập,
   Của cải bị lấy đi
   Và nền móng nó bị phá hủy.
5Ê-thi-ô-bi, Phút, Lút, toàn thể A-ra-bia, Ly-bi, các dân đồng minh trong vùng đều cùng Ai Cập ngã gục vì gươm.
  6CHÚA phán như vầy:
  Những kẻ hỗ trợ Ai Cập sẽ ngã,
   Sức mạnh kiêu hùng của nó sẽ sụp đổ.
  Từ Mích-đôn đến Sy-e-nê,
   Chúng nó sẽ ngã gục tại đó vì gươm đao.

  7Chúng nó sẽ trở nên hoang vu
   Giữa những đất nước hoang vu
  Và các thành của chúng sẽ đổ nát
   Giữa những thành đổ nát.
  8Bấy giờ chúng sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA
   Khi Ta cho lửa cháy tại Ai Cập
   Và mọi kẻ hỗ trợ nó đều bị tan vỡ.
9Vào ngày ấy, các sứ giả sẽ từ Ta đi thuyền đến báo tin kinh hoàng cho dân Ê-thi-ô-bi yên ổn. Trong ngày tai họa của Ai Cập, lo lắng sẽ đến với chúng; vì nầy, ngày ấy đang đến.
10CHÚA Toàn Năng phán như vầy:
  Ta sẽ dùng tay Nê-bu-cát-nết-sa,
   Vua Ba-by-lôn tiêu diệt đám dân Ai Cập.
  11Người và quân đội người, là dân tộc tàn ác nhất trong các dân tộc,
   Sẽ được dẫn đến tàn phá đất.
  Chúng sẽ rút gươm tấn công Ai Cập
   Và đất sẽ đầy dẫy kẻ bị giết.
  12Ta sẽ làm cho sông ngòi khô cạn,
   Bán đất vào tay những kẻ ác.
  Ta sẽ dùng tay người ngoại quốc làm cho đất
   Và mọi vật trong đó hoang tàn.
Chính Ta là CHÚA đã phán lời này.
13CHÚA Toàn Năng phán như vầy:
  Ta sẽ phá hủy các tượng thần
   Và tiêu diệt các hình tượng tại Nốp;
  Sẽ không còn các ông hoàng ở Ai Cập nữa.
   Ta sẽ đem sợ hãi vào đất Ai Cập.
  14Ta sẽ làm cho Pha-trô trở nên hoang tàn,
   Châm lửa cháy ở Xô-an
   Và thi hành án phạt tại Thê-bết.
  15Ta sẽ đổ cơn thịnh nộ Ta xuống thành Sin,
   Là thành kiên cố của Ai Cập;
   Ta sẽ tiêu diệt đám dân thành Thê-bết.
  16Ta sẽ cho lửa đốt cháy tại Ai Cập,
   Thành Sin sẽ đau đớn quằn quại,
  Thành Nô sẽ bị phá vỡ,
   Thành Thê-bết phải đối diện với kẻ thù mỗi ngày.
  17Thanh niên thành A-ven và Phi-bê-sết
   Sẽ ngã gục vì gươm,
   Thiếu nữ phải đi lưu đày.
  18Tại Tác-pha-nết, ngày sẽ trở nên tối tăm
   Khi Ta đập tan cái ách của Ai Cập;
   Ở đó sức mạnh kiêu hùng của nó cũng sẽ tiêu tan.
  Mây đen sẽ bao phủ nó
   Và các con gái của nó phải đi lưu đày.
  19Ta sẽ thi hành án phạt nước Ai Cập,
   Bấy giờ chúng nó sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA.’ ”

Lời Tiên Tri Nghịch Vua Ai Cập

20Vào ngày bảy tháng thứ nhất, năm thứ mười một, lời của CHÚA phán cùng tôi rằng: 21“Hỡi con người, Ta đã bẻ gãy cánh tay của Pha-ra-ôn, vua Ai Cập và nầy, nó không được bó lại cho lành và băng lại cho mạnh để cầm gươm. 22Cho nên, CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Nầy, Ta chống lại Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, Ta sẽ bẻ gãy hai cánh tay nó, cả cánh tay mạnh lẫn cánh tay gãy; Ta sẽ làm cho gươm nơi tay nó rớt xuống. 23Ta sẽ làm cho dân Ai Cập tản lạc giữa các nước, phân tán chúng giữa các dân. 24Ta sẽ tăng cường sức mạnh cho cánh tay của vua Ba-by-lôn và trao gươm của Ta vào tay người. Ta sẽ bẻ gãy các cánh tay của Pha-ra-ôn và vua Ai Cập sẽ than khóc trước mặt người như một kẻ tử thương. 25Ta sẽ tăng cường sức mạnh cho các cánh tay của vua Ba-by-lôn nhưng những cánh tay của Pha-ra-ôn phải buông xuôi. Bấy giờ chúng sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA. Ta đã đặt gươm vào tay vua Ba-by-lôn và người sẽ vung gươm tấn công đất Ai Cập. 26Ta sẽ làm cho dân Ai Cập tản lạc giữa các nước, phân tán chúng giữa các dân. Bấy giờ, chúng sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA.”